శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 13)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సహథేవ]
న బాహ్యం థరవ్యమ ఉత్సృజ్య సిథ్ధిర భవతి భారత
శారీరం థరవ్యమ ఉత్సృజ్య సిథ్ధిర భవతి వా న వా
2 బాహ్యథ్రవ్యవిముక్తస్య శరీరేషు చ గృధ్యతః
యొ ధర్మొ యత సుఖం వా సయాథ థవిషతాం తత తదాస్తు నః
3 శారీరం థరవ్యమ ఉత్సృజ్య పృదివీమ అనుశాసతః
యొ ధర్మొ యత సుఖం వా సయాత సుహృథాం తత తదాస్తు నః
4 థవ్యక్షరస తు భవేన మృత్యుస తర్యక్షరం బరహ్మ శాశ్వతమ
మమేతి చ భవేన మృత్యుర న మమేతి చ శాశ్వతమ
5 బరహ్మ మృత్యూ చ తౌ రాజన్న ఆత్మన్య ఏవ సమాశ్రితౌ
అథృశ్యమానౌ భూతాని యొధయేతామ అసంశయమ
6 అవినాశొ ఽసయ సత్త్వస్య నియతొ యథి భారత
భిత్త్వా శరీరం భూతానాం న హింసా పరతిపత్స్యతే
7 అదాపి చ సహొత్పత్తిః సత్త్వస్య పరలయస తదా
నష్టే శరీరే నష్టం సయాథ వృదా చ సయాత కరియా పదః
8 తస్మాథ ఏకాన్తమ ఉత్సృజ్య పూర్వైః పూర్వతరైశ చ యః
పన్దా నిషేవితః సథ్భిః స నిషేవ్యొ విజానతా
9 లబ్ధ్వాపి పృదివీం కృత్స్నాం సహస్దావరజఙ్గమామ
న భుఙ్క్తే యొ నృపః సమ్యఙ నిష్ఫలం తస్య జీవితమ
10 అద వా వసతొ రాజన వనే వన్యేన జీవతః
థరవ్యేషు యస్య మమతా మృత్యొర ఆస్యే స వర్తతే
11 బాహ్యాభ్యన్తర భూతానాం సవభావం పశ్య భారత
యే తు పశ్యన్తి తథ్భావం ముచ్యన్తే మహతొ భయాత
12 భవాన పితా భవాన మాతా భవాన భరాతా భవాన గురుః
థుఃఖప్రలాపాన ఆర్తస్య తస్మాన మే కషన్తుమ అర్హసి
13 తద్యం వా యథి వాతద్యం యన మయైతత పరభాషితమ
తథ విథ్ధి పృదివీపాల భక్త్యా భరతసత్తమ