శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 176)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భరథ్వాజ]
పరజా విసర్గం వివిధం కదం స సృజతే పరభుః
మేరుమధ్యే సదితొ బరహ్మా తథ బరూహి థవిజసత్తమ
2 [భృగు]
పరజా విసర్గం వివిధం మానసొ మనసాసృజత
సంధుక్షణార్దం భూతానాం సృష్టం పరదమతొ జలమ
3 యత పరానాః సర్వభూతానాం వర్ధన్తే యేన చ పరజాః
పరిత్యక్తాశ చ నశ్యన్తి తేనేథం సర్వమ ఆవృతమ
4 పృదివీ పర్వతా మేఘా మూర్తిమన్తశ చ యే పరే
సర్వం తథ వారుణం జఞేయమ ఆపస తస్తమ్భిరే పునః
5 [భ]
కదం సలిలమ ఉత్పన్నం కదం చైవాగ్నిమారుతౌ
కదం చ మేథినీ సృష్టేత్య అత్ర మే సంశయొ మహాన
6 [భ]
బరహ్మకల్పే పురా బరహ్మన బరహ్మర్షీణాం సమాగమే
లొకసంభవ సంథేహః సముత్పన్నొ మహాత్మనామ
7 తే ఽతిష్ఠన ధయానమ ఆలమ్బ్య మౌనమ ఆస్దాయ నిశ్చలాః
తయక్తాహారాః పవనపా థివ్యం వర్షశతం థవిజాః
8 తేషాం ధర్మమయీ వాణీ సర్వేషాం శరొత్రమ ఆగమత
థివ్యా సరస్వతీ తత్ర సంబభూవ నభస్తలాత
9 పురా సతిమితనిఃశబ్థమ ఆకాశమ అచలొపమమ
నష్ట చన్థ్రార్కపవనం పరసుప్తమ ఇవ సంబభౌ
10 తతః సలిలమ ఉత్పన్నం తమసీవాపరం తమః
తస్మాచ చ సలిలొత్పీథాథ ఉథతిష్ఠత మారుతః
11 యదా భాజనమ అచ్ఛిథ్రం నిఃశబ్థమ ఇవ లక్ష్యతే
తచ చామ్భసా పూర్యమాణం సశమ్బ్థం కురుతే ఽనిలః
12 తదా సలిలసంరుథ్ధే నభసొ ఽనతే నిరన్తరే
భిత్త్వార్ణవ తలం వాయుః సముత్పతతి ఘొషవాన
13 స ఏష చరతే వాయుర అర్ణవొత్పీథ సంభవః
ఆకాశస్దానమ ఆసాథ్య పరశాన్తిం నాధిగచ్ఛతి
14 తస్మిన వాయ్వమ్బుసంఘర్షే థీప్తతేజా మహాబలః
పరాథుర్భవత్య ఊర్ధ్వశిఖః కృత్వా వితిమిరం నభః
15 అగ్నిః పవనసంయుక్తః ఖాత సముత్పతతే జలమ
సొ ఽగనిర మారుత సంయొగాథ ఘనత్వమ ఉపపథ్యతే
16 తస్యాకాశే నిపతితః సనేహస తిష్ఠతి యొ ఽపరః
స సంఘాతత్వమ ఆపన్నొ భూమిత్వమ ఉపగచ్ఛతి
17 రసానాం సర్వగన్ధానాం సనేహానాం పరానినాం తదా
భూమిర యొనిర ఇహ జఞేయా యస్యాం సర్వం పరసూయతే