శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 182

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 182)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భరథ్వాజ]
బరాహ్మణః కేన భవతి కషత్రియొ వా థవిజొత్తమ
వైశ్యః శూథ్రశ చ విప్రర్షే తథ బరూహి వథతాం వర
2 [భృగు]
జాతకర్మాథిభిర యస తు సంస్కారైః సంస్కృతః శుచిః
వేథాధ్యయనసంపన్నః సః సుకర్మస్వ అవస్దితః
3 శౌచాచార సదితః సమ్యగ విఘసాసీ గురుప్రియః
నిత్యవ్రతీ సత్యపరః స వై బరాహ్మణ ఉచ్యతే
4 సత్యం థానం థమొ థరొహ ఆనృశంస్యం కషమా ఘృణా
తపశ చ థృశ్యతే యత్ర స బరాహ్మణ ఇతి సమృతః
5 కషత్రజం సేవతే కర్మ వేథాధ్యయనసంమతః
థానాథాన రతిర యశ చ స వై కషత్రియ ఉచ్యతే
6 కృషిగొరక్ష్య వానిజ్యం యొ విశత్య అనిశం శుచిః
వేథాధ్యయనసంపన్నః స వైశ్య ఇతి సంజ్ఞితః
7 సర్వభక్ష రతిర నిత్యం సర్వకర్మ కరొ ఽశుచిః
తయక్తవేథస తవ అనాచారః స వై శూథ్ర ఇతి సమృతః
8 శూథ్రే చైతథ భవేల లక్ష్యం థవిజే చైతన న విథ్యతే
న వై శూథ్రొ భవేచ ఛూథ్రొ బరాహ్మణొ న చ బరాహ్మణః
9 సర్వొపాయైస తు లొభస్య కరొధస్య చ వినిగ్రహః
ఏతత పవిత్రం జఞాతవ్యం తదా చైవాత్మ సంయమః
10 నిత్యం కరొధాత తపొ రక్షేచ ఛరియం రక్షేత మత్సరాత
విథ్యాం మానావమానాభ్యామ ఆత్మానం తు పరమాథతః
11 యస్య సర్వే సమారమ్భా నిరాశీర బన్ధనాస తవ ఇహ
తయాగే యస్య హుతం సర్వం స తయాగీ స చ బుథ్ధిమాన
12 అహింస్రః సర్వభూతానాం మైత్రాయణ గతశ చరేత
అవిస్రమ్భే న గన్తవ్యం విస్రమ్భే ధారయేన మనః
13 పరిగ్రహాన పరిత్యజ్య భవేథ బుథ్ధ్యా జితేన్థ్రియః
అశొకం సదానమ ఆతిష్ఠేథ ఇహ చాముత్ర చాభయమ
14 తపొనిత్యేన థాన్తేన మునినా సంయతాత్మనా
అజితం జేతుకామేన భావ్యం సఙ్గేష్వ అసఙ్గినా
15 ఇన్థ్రియైర గృహ్యతే యథ యత తత తథ వయక్తమ ఇతి సదితిః
అవ్యక్తమ ఇతి విజ్ఞేయం లిఙ్గగ్రాహ్యమ అతీన్థ్రియమ
16 మనః పరాణే నిగృహ్ణీయాత పరాణం బరహ్మాణి ధారయేత
నిర్వానాథ ఏవ నిర్వానొ న చ కిం చిథ విచిన్తయేత
సుఖం వై బరాహ్మణొ బరహ్మ స వై తేనాధిగచ్ఛతి
17 శౌచేన సతతం యుక్తస తదాచార సమన్వితః
సానుక్రొశశ చ భూతేషు తథ థవిజాతిషు లక్షణమ