శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 14)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
అవ్యాహరతి కౌన్తేయే ధర్మరాజే యుధిష్ఠిరే
భరాతౄణాం బరువతాం తాంస తాన వివిధాన వేథ నిశ్చయాన
2 మహాభిజన సంపన్నా శరీమత్య ఆయతలొచనా
అభ్యభాషత రాజేన్థ్రం థరౌపథీం యొషితాం వరా
3 ఆసీనమ ఋషభం రాజ్ఞాం భరాతృభిః పరివారితమ
సింహశార్థూలసథృశైర వారణైర ఇవ యూదపమ
4 అభిమానవతీ నిత్యం విశేషేణ యుధిష్ఠిరే
లాలితా సతతం రాజ్ఞా ధర్మజ్ఞా ధర్మథర్శినీ
5 ఆమన్త్ర్య విపులశ్రొణీ సామ్నా పరమవల్గునా
భర్తారమ అభిసంప్రేక్ష్య తతొ వచనమ అబ్రవీత
6 ఇమే తే భరాతరః పార్ద శుష్యన్త సతొకకా ఇవ
వావాశ్యమానాస తిష్ఠన్తి న చైనాన అభినన్థసే
7 నన్థయైతాన మహారాజ మత్తాన ఇవ మహాథ్విపాన
ఉపపన్నేన వాక్యేన సతతం థుఃఖభాగినః
8 కదం థవైతవనే రాజన పూర్వమ ఉక్త్వా తదా వచః
భరాతౄన ఏతాన సమ సహితాఞ శీతవాతాతపార్థితాన
9 వయం థుర్యొధనం హత్వా మృధే భొక్ష్యామ మేథినీమ
సంపూర్ణాం సర్వకామానామ ఆహవే విజయైషిణః
10 విరదాశ చ రదాన కృత్వా నిహత్య చ మహాగజాన
సంస్తీర్య చ రదైర భూమిం స సాథిభిర అరింథమాః
11 యజతాం వివిధైర యజ్ఞైః సమృథ్ధైర ఆప్తథక్షిణైః
వనవాస కృతం థుఃఖం భవిష్యతి సుఖాయ నః
12 ఇత్య ఏతాన ఏవమ ఉక్త్వా తవం సవయం ధర్మభృతాం వర
కదమ అథ్య పునర వీర వినిహంసి మనాంస్య ఉత
13 న కలీబొ వసుధాం భుఙ్క్తే న కలీబొ ధనమ అశ్నుతే
న కలీబస్య గృహే పుత్రా మత్స్యాః పఙ్క ఇవాసతే
14 నాథణ్డః కషత్రియొ భాతి నాథణ్డొ భూతిమ అశ్నుతే
నాథణ్డస్య పరజా రాజ్ణః సుఖమ ఏధన్తి భారత
15 మిత్రతా సర్వభూతేషు థానమ అధ్యయనం తపః
బరాహ్మణస్యైష ధర్మః సయాన న రాజ్ఞొ రాజసత్తమ
16 అసతాం పరతిషేధశ చ సతాం చ పరిపాలయన
ఏష రాజ్ఞాం పరొ ధర్మః సమరే చాపలాయనమ
17 యస్మిన కషమా చ కరొధశ చ థానాథానే భయాభయే
నిగ్రహానుగ్రహౌ చొభౌ స వై ధర్మవిథ ఉచ్యతే
18 న శరుతేన న థానేన న సాన్త్వేన న చేజ్యయా
తవయేయం పృదివీ లబ్ధా నొత్కొచేన తదాప్య ఉత
19 యత తథ బలమ అమిత్రాణాం తదా వీర సముథ్యతమ
హస్త్యశ్వరదసంపన్నం తరిభిర అఙ్గైర మహత్తరమ
20 రక్షితం థరొణకర్ణాభ్యామ అశ్వత్దామ్నా కృపేణ చ
తత తవయా నిహతం వీర తస్మాథ భుఙ్క్ష్వ వసుంధరామ
21 జమ్బూథ్వీపొ మహారాజ నానాజనపథాయుతః
తవయా పురుషశార్థూల థణ్డేన మృథితః పరభొ
22 జమ్బూథ్వీపేన సథృశః కరౌఞ్చథ్వీపొ నరాధిప
అపరేణ మహామేరొర థణ్డేన మృథితస తవయా
23 కరౌఞ్చథ్వీపేన సథృశః శాకథ్వీపొ నరాధిప
పూర్వేణ తు మహామేరొర థణ్డేన మృథితస తవయా
24 ఉత్తరేణ మహామేరొః శాకథ్వీపేన సంమితః
భథ్రాశ్వః పురుషవ్యాఘ్ర థణ్డేన మృథితస తవయా
25 థవీపాశ చ సాన్తరథ్వీపా నానాజనపథాలయాః
విగాహ్య సాగరం వీర థణ్డేన మృథితాస తవయా
26 ఏతాన్య అప్రతిమాని తవం కృత్వా కర్మాణి భారత
న పరీయసే మహారాజ పూజ్యమానొ థవిజాతిభిః
27 స తవం భరాతౄన ఇమాన థృష్ట్వా పరతినన్థస్వ భారత
ఋషభాన ఇవ సంమత్తాన గజేన్థ్రాన ఊర్జితాన ఇవ
28 అమర పరతిమాః సర్వే శత్రుసాహాః పరంతపాః
ఏకొ ఽపి హి సుఖాయైషాం కషమః సయాథ ఇతి మే మతిః
29 కిం పునః పురుషవ్యాఘ్రాః పతయొ మే నరర్షభాః
సమస్తానీన్థ్రియాణీవ శరీరస్య విచేష్టనే
30 అనృతం మాబ్రవీచ ఛవశ్రూః సర్వజ్ఞా సర్వథర్శినీ
యుధిష్ఠిరస తవాం పాఞ్చాలి సుఖే ధాస్యత్య అనుత్తమే
31 హత్వా రాజసహస్రాణి బహూన్య ఆశు పరాక్రమః
తథ వయర్దం సంప్రపశ్యామి మొహాత తవ జనాధిప
32 యేషామ ఉన్మత్తకొ జయేష్ఠః సర్వే తస్యొపచారిణః
తవొన్మాథేన రాజేన్థ్ర సొన్మాథాః సర్వపాణ్డవాః
33 యథి హి సయుర అనున్మత్తా భరాతరస తే జనాధిప
బథ్ధ్వా తవాం నాస్తికైః సార్ధం పరశాసేయుర వసుంధరామ
34 కురుతే మూఢమ ఏవం హి యః శరేయొ నాధిగచ్ఛతి
ధూపైర అఞ్జన యొగైశ చ నస్య కర్మభిర ఏవ చ
భేషజైః స చికిత్స్యః సయాథ య ఉన్మార్గేణ గచ్ఛతి
35 సాహం సర్వాధమా లొకే సత్రీణాం భరతసత్తమ
తదా వినికృతామిత్రైర యాహమ ఇచ్ఛామి జీవితుమ
36 ఏతేషాం యతమానానామ ఉత్పథ్యన్తే తు సంపథః
తవం తు సర్వాం మహీం లబ్ధ్వా కురుషే సవయమ ఆపథమ
37 యదాస్తాం సంమతౌ రాజ్ఞాం పృదివ్యాం రాజసత్తమౌ
మాన్ధాతా చామ్బరీషశ చ తదా రాజన విరాజసే
38 పరశాధి పృదివీం థేవీం పరజా ధర్మేణ పాలయన
స పర్వత వనథ్వీపాం మా రాజన విమనా భవ
39 యజస్వ వివిధైర యజ్ఞైర జుహ్వన్న అగ్నీన పరయచ్ఛ చ
పురాణి భొగాన వాసాంసి థవిజాతిభ్యొ నృపొత్తమ