శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 141)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
పితామహ మహాప్రాజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారథ
శరణం పాలయానస్య యొ ధర్మస తం వథస్వ మే
2 [భ]
మహాన ధర్మొ మహారాజ శరణాగత పాలనే
అర్హః పరష్టుం భవాంశ చైవ పరశ్నం భరతసత్తమ
3 నృగప్రభృతయొ రాజన రాజానః శరణాగతాన
పరిపాల్య మహారాజ సంసిథ్ధిం పరమాం గతాః
4 శరూయతే హి కపొతేన శత్రుః శరణమ ఆగతః
పూజితశ చ యదాన్యాయం సవైశ చ మాంసైర నిమన్త్రితః
5 [య]
కదం కపొతేన పురా శత్రుః శరణమ ఆగతః
సవమాంసైర భొజితః కాం చ గతిం లేభే స భారత
6 [భ]
శృణు రాజన కదాం థివ్యాం సర్వపాపప్రణాశినీమ
నృపతేర ముచుకున్థస్య కదితాం భార్గవేణ హ
7 ఇమమ అర్దం పురా పార్ద ముచుకున్థొ నరాధిపః
భార్గవం పరిపప్రచ్ఛ పరణతొ భరతర్షభ
8 తస్మై శుశ్రూషమాణాయ భార్గవొ ఽకదయత కదామ
ఇయం యదా కపొతేన సిథ్ధిః పరాప్తా నరాధిప
9 ధర్మనిశ్చయ సంయుక్తాం కామార్దసహితాం కదామ
శృణుష్వావహితొ రాజన గథతొ మే మహాభుజ
10 కశ చిత కషుథ్రసమాచారః పృదివ్యాం కాలసంమతః
చచార పృదివీం పాపొ ఘొరః శకునిలుబ్ధకః
11 కాకొల ఇవ కృష్ణాఙ్గొ రూక్షః పాపసమాహితః
యవమధ్యః కృశ గరీవొ హరస్వపాథొ మహాహనుః
12 నైవ తస్య సుహృత కశ చిన న సంబన్ధీ న బాన్ధవః
స హి తైః సంపరిత్యక్తస తేన ఘొరేణ కర్మణా
13 స వై కషారకమ ఆథాయ థవిజాన హత్వా వనే సథా
చకార విక్రయం తేషాం పతంగానాం నరాధిప
14 ఏవం తు వర్తమానస్య తస్య వృత్తిం థురాత్మనః
అగమత సుమహాన కాలొ న చాధర్మమ అబుధ్యత
15 తస్య భార్యా సహాయస్య రమమాణస్య శాశ్వతమ
థైవయొగవిమూఢస్య నాన్యా వృత్తిర అరొచత
16 తతః కథా చిత తస్యాద వనస్దస్య సముథ్గతః
పాతయన్న ఇవ వృక్షాంస తాన సుమహాన వాతసంభ్రమః
17 మేఘసంకులమ ఆకాశం విథ్యున్మణ్డలమణ్డితమ
సంఛన్నం సుముహూర్తేన నౌ సదానేనేవ సాగరః
18 వారిధారా సమూహైశ చ సంప్రహృష్టః శతక్రతుః
కషణేన పూరయామ ఆస సలిలేన వసుంధరామ
19 తతొ ధారాకులే లొకే సంభ్రమన నష్టచేతనః
శీతార్తస తథ వనం సర్వమ ఆకులేనాన్తర ఆత్మనా
20 నైవ నిమ్నం సదలం వాపి సొ ఽవిన్థత విహంగహా
పూరితొ హి జలౌఘేన మార్గస తస్య వనస్య వై
21 పక్షిణొ వాతవేగేన హతా లీనాస తథాభవన
మృగాః సింహా వరాహాశ చ సదలాన్య ఆశ్రిత్య తస్దిరే
22 మహతా వాతవర్షేణ తరాసితాస తే వనౌకసః
భయార్తాశ చ కషుధార్తాశ చ బభ్రముః సహితా వనే
23 స తు శీతహతైర గాత్రైర జగామైవ న తస్దివాన
సొ ఽపశ్యథ వనషణ్డేషు మేఘనీలం వనస్పతిమ
24 తారాఢ్యం కుముథాకారమ ఆకాశం నిర్మలం చ హ
మేఘైర ముక్తం నభొ థృష్ట్వా లుబ్ధకః శీతవిహ్వలః
25 థిశొ ఽవలొకయామ ఆస వేలాం చైవ థురాత్మవాన
థూరే గరామనివేశశ చ తస్మాథ థేశాథ ఇతి పరభొ
కృతబుథ్ధిర వనే తస్మిన వస్తుం తాం రజనీం తథా
26 సొ ఽఞజలిం పరయతః కృత్వా వాక్యమ ఆహ వనస్పతిమ
శరణం యామి యాన్య అస్మిన థైవతానీహ భారత
27 స శిలాయాం శిరః కృత్వా పర్ణాన్య ఆస్తీర్య భూతలే
థుఃఖేన మహతావిష్టస తతః సుష్వాప పక్షిహా