శశికళ/అటు ఇటు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అటు ఇటు

ఈపక్క ఓనవ్వు ఆపక్క ఓనవ్వు
నవ్వు సుమమాలలో నేనూ
               నవ్వు పరిమళమూర్తి నువ్వూ !

ఈవైపునోచూపు ఆవైపునోచూపు
చూపు చూపుల నడుమ నేనూ
               చూపులో సౌందర్య మీవూ !

ఈ సాయనో పాట ఆ సాయనో పాట
పాట ఫణతుల నడక నేనూ
               పాటలో మధురత్వ మీవూ !

ఈదరిని నా ఎడద ఆదరిని నీ ఎడద
ఎడద ఎడదల కోర్కె నేనూ
               ఎడద పడదల ప్రేమ నీవూ !