శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 181)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భృగు]
అసృజథ బరాహ్మణాన ఏవ పూర్వం బరహ్మా పరజాపతిః
ఆత్మతేజొ ఽభినిర్వృత్తాన భాస్కరాగ్నిసమప్రభాన
2 తతః సత్యం చ ధర్మం చ తపొ బరహ్మ చ శాశ్వతమ
ఆచారం చైవ శౌచం చ సవర్గాయ విథధే పరభుః
3 థేవథానవగన్ధర్వథైత్యాసురమహొరగాః
యక్షరాస్కస నాగాశ చ పిశాచా మనుజాస తదా
4 బరాహ్మణాః కషత్రియా వైశ్యాః శూథ్రాశ చ థవిజసత్తమ
యే చాన్యే భూతసంఘానాం సంఘాస తాంశ చాపి నిర్మమే
5 బరాహ్మణానాం సితొ వర్ణః కషత్రియాణాం తు లొహితః
వైశ్యానాం పీతకొ వర్ణః శూథ్రాణామ అసితస తదా
6 [భ]
చాతుర్వర్ణ్యస్య వర్ణేన యథి వర్ణొ విభజ్యతే
సర్వేషాం ఖలు వర్ణానాం థృశ్యతే వర్ణసంకరః
7 కామః కరొధొ భయం లొభః శొకశ చిన్తా కషుధా శరమః
సర్వేషాం నః పరభవతి కస్మాథ వర్ణొ విభజ్యతే
8 సవేథమూత్ర పురీషాణి శలేష్మా పిత్తం సశొనితమ
తనుః కషరతి సర్వేషాం కస్మాథ వర్ణొ విభజ్యతే
9 జఙ్గమానామ అసంఖ్యేయాః సదావరాణాం చ జాతయః
తేషాం వివిధవర్ణానాం కుతొ వర్ణవినిశ్చయః
10 [భ]
న విశేషొ ఽసతి వర్ణానాం సర్వం బరాహ్మమ ఇథం జగత
బరహ్మణా పూర్వసృష్టం హి కర్మభిర వర్ణతాం గతమ
11 కామభొగ పరియాస తీక్ష్ణాః కరొధనాః పరియ సాహసాః
తయక్తస్వధర్మా రక్తాఙ్గాస తే థవిజాః కషత్రతాం గతాః
12 గొషు వృత్తిథం సమాధాయ పీతాః కృష్యుపజీవినః
సవధర్మం నానుతిష్ఠన్తి తే థవిజా వైశ్యతాం గతాః
13 హింసానృత పరియా లుబ్ధాః సర్వకర్మొపజీవినః
కృష్ణాః శౌచపరిభ్రష్టాస తే థవిజాః శూథ్రతాం గతాః
14 ఇత్య ఏతైర కర్మభిర వయస్తా థవిజా వర్ణాన్తరం గతాః
ధర్మొ యజ్ఞక్రియా చైషాం నిత్యం న పరతిషిధ్యతే
15 వర్ణాశ చత్వార ఏతే హి యేషాం బరాహ్మీ సరస్వతీ
విహితా బరహ్మణా పూర్వం లొభాత తవ అజ్ఞానతాం గతాః
16 బరాహ్మణా ధర్మతన్త్రస్దాస తపస తేషాం న నశ్యతి
బరహ్మ ధారయతాం నిత్యం వరతాని నియమాంస తదా
17 బరహ్మ చైతత పురా సృష్టం యే న జానన్త్య అతథ్విథః
తేషాం బహువిధాస తవ అన్యాస తత్ర తత్ర హి జాతయః
18 పిశాచా రాక్షసాః పరేతా బహుధా మలేచ్ఛ జాతయః
పరనస్త జఞానవిజ్ఞానాః సవచ్ఛన్థాచార చేష్టితాః
19 పరజా బరాహ్మణ సంస్కారాః సవధర్మకృతనిశ్చయాః
ఋషిభిః సవేన తపసా సృజ్యన్తే చాపరే పరైః
20 ఆథిథేవ సముథ్భూతా బరహ్మ మూలాక్షయావ్యయా
సా సృష్టిర మానసీ నామ ధర్మతన్త్ర పరాయనా