శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 114)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
రాజా రాజ్యమ అనుప్రాప్య థుర్బలొ భరతర్షభ
అమిత్రస్యాతివృథ్ధస్య కదం తిష్ఠేథ అసాధనః
2 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
సరితాం చైవ సంవాథం సాగరస్య చ భారత
3 సురారినిలయః శశ్వత సాగరః సరితాం పతిః
పప్రచ్ఛ సరితః సర్వాః సంశయం జాతమ ఆత్మనః
4 స మూలశాఖాన పశ్యామి నిహతాంశ ఛాయినొ థరుమాన
యుష్పాభిర ఇహ పూర్ణాభిర అన్యాంస తత్ర న వేతసమ
5 అకాయశ చాల్పసారశ చ వేతసః కూలజశ చ వః
అవజ్ఞాయ న శక్యొ వా కిం చిథ వా తేన వః కృతమ
6 తథ అహం శరొతుమ ఇచ్ఛామి సర్వాసామ ఏవ వొ మతమ
యదా కూలాని చేమాని భిత్త్వా నానీయతే వశమ
7 తతః పరాహ నథీ గఙ్గా వాక్యమ ఉత్తరమ అర్దవత
హేతుమథ గరాహకం చైవ సాగరం సరితాం పతిమ
8 తిష్ఠన్త్య ఏతే యదాస్దానం నగా హయ ఏకనికేతనాః
తతస తయజన్తి తత సదానం పరాతిలొమ్యాథ అచేతసః
9 వేతసొ వేగమ ఆయాన్తం థృష్ట్వా నమతి నేతరః
స చ వేగే ఽభయతిక్రాన్తే సదానమ ఆసాథ్య తిష్ఠతి
10 కాలజ్ఞః సమయజ్ఞశ చ సథా వశ్యశ చ నొ థరుమః
అనులొమస తదాస్తబ్ధస తేన నాభ్యేతి వేతసః
11 మారుతొథక వేగేన యే నమన్త్య ఉన్నమన్తి చ
ఓషధ్యః పాథపా గుల్మా న తే యాన్తి పరాభవమ
12 యొ హి శత్రొర వివృథ్ధస్య పరభొర వధవినాశనే
పూర్వం న సహతే వేగం కషిప్రమ ఏవ స నశ్యతి
13 సారాసారం బలం వీర్యమ ఆత్మనొ థవిషతశ చ యః
జానన విచరతి పరాజ్ఞొ న స యాతి పరాభవమ
14 ఏవమ ఏవ యథా విథ్వాన మన్యేతాతిబలం రిపుమ
సంశ్రయేథ వైతసీం వృత్తిమ ఏవం పరజ్ఞాన లక్షణమ