శశికళ/గ్రీవ గంగోత్తరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గ్రీవ గంగోత్తరి

గ్రీవ గంగోత్త రీ
పావనోద్భూత మం
దాకినీ స్వచ్ఛ మ
స్తోక సౌందర్యమై !
నీ విమల గాంధర్వ
మావిర్భవించినది

             ఆనంద పరవశుడ
             అల భగీరధుడనై

                     నిలువెల్ల పొంగితిని దేవీ !
                     కలుషరహితము జగము దేవీ !

అమృతకలశము గళము
అమల మధుధారగా

             నీగాన మాధుర్య
             మాగమించెను

ముల్లోకములు గాన
కల్లోలములు నిండ

             అమృ తాప్లావితతనూ
             కమనీయ మూర్తి నై

                  నిత్య విద్యా హృదయ
                  మృత్యుంజయుడ దేవి !

రాకేందు బింబాస్య
నీకంఠమే జ్యౌత్స్ని

             కాపుంజ మంజుల సు
             రూపమై దివ్యమై

భవదీయ సంగీత
పరమ శోభాకాంతి

             వేలలే ప్రసరించె
             మూలాలు పులకించె

వనధి కలశాంబుధై
జనులెల్ల దేవులై

అబ్ర విగ్రహుడ శ
బ్ద బ్రహ్మనై నేను,

             నిను పొదివికొంటినో దేవీ !
             నీవు ప్రణవస్వరూపవే దేవీ !