శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 115)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
విథ్వాన మూర్ఖ పరగల్భేన మృథుస తీక్ష్ణేన భారత
ఆక్రుశ్యమానః సథసి కదం కుర్యాథ అరింథమ
2 [భ]
శరూయతాం పృదివీపాల యదైషొ ఽరదొ ఽనుగీయతే
సథా సుచేతాః సహతే నరస్యేహాల్ప చేతసః
3 అరుష్యన కరుశ్యమానస్య సుకృతం నామ విన్థతి
థుష్కృతం చాత్మనొ మర్షీ రుష్యత్య ఏవాపమార్ష్టి వై
4 టిట్టిభం తమ ఉపేక్షేత వాశమానమ ఇవాతురమ
లొకవిథ్వేషమ ఆపన్నొ నిష్ఫలం పరతిపథ్యతే
5 ఇతి స శలాఘతే నిత్యం తేన పాపేన కర్మణా
ఇథమ ఉక్తొ మయా కశ చిత సంమతొ జనసంసథి
స తత్ర వరీడితః శుష్కొ మృతకల్పొ ఽవతిష్ఠతి
6 శలాఘన్న అశ్లాఘనీయేన కర్మణా నిరపత్రపః
ఉపేక్షితవ్యొ థాన్తేన తాథృశః పురుషాధమః
7 యథ యథ బరూయాథ అల్పమతిస తత తథ అస్య సహేత సథా
పరాకృతొ హి పరశంసన వా నిన్థన వా కిం కరిష్యతి
వనే కాక ఇవాబుథ్ధిర వాశమానొ నిరర్దకమ
8 యథి వాగ్భిః పరయొగః సయాత పరయొగే పాపకర్మణః
వాగ ఏవార్దొ భవేత తస్య న హయ ఏవార్దొ జిఘాంసతః
9 నిషేకం విపరీతం స ఆచష్టే వృత్తచేష్టయా
మయూర ఇవ కౌపీనం నృత్యన సంథర్శయన్న ఇవ
10 యస్యావాచ్యం న లొకే ఽసతి నాకార్యం వాపి కిం చన
వాచనం తేన న సంథధ్యాచ ఛుచిః సంక్లిష్టకర్మణా
11 పరత్యక్షం గుణవాథీ యః పరొక్షం తు వినిన్థకః
స మానవః శవవల లొకే నష్టలొకపరాయణః
12 తాథృగ జనశతస్యాపి యథ థథాతి జుహొతి చ
పరొక్షేణాపవాథేన తన నాశయతి స కషణాత
13 తస్మాత పరాజ్ఞొ నరః సథ్యస తాథృశం పాపచేతసమ
వర్జయేత సాధుభిర వర్జ్యం సారమేయామిషం యదా
14 పరివాథం బరువాణొ హి థురాత్మా వై మహాత్మనే
పరకాశయతి థొషాన సవాన సర్పః ఫణమ ఇవొచ్ఛ్రితమ
15 తం సవకర్మాణి కుర్వాణం పరతి కర్తుం య ఇచ్ఛతి
భస్మ కూట ఇవాబుథ్ధిః ఖరొ రజసి మజ్జతి
16 మనుష్యశాలా వృకమ అప్రశాన్తం; జనాపవాథే సతతం నివిష్టమ
మాతఙ్గమ ఉన్మత్తమ ఇవొన్నథన్తం; తయజేత తం శవానమ ఇవాతిరౌథ్రమ
17 అధీర జుష్టే పది వర్తమానం; థమాథ అపేతం వినయాచ చ పాపమ
అరివ్రతం నిత్యమ అభూతి కామం; ధిగ అస్తు తం పాపమతిం మనుష్యమ
18 పరత్యుచ్యమానస తు హి భూయ ఏభిర; నిశామ్య మా భూస తవమ అదార్తరూపః
ఉచ్చస్య నీచేన హి సంప్రయొగం; విగర్హయన్తి సదిరబుథ్ధయొ యే
19 ఋథ్ధొ థశార్ధేన హి తాడయేథ వా; స పాంసుభిర వాపకిరేత తుషైర వా
వివృత్య థన్తాశ చ విభీషయేథ వా; సిథ్ధం హి మూర్ఖే కుపితే నృశంసే
20 విగర్హణాం పరమథురాత్మనా కృతాం; సహేత యః సంసథి థుర్జనాన నరః
పఠేథ ఇథం చాపి నిథర్శనం సథా; న వాన్మయం స లభతి కిం చిథ అప్రియమ