శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 118)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
స శవా పరకృతిమ ఆపన్నః పరం థైన్యమ ఉపాగమత
ఋషిణా హుంకృతః పాపస తపొవనబహిష్కృతః
2 ఏవం రాజ్ఞా మతిమతా విథిత్వా శీలశౌచతామ
ఆర్జవం పరకృతిం సత్త్వం కులం వృత్తం శరుతం థమమ
3 అనుక్రొశం బలం వీర్యం భావం సంప్రశమం కషమామ
భృత్యా యే యత్ర యొగ్యాః సయుస తత్ర సదాప్యాః సుశిక్షితాః
4 నాపరీక్ష్య మహీపాలః పరకర్తుం భృత్యమ అర్హతి
అకులీన నరాకీర్ణొ న రాజా సుఖమ ఏధతే
5 కులజః పరకృతొ రాజ్ఞా తత కులీనతయా సథా
న పాపే కురుతే బుథ్ధిం నిన్థ్యమానొ ఽపయ అనాగసి
6 అకులీనస తు పురుషః పరకృతః సాధు సంక్షయాత
థుర్లభైశ్వర్యతాం పరాప్తొ నిన్థితః శత్రుతాం వరజేత
7 కులీనం శిక్షితం పరాజ్ఞం జఞానవిజ్ఞానకొవిథమ
సర్వశాస్త్రార్ద తత్త్వజ్ఞం సహిష్ణుం థేశజం తదా
8 కృతజ్ఞం బలవన్తం చ కషాన్తం థాన్తం జితేన్థ్రియమ
అలుబ్ధం లబ్ధసంతుష్టం సవామిమిత్ర బుభూషకమ
9 సచివం థేశకాలజ్ఞం సర్వసంగ్రహణే రతమ
సత్కృతం యుక్తమనసం హితైషిణమ అతన్థ్రితమ
10 యుక్తాచారం సవవిషయే సంధివిగ్రహకొవిథమ
రాజ్ఞస తరివర్గవేత్తారం పౌరజానపథ పరియమ
11 ఖాతక వయూహ తత్త్వజ్ఞం బలహర్షణ కొవిథమ
ఇఙ్గితాకార తత్త్వజ్ఞం యాత్రా యానవిశారథమ
12 హస్తిశిక్షాసు తత్త్వజ్ఞమ అహం కారవివర్జితమ
పరగల్భం థక్షిణం థాన్తం బలినం యుక్తకారిణమ
13 చొక్షం చొక్ష జనాకీర్ణం సువేషం సుఖథర్శనమ
నాయకం నీతికుశలం గుణషష్ట్యా సమన్వితమ
14 అస్తబ్ధం పరశ్రితం శక్తం మృథు వాథినమ ఏవ చ
ధీరం శలక్ష్ణం మహర్థ్ధిం చ థేశకాలొపపాథకమ
15 సచివం యః పరకురుతే న చైనమ అవమన్యతే
తస్య విస్తీర్యతే రాజ్యం జయొత్స్నా గరహపతేర ఇవ
16 ఏతైర ఏవ గుణైర యుక్తొ రాజా శాస్త్రవిశారథః
ఏష్టవ్యొ ధర్మపరమః పరజాపాలనతత్పరః
17 ధీరొ మర్షీ శుచిః శీఘ్రః కాలే పురుషకారవిత
శుశ్రూషుః శరుతవాఞ శరొతా ఊహాపొహ విశారథః
18 మేధావీ ధారణా యుక్తొ యదాన్యాయొపపాథకః
థాన్తః సథా పరియాభాషీ కషమావాంశ చ విపర్యయే
19 థానాచ్ఛేథే సవయం కారీ సుథ్వారః సుఖథర్శనః
ఆర్తహస్తప్రథొ నిత్యమ ఆప్తం మన్యొ నయే రతః
20 నాహం వాథీ న నిర్థ్వంథ్వొ న యత కిం చన కారకః
కృతే కర్మణ్య అమొఘానాం కర్తా భృత్యజనప్రియః
21 సంగృహీతజనొ ఽసతబ్ధః పరసన్నవథనః సథా
థాతా భృత్యజనావేక్షీ న కరొధీ సుమహామనాః
22 యుక్తథణ్డొ న నిర్థణ్డొ ధర్మకార్యానుశాసకః
చారనేత్రః పరావేక్షీ ధర్మార్దకుశలః సథా
23 రాజా గుణశతాకీర్ణ ఏష్టవ్యస తాథృశొ భవేత
యొధాశ చైవ మనుష్యేన్థ్ర సర్వైర గుణగుణైర వృతాః
24 అన్వేష్టవ్యాః సుపురుషాః సహాయా రాజ్యధారణాః
న విమానయితవ్యాశ చ రాజ్ఞా వృథ్ధిమ అభీప్సతా
25 యొధాః సమరశౌటీరాః కృతజ్ఞా అస్త్రకొవిథాః
ధర్మశాస్త్రసమాయుక్తాః పథాతిజనసంయుతాః
26 అర్దమానవివృథ్ధాశ చ రదచర్యా విశారథాః
ఇష్వస్త్రకుశలా యస్య తస్యేయం నృపతేర మహీ
27 సర్వసంగ్రహణే యుక్తొ నృపొ భవతి యః సథా
ఉత్దాన శీలొ మిత్రాఢ్యః స రాజా రాజసత్తమః
28 శక్యా అశ్వసహస్రేణ వీరారొహేణ భారత
సంగృహీతమనుష్యేణ కృత్స్నా జేతుం వసుంధరా