శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జున]
అత్రైవొథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
తాపసైః సహ సంవాథం శక్రస్య భరతర్షభ
2 కే చిథ గృహాన పరిత్యజ్య వనమ అభ్యగమన థవిజాః
అజాతశ్మశ్రవొ మన్థాః కులే జాతాః పరవవ్రజుః
3 ధర్మొ ఽయమ ఇతి మన్వానా బరహ్మచర్యే వయవస్దితాః
తయక్త్వా గృహాన పితౄంశ చైవ తాన ఇన్థ్రొ ఽనవకృపాయత
4 తాన ఆబభాషే భగవాన పక్షీ భూత్వా హిరన మయః
సుథుష్కరం మనుష్యైశ చ యత్కృతం విఘసాశిభిః
5 పుణ్యం చ బత కర్మైషాం పరశస్తం చైవ జీవితమ
సంసిథ్ధాస తే గతిం ముఖ్యాం పరాప్తా ధర్మపరాయణాః
6 [రసరహ]
అహొ బతాయం శకునిర విఘసాశాన పరశంసతి
అస్మాన నూనమ అయం శాస్తి వయం చ విఘసాశినః
7 [షకుని]
నాహం యుష్మాన పరశంసామి పఙ్కథిగ్ధాన రజస్వలాన
ఉచ్ఛిష్ట భొజినొ మన్థాన అన్యే వై విఘసాశినః
8 [రసయహ]
ఇథం శరేయొ పరమ ఇతి వయమ ఏవాభ్యుపాస్మహే
శకునే బరూహి యచ ఛరేయొ భృశం వై శరథ్థధామ తే
9 [షకుని]
యథి మాం నాభిశఙ్కధ్వం విభాజ్యాత్మానమ ఆత్మనా
తతొ ఽహం వః పరవక్ష్యామి యాదా తద్యం హితం వచః
10 [రసయహ]
శృణుమస తే వచస తాత పన్దానొ విథితాస తవ
నియొగే చైవ ధర్మాత్మన సదాతుమ ఇచ్ఛామి శాధి నః
11 [షకుని]
చతుష పథాం గౌః పరవరా లొహానాం కాఞ్చనం వరమ
శబ్థానాం పరవరొ మన్త్రొ బరాహ్మణొ థవిపథాం వరః
12 మన్త్రాయం జాతకర్మాథి బరాహ్మణస్య విధీయతే
జీవతొ యొ యదాకాలం శమశాననిధనాథ ఇతి
13 కర్మాణి వైథికాన్య అస్య సవర్గ్యః పన్దాస తవ అనుత్తమః
అద సర్వాణి కర్మాణి మన్త్రసిథ్ధాని చక్షతే
14 ఆమ్నాయథృఢవాథీని తదా సిథ్ధిర ఇహేష్యతే
మాసార్ధ మాసా ఋతవ ఆథిత్య శశితారకమ
15 ఈహన్తే సర్వభూతాని తథ ఋతం కర్మసఙ్గినామ
సిథ్ధిక్షేత్రమ ఇథం పుణ్యమ అయమ ఏవాశ్రమొ మహాన
16 అద యే కర్మ నిన్థన్తొ మనుష్యాః కాపదం గతాః
మూఢానామ అర్దహీనానాం తేషామ ఏనస తు విథ్యతే
17 థేవ వంశాన పితృవంశాన బరహ్మ వంశాంశ చ శాశ్వతాన
సంత్యజ్య మూఢా వర్తన్తే తతొ యాన్త్య అశ్రుతీ పదమ
18 ఏతథ వొ ఽసతు తపొ యుక్తం థథానీత్య ఋషిచొథితమ
తస్మాత తథ అధ్యవసతస తపస్వితప ఉచ్యతే
19 థేవ వంశాన పితృవంశాన బరహ్మ వంశాంశ చ శాశ్వతాన
సంవిభజ్య గురొశ చర్యాం తథ వై థుష్కరమ ఉచ్యతే
20 థేవా వై థుష్కరం కృత్వా విభూతిం పరమాం గతాః
తస్మాథ గార్హస్ద్యమ ఉథ్వొఢుం థుష్కరం పరబ్రవీమి వః
21 తపొ శరేష్ఠం పరజానాం హి మూలమ ఏతన న సంశయః
కుటుమ్బ విధినానేన యస్మిన సర్వం పరతిష్ఠితమ
22 ఏతథ విథుస తపొ విప్రా థవంథ్వాతీతా విమత్సరాః
తస్మాథ వనం మధ్యమం చ లొకేషు తప ఉచ్యతే
23 థురాధర్షం పథం చైవ గచ్ఛన్తి విఘసాశినః
సాయంప్రాతర విభజ్యాన్నం సవకుటుమ్బే యదావిధి
24 థత్త్వాతిదిభ్యొ థేవైభ్యః పితృభ్యః సవజనస్య చ
అవశిష్టాని యే ఽశనాతి తాన ఆహుర విఘసాశినః
25 తస్మాత సవధర్మమ ఆస్దాయ సువ్రతాః సత్యవాథినః
లొకస్య గురవొ భూత్వా తే భవన్త్య అనుపస్కృతాః
26 తరిథివం పరాప్య శక్రస్య సవర్గలొకే విమత్సరాః
వసన్తి శాశ్వతీర వర్షా జనా థుష్కరకారిణః
27 తతస తే తథ వచొ శరుత్వా తస్య ధర్మార్దసంహితమ
ఉత్సృజ్య నాస్తిక గతిం గార్హస్ద్యం ధర్మమ ఆశ్రితాః
28 తస్మాత తవమ అపి థుర్ధర్ష ధైర్యమ ఆలమ్బ్య శాశ్వతమ
పరశాధి పృదివీం కృత్స్నాం హతామిత్రాం నరొత్తమ