శశికళ/మన చెలిమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మన చెలిమి

నా సఖీ మన చెలిమి
వేసటేనట భువికి

         కాసంత ఉపకారి కాదంట మనుజునకు
                   నా సఖీ ! నా సఖీ !

జీవిత విధానాలు
భావి కర్తవ్యాలు

         ఎరుగ లేనే లేని
         ఎదురుకోనే లేని
         పాట లెందుకటంచు పదములేలా అంచు
         పలుకుదురు భాషణలు చిలుకుదురు దూషణలు

                   నా సఖీ మన చెలిమి
                   వేసటేనట భువికి !

జుమ్ముమను మధుర శ్రుతి
తుమ్మెదలు ఆడవా ?

         కొమ్మ కొమ్మకు తేలి
         కోకిలలు పాడవా ?
         అవి వట్టివమ్మంట అర్ధరహితమ్మంట.

                  నా సఖీ మన చెలిమి
                  వేసటేనట భువికి !
                  కాసంత ఉపకారి
                  కాదంట మనుజునకు !

పుష్పగంధ వ్యాప్తి
పూర్ణ చంద్రుని దీప్తి

        భుక్తి నీయగలేని శక్తి హీనములంట
                  ఓ సఖీ మనప్రేమ
                  వేసటేనట భువికి !

కలలు హుళక్కియట
కళలు వ్యర్థములంట

         కళలైన సాంఘిక రాజకీయార్ధికా
         చలిత భావోద్రిక్త సంకలితమ్మై యుండ
         వలెనంట, మనుజప్రగతికి దారంట అవి !
                  ఓ సఖీ మన ప్రేమ
                  వేసటేనట భువికి !

భౌతికోన్నతి జేర్చు భౌతికోద్యములుండె
భౌతికోద్యమ మహాప్రజ్ఞార్ధి సమదర్శ
నస్తితికి మానసానంద బుద్ధ్యానంద
స్వస్థతయె మూలమ్ము భావోజ్వలము లవియె

             ఓ సఖీ మన ప్రేమ
             వేసటేనట భువికి !

                    ప్రకృతిలో సౌందర్య ప్రత్యక్షదృశ్యాలు
                    వికసితోత్త మకృషులు సకలకావ్యములు కళలు

పరమసృష్ట్యా విర్భవ రసస్వరూపములు
            నరజాతి ప్రగతికవి ఆలంబనోద్దీప
            నాధారములు విమల హృదయస్తితికి కార
            ణాత్మికము లాప్త శక్తీ ప్రపుల్లములు

                    ఓ సఖీ మన ప్రేమ
                    అసాధ్య మీ భువికి !

అమలమౌ ఏదృశ్య
మమృతమౌ ఏఘటన

            కాల్పనిక చిత్రమై శిల్ప విషయముకాదొ !
            అల్పభావము లెట్లు శిల్ప విషయములౌను
            పొడితనము ఉన్నతటె
            జడత సంపన్నతటె

                   ఓ సఖీ మన ప్రేమ
                   ఉత్త మోత్తమ చరిత్రకదవే !

భౌతికాకర్షణాతీత సంకలనమే
భౌమ్యమౌ తుచ్ఛేంద్రి యాకర్షణాతీత

          రీతియే, ఘటనయే
          ప్రీతియే, ప్రేమయే
          సౌందర్య రూపమ్ము సౌందర్య భావమ్ము !

సౌందర్య సంధాన సందర్శనోద్భవము
ఆనందమో దేవి ! ఆనందమే శక్తి
ఆనందమే ప్రగతికై నరులకిడు రక్తి

         ఓ సఖీ మన ప్రేమ
         ఆసాధ్య మీ భువికి
         ఆనంద సౌందర్య
         ప్రాణమే మనుజునకు !