శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 35)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తస్మాన నథీ గతం చాపి ఉథపానం యశస్వినః
తరితస్య చ మహారాజ జగామాద హలాయుధః
2 తత్ర థత్త్వా బహుథ్రవ్యం పూజయిత్వా తదా థవిజాన
ఉపస్పృశ్య చ తత్రైవ పరహృష్టొ ముసలాయుధః
3 తత్ర ధర్మపరొ హయ ఆసీత తరితః స సుమహాతపాః
కూపే చ వసతా తేన సొమః పీతొ మహాత్మనా
4 తత్ర చైనం సముత్సృజ్య భరాతరౌ జగ్మతుర గృహాన
తతస తౌ వై శశాపాద తరితొ బరాహ్మణసత్తమః
5 [జ]
ఉథపానం కదం బరహ్మన కదం చ సుమహాతపాః
పతితః కిం చ సంత్యక్తొ భరాతృభ్యాం థవిజసత్తమః
6 కూపే కదం చ హిత్వైనం భరాతరౌ జగ్మతుర గృహాన
ఏతథ ఆచక్ష్వ మే బరహ్మన యథి శరావ్యం హి మన్యసే
7 [వై]
ఆసన పూర్వయుగే రాజన మునయొ భరాతరస తరయః
ఏకతశ చ థవితశ చైవ తరితశ చాథిత్యసంనిభాః
8 సర్వే పరజాపతిసమాః పరజావన్తస తదైవ చ
బరహ్మలొకజితః సర్వే తపసా బరహ్మవాథినః
9 తేషాం తు తపసా పరీతొ నియమేన థమేన చ
అభవథ గౌతమొ నిత్యం పితా ధర్మరతః సథా
10 స తు థీర్ఘేణ కాలేన తేషాం పరీతిమ అవాప్య చ
జగామ భగవాన సదానమ అనురూపమ ఇవాత్మనః
11 రాజానస తస్య యే పూర్వే యాజ్యా హయ ఆసన మహాత్మనః
తే సర్వే సవర్గతే తస్మింస తస్య పుత్రాన అపూజయన
12 తేషాం తు కర్మణా రాజంస తదైవాధ్యయనేన చ
తరితః స శరేష్ఠతాం పరాప యదైవాస్య పితా తదా
13 తం సమ సర్వే మహాభాగా మునయః పుణ్యలక్షణాః
అపూజయన మహాభాగం తదా విథ్వత్తయైవ తు
14 కథాచిథ ధి తతొ రాజన భరాతరావ ఏకత థవితౌ
యజ్ఞార్దం చక్రతుశ చిత్తం ధనార్దం చ విశేషతః
15 తయొశ చిన్తా సమభవత తరితం గృహ్య పరంతప
యాజ్యాన సర్వాన ఉపాథాయ పరతిగృహ్య పశూంస తతః
16 సొమం పాస్యామహే హృష్టాః పరాప్య యజ్ఞం మహాఫలమ
చక్రుశ చైవ మహారాజ భరాతరస తరయ ఏవ హ
17 తదా తు తే పరిక్రమ్య యాజ్యాన సర్వాన పశూన పరతి
యాజయిత్వా తతొ యాజ్యాఁల లబ్ధ్వా చ సుబహూన పశూన
18 యాజ్యేన కర్మణా తేన పరతిగృహ్య విధానతః
పరాచీం థిశం మహాత్మాన ఆజగ్ముస తే మహర్షయః
19 తరితస తేషాం మహారాజ పురస్తాథ యాతి హృష్టవత
ఏకతశ చ థవితశ చైవ పృష్ఠతః కాలయన పశూన
20 తయొశ చిన్తా సమభవథ థృష్ట్వా పశుగణం మహత
కదం న సయుర ఇమా గావ ఆవాభ్యాం వై వినా తరితమ
21 తావ అన్యొన్యం సమాభాష్య ఏకతశ చ థవితశ చ హ
యథ ఊచతుర మిదః పాపౌ తన నిబొధ జనేశ్వర
22 తరితొ యజ్ఞేషు కుశలస తరితొ వేథేషు నిష్ఠితః
అన్యాస తరితొ బహుతరా గావః సముపలప్స్యతే
23 తథ ఆవాం సహితౌ భూత్వా గాః పరకాల్య వరజావహే
తరితొ ఽపి గఛతాం కామమ ఆవాభ్యాం వై వినాకృతః
24 తేషామ ఆగచ్ఛతాం రాత్రౌ పది సదానే వృకొ ఽభవత
తదా కూపే ఽవిథూరే ఽభూత సరస్వత్యాస తటే మహాన
25 అద తరితొ వృకం థృష్ట్వా పది తిష్ఠన్తమ అగ్రతః
తథ్భయాథ అపసర్పన వై తస్మిన కూపే పపాత హ
అగాధే సుమహాఘొరే సర్వభూతభయంకరే
26 తరితస తతొ మహాభాగః కూపస్దొ మునిసత్తమః
ఆర్తనాథం తతశ చక్రే తౌ తు శుశ్రువతుర మునీ
27 తం జఞాత్వా పతితం కూపే భరాతరావ ఏకత థవితౌ
వృకత్రాసా చ లొభాచ చ సముత్సృజ్య పరజగ్మతుః
28 భరాతృభ్యాం పశులుబ్ధాభ్యామ ఉత్సృష్టః స మహాతపాః
ఉథపానే మహారాజ నిర్జలే పాంసుసంవృతే
29 తరిత ఆత్మానమ ఆలక్ష్య కూపే వీరుత తృణావృతే
నిమగ్నం భరతశ్రేష్ఠ పాపకృన నరకే యదా
30 బుథ్ధ్యా హయ అగణయత పరాజ్ఞొ మృత్యొర భీతొ హయ అసొమపః
సొమః కదం ను పాతవ్య ఇహస్దేన మయా భవేత
31 స ఏవమ అనుసంచిన్త్య తస్మిన కూపే మహాతపాః
థథర్శ వీరుధం తత్ర లమ్బమానాం యథృచ్ఛయా
32 పాంసుగ్రస్తే తతః కూపే విచిన్త్య సలిలం మునిః
అగ్నీన సంకల్పయామ ఆస హొత్రే చాత్మానమ ఏవ చ
33 తతస తాం వీరుధం సొమం సంకల్ప్య సుమహాతపాః
ఋచ్చొ యజూంషి సామాని మనసా చిన్తయన మునిః
గరాహాణః శర్కరాః కృత్వా పరచక్రే ఽభిషవం నృప
34 ఆజ్యం చ సలిలం చక్రే భాగాంశ చ తరిథివౌకసామ
సొమస్యాభిషవం కృత్వా చకార తుములం ధవనిమ
35 స చావిశథ థివం రాజన సవరః శైక్షస తరితస్య వై
సమవాప చ తం యజ్ఞం యదొక్తం బరహ్మవాథిభిః
36 వర్తమానే తదా యజ్ఞే తరితస్య సుమహాత్మనః
ఆవిగ్నం తరిథివం సర్వం కారణం చ న బుధ్యతే
37 తతః సుతుములం శబ్థం శుశ్రావాద బృహస్పతిః
శరుత్వా చైవాబ్రవీథ థేవాన సర్వాన థేవపురొహితః
38 తరితస్య వర్తతే యజ్ఞస తత్ర గచ్ఛామహే సురాః
స హి కరుథ్ధః సృజేథ అన్యాన థేవాన అపి మహాతపాః
39 తచ ఛరుత్వా వచనం తస్య సహితాః సర్వథేవతాః
పరయయుస తత్ర యత్రాసౌ తరిత యజ్ఞః పరవర్తతే
40 తే తత్ర గత్వా విభుధాస తం కూపం యత్ర స తరితః
థథృశుస తం మహాత్మానం థీష్కితం యజ్ఞకర్మసు
41 థృష్ట్వా చైనం మహాత్మానం శరియా పరమయా యుతమ
ఊచుశ చాద మహాభాగం పరాప్తా భాగార్దినొ వయమ
42 అదాబ్రవీథ ఋషిర థేవాన పశ్యధ్వం మాం థివౌకసః
అస్మిన పరతిభయే కూపే నిమగ్నం నష్టచేతసమ
43 తతస తరితొ మహారాజ భాగాంస తేషాం యదావిధి
మన్త్రయుక్తాన సమథథాత తే చ పరీతాస తథాభవన
44 తతొ యదావిధి పరాప్తాన భాగాన పరాప్య థివౌకసః
పరీతాత్మానొ థథుస తస్మై వరాన యాన మనసేచ్ఛతి
45 స తు వవ్రే వరం థేవాంస తరాతుమ అర్హద మామ ఇతః
యశ చేహొపస్పృశేత కూపే స సొమప గతిం లభేత
46 తత్ర చొర్మిమతీ రాజన్న ఉత్పపాత సరస్వతీ
తయొత్క్షిప్తస తరితస తస్దౌ పూజయంస తరిథివౌకసః
47 తదేతి చొక్త్వా విబుధా జగ్మూ రాజన యదాగతమ
తరితశ చాప్య అగమత పరీతః సవమ ఏవ నిలయం తథా
48 కరుథ్ధః స తు సమాసాథ్య తావ ఋషీ భరాతరౌ తథా
ఉవాచ పరుషం వాక్యం శశాప చ మహాతపాః
49 పశులుబ్ధౌ యువాం యస్మాన మామ ఉత్సృజ్య పరధావితౌ
తస్మాథ రూపేణ తేషాం వై థంష్ట్రిణ్ణామ అభితశ చరౌ
50 భవితారౌ మయా శప్తౌ పాపేనానేన కర్మణా
పరసవశ చైవ యువయొర గొలాఙ్గూలర్ష్క వానరాః
51 ఇత్య ఉక్తే తు తథా తేన కషణాథ ఏవ విశాం పతే
తదా భూతావ అథృశ్యేతాం వచనాత సత్యవాథినః
52 తత్రాప్య అమితవిక్రాన్తః సపృష్ట్వా తొయం హలాయుధః
థత్త్వా చ వివిధాన థాయాన పూజయిత్వా చ వై థవిజాన
53 ఉథపానం చ తం థృష్ట్వా పరశస్య చ పునః పునః
నథీ గతమ అథీనాత్మా పరాప్తొ వినశనం తథా