శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 119)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
ఏవం శునా సమాన భృత్యాన సవస్దానే యొ నరాధిపః
నియొజయతి కృత్యేషు స రాజ్యఫలమ అశ్నుతే
2 న శవా సవస్దానమ ఉత్క్రమ్య పరమాణమ అభి సత్కృతః
ఆరొప్యః శవా సవకాత సదానాథ ఉత్క్రమ్యాన్యత పరపథ్యతే
3 సవజాతికులసంపన్నాః సవేషు కర్మస్వ అవ సదితాః
పరకర్తవ్యా బుధా భృత్యా నాస్దానే పరక్రియా కషమా
4 అనురూపాణి కర్మాణి భృత్యేభ్యొ యః పరయచ్ఛతి
స భృత్యగుణసంపన్నం రాజా ఫలమ ఉపాశ్నుతే
5 శరభః శరభస్దానే సింహః సింహ ఇవొర్జితః
వయాఘ్రొ వయాఘ్ర ఇవ సదాప్యొ థవీపీ థవీపీ యదాతదా
6 కర్మస్వ ఇహానురూపేషు నయస్యా భృత్యా యదావిధి
పరతిలొమం న భృత్యాస తే సదాప్యాః కర్మఫలైషిణా
7 యః పరమాణమ అతిక్రమ్య పరతిలొమం నరాధిపః
భృత్యాన సదాపయతే ఽబుథ్ధిర న స రఞ్జయతే పరజాః
8 న బాలిశా న చ కషుథ్రా న చాప్రతిమితేన్థ్రియాః
నాకులీనా నరాః పార్శ్వే సదాప్యా రాజ్ఞా హితైషిణా
9 సాధవః కుశలాః శూరా జఞానవన్తొ ఽనసూయకాః
అక్షుథ్రాః శుచయొ థక్షా నరాః సయుః పారిపార్శ్వకాః
10 నయగ భూతాస తత్పరాః కషాన్తాశ చౌక్షాః పరకృతిజాః శుభాః
సవే సవే సదానే ఽపరిక్రుష్టాస తే సయూ రాజ్ఞొ బహిశ్చరాః
11 సింహస్య సతతం పార్శ్వే సింహ ఏవ జనొ భవేత
అసింహః సింహసహితః సింహవల లభతే ఫలమ
12 యస తు సింహః శవభిః కీర్ణః సింహకర్మఫలే రతః
న స సింహఫలం భొక్తుం శక్తః శవభిర ఉపాసితః
13 ఏవమ ఏతైర మనుష్యేన్థ్ర శూరైః పరాజ్ఞైర బహుశ్రుతైః
కులీనైః సహ శక్యేత కృత్స్నాం జేతుం వసుంధరామ
14 నావైథ్యొ నానృజుః పార్శ్వే నావిథ్యొ నామహా ధనః
సంగ్రాహ్యొ వసుధా పాలైర భృత్యొ భృత్యవతాం వర
15 బాణవథ విసృతా యాన్తి సవామికార్యపరా జనాః
యే భృత్యాః పార్దివ హితాస తేషాం సాన్త్వం పరయొజయేత
16 కొశశ చ సతతం రక్ష్యొ యత్నమ ఆస్దాయ రాజభిః
కొశమూలా హి రాజానః కొశమూలకరొ భవ
17 కొష్ఠాగారం చ తే నిత్యం సఫీతం ధాన్యైః సుసంచితమ
సథాస్తు సత్సు సంన్యస్తం ధనధాన్య పరొ భవ
18 నిత్యయుక్తాశ చ తే భృత్యా భవన్తు రణకొవిథాః
వాజినాం చ పరయొగేషు వైశారథ్యమ ఇహేష్యతే
19 జఞాతిబన్ధుజనావేక్షీ మిత్ర సంబన్ధిసంవృతః
పౌరకార్యహితాన్వేషీ భవ కౌరవనన్థన
20 ఏషా తే నైష్ఠికీ బుథ్ధిః పరజ్ఞా చాభిహితా మయా
శవా తే నిథర్శనం తాత కిం భూయః శరొతుమ ఇచ్ఛసి