శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 63)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అధిష్ఠితః పథా మూర్ధ్ని భగ్నసక్దొ మహీం గతః
శౌటీరమానీ పుత్రొ మే కాన్య అభాషత సంజయ
2 అత్యర్దం కొపనొ రాజా జాతవైరశ చ పాణ్డుషు
వయసనం పరమం పరాప్తః కిమ ఆహ పరమాహవే
3 [స]
శృణు రాజన పరవక్ష్యామి యదావృత్తం నరాధిప
రాజ్ఞా యథ ఉక్తం భగ్నేన తస్మిన వయసన ఆగతే
4 భగ్నసక్దొ నృపొ రాజన పాంసునా సొ ఽవగుణ్ఠితః
యమయన పూర్ధజాంస తత్ర వీక్ష్య చైవ థిశొ థశ
5 కేశాన నియమ్య యత్నేన నిఃశ్వసన్న ఉరగొ యదా
సంరమ్భాశ్రు పరీతాభ్యాం నేత్రాభ్యామ అభివీక్ష్య మామ
6 బాహూ ధరణ్యాం నిష్పిష్య ముహుర మత్త ఇవ థవిపః
పరకీర్ణాన మూర్ధజాన ధున్వన థన్తైర థన్తాన ఉపస్పృశన
గర్హయన పాణ్డవం జయేష్ఠం నిఃశ్వస్యేథమ అదాబ్రవీత
7 భీష్మే శాంతనవే నాదే కర్ణే చాస్త్రభృతాం వరే
గౌతమే శకునౌ చాపి థరొణే చాస్త్రభృతాం వరే
8 అశ్వత్దామ్ని తదా శల్యే శూరే చ కృతవర్మణి
ఇమామ అవస్దాం పరాప్తొ ఽసమి కాలొ హి థురిత కరమః
9 ఏకాథశ చమూ భర్తా సొ ఽహమ ఏతాం థశాం గతః
కాలం పరాప్య మహాబాహొ న కశ చిథ అతివర్తతే
10 ఆఖ్యాతవ్యం మథీయానాం యే ఽసమిఞ జీవన్తి సంగరే
యదాహం భీమసేనేన వయుత్క్రమ్య సమయం హతః
11 బహూని సునృశంసాని కృతాని ఖలు పాణ్డవైః
భూరిశ్రవసి కర్ణే చ భీష్మే థరొణే చ శరీమతి
12 ఇథం చాకీర్తిజం కర్మ నృశంసైః పాణ్డవైః కృతమ
యేన తే సత్సు నిర్వేథం గమిష్యన్తీతి మే మతిః
13 కా పరీతిః సత్త్వయుక్తస్య కృత్వొపధి కృతం జయమ
కొ వా సమయభేత్తారం బుధః సంమన్తుమ అర్హతి
14 అధర్మేణ జయం లబ్ధ్వా కొ ను హృష్యేత పణ్డితః
యదా సంహృష్యతే పాపః పాణ్డుపుత్రొ వృకొథరః
15 కిం ను చిత్రమ అతస తవ అథ్య భగ్నసక్దస్య యన మమ
కరుథ్ధేన భీమసేనేన పాథేన మృథితం శిరః
16 పరతపన్తం శరియా జుష్టం వర్తమానం చ బన్ధుషు
ఏవం కుర్యాన నరొ యొ హి స వై సంజయ పూజితః
17 అభిజ్ఞౌ కషత్రధర్మస్య మమ మాతా పితా చ మే
తౌ హి సంజయ థుఃఖార్తౌ విజ్ఞాప్యౌ వచనాన మమ
18 ఇష్టం భృత్యా భృతాః సమ్యగ భూః పరశాస్తా ససాగరా
మూర్ధ్ని సదితమ అమిత్రాణాం జీవతామ ఏవ సంజయ
19 థత్తా థాయా యదాశక్తి మిత్రాణాం చ పరియం కృతమ
అమిత్రా బాధితాః సర్వే కొ ను సవన్తతరొ మయా
20 యాతాని పరరాష్ట్రాణి నృపా భుక్తాశ చ థాసవత
పరియేభ్యః పరకృతం సాధు కొ ను సవన్తతరొ మయా
21 మానితా బాన్ధవాః సర్వే మాన్యః సంపూజితొ జనః
తరితయం సేవితం సర్వం కొ ను సవన్తతరొ మయా
22 ఆజ్ఞప్తం నృప ముఖ్యేషు మానః పరాప్తః సుథుర్లభః
ఆజానేయైస తదా యాతం కొ ను సవన్తతరొ మయా
23 అధీతం విధివథ థత్తం పరాప్తమ ఆయుర నిరామయమ
సవధర్మేణ జితా లొక్కాః కొ ను సవన్తతరొ మయా
24 థిష్ట్యా నాహం జితః సంఖ్యే పరాన పరేష్యవథ ఆశ్రితః
థిష్ట్యా మే విపులా లక్ష్మీర మృతే తవ అన్యం గతా విభొ
25 యథ ఇష్టం కషత్రబన్ధూనాం సవధర్మమ అనుతిష్ఠతామ
నిధనం తన మయా పరాప్తం కొ ను సవన్తతరొ మయా
26 థిష్ట్యా నాహం పరావృత్తొ వైరాత పరాకృతవజ జితః
థిష్ట్యా న విమతిం కాం చిథ భజిత్వా తు పరాజితః
27 సుప్తం వాద పరమత్తం వా యదా హన్యాథ విషేణ వా
ఏవం వయుత్క్రాన్త ధర్మేణ వయుత్క్రమ్య సమయం హతః
28 అశ్వత్దామా మహాభాగః కృతవర్మా చ సాత్వతః
కృపః శారథ్వతశ చైవ వక్తవ్యా వచనాన మమ
29 అధర్మేణ పరవృత్తానాం పాణ్డవానామ అనేకశః
విశ్వాసం సమయఘ్నానాం న యూయం గన్తుమ అర్హద
30 వాతికాంశ చాబ్రవీథ రాజా పుత్రస తే సత్యవిక్రమః
అధర్మాథ భీమసేనేన నిహతొ ఽహం యదా రణే
31 సొ ఽహం థరొణం సవర్గగతం శల్య కర్ణావ ఉభౌ తదా
వృషసేనం మహావీర్యం శకునిం చాపి సౌబలమ
32 జలసంధం మహావీర్యం భగథత్తం చ పార్దివమ
సౌమథత్తిం మహేష్వాసం సైన్ధవం చ జయథ్రదమ
33 థుఃశాసన పురొగాంశ చ భరాతౄన ఆత్మసమాంస తదా
థౌఃశాసనిం చ విక్రాన్తం లక్ష్మణం చాత్మజావ ఉభౌ
34 ఏతాంశ చాన్యాంశ చ సుబహూన మథీయాంశ చ సహస్రశః
పృష్ఠతొ ఽనుగమిష్యామి సార్దహీన ఇవాధ్వగః
35 కదం భరాతౄన హతాఞ శరుత్వా భర్తారం చ సవసా మమ
రొరూయమాణా థుఃఖార్తా థుఃశలా సా భవిష్యతి
36 సనుషాభిః పరసుణాభిశ చ వృథ్ధొ రాజా పితా మమ
గాన్ధారీ సహితః కరొశన కాం గతిం పరతిపత్స్యతే
37 నూనం లక్ష్మణ మాతాపి హతపుత్రా హతేశ్వరా
వినాశం యాస్యతి కషిప్రం కల్యాణీ పృదులొచనా
38 యథి జానాతి చార్వాకః పరివ్రాడ వాగ విశారథః
కరిష్యతి మహాభాగొ ధరువం సొ ఽపచితిం మమ
39 సమన్తపఞ్చకే పుణ్యే తరిషు లొకేషు విశ్రుతే
అహం నిధనమ ఆసాథ్య లొకాన పరాప్స్యామి శాశ్వతాన
40 తతొ జనసహస్రాణి బాష్పపూర్ణాని మారిష
పరలాపం నృపతేః శరుత్వా విథ్రవన్తి థిశొ థశ
41 ససాగరవనా ఘొరా పృదివీ సచరాచరా
చచాలాద సనిర్హ్రాథా థిశశ చైవావిలాభవన
42 తే థరొణపుత్రమ ఆసాథ్య యదావృత్తం నయవేథయన
వయవహారం గథాయుథ్ధే పార్దివస్య చ ఘాతనమ
43 తథ ఆఖ్యాయ తతః సర్వే థరొణపుత్రస్య భారత
ధయాత్వా చ సుచిరం కాలం జగ్ముర ఆర్తా యదాగతమ