శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 20)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తస్మింస తు నిహతే శూరే శాల్వే సమితిశొభనే
తవాభజ్యథ బలం వేగాథ వాతేనేవ మహాథ్రుమః
2 తత పరభగ్నం బలం థృష్ట్వా కృతవర్మా మహారదః
థధార సమరే శూరః శత్రుసైన్యం మహాబలః
3 సంనివృత్తాస తు తే శూరా ఋష్ట్వా సాత్వతమ ఆహవే
శౌలొపమం సదితం రాజన కీర్యమాణం శరైర యుధి
4 తద పరవవృతే యుథ్ధం కురూణాం పాణ్డవైః సహ
నివృత్తానాం మహారాజ మృత్యుం కృత్వా నివర్తనమ
5 తత్రాశ్చర్యమ అభూథ యుథ్ధాం సాత్వతస్య పరైః సహ
యథ ఏకొ వారయామ ఆస పాణ్డుసేనాం థురాసథామ
6 తేషామ అన్యొన్యసుహృథాం కృతే కర్మణి థుష్కరే
సింహనాథః పరహృష్టానాం థివః సపృక సుమహాన అభూత
7 తేన శబ్థేన విత్రస్తాన పాఞ్చాలాన భరతర్షభ
శినేర నప్తా మహాబాహుర అన్వపథ్యత సాత్యకిః
8 స సమాసాథ్య రాజానం కషేమధూర్తిం మహాబలమ
సప్తభిర నిశితైర బాణైర అనయథ యమసాథనమ
9 తమ ఆయాన్తం మహాబాహుం పరవపన్తం శితాఞ శరాన
జవేనాభ్యపతథ ధీమాన హార్థిక్యః శినిపుంగవమ
10 తౌ సింహావ ఇవ నర్థన్తౌ ధన్వినౌ రదినాం వరౌ
అన్యొన్యమ అభ్యధావేతాం శస్త్రప్రవర ధారిణౌ
11 పాణ్డవాః సహ పాఞ్చాలైర యొధాశ చాన్యే నృపొత్తమాః
పరేక్షకాః సమపథ్యన్త తయొః పురుషసింహయొః
12 నారాచైర వత్సథన్తైశ చ వృష్ణ్యన్ధకమహారదౌ
అభిజఘ్నతుర అన్యొన్యం పరహృష్టావ ఇవ కుఞ్జరౌ
13 చరన్తౌ వివిధాన మార్గాన హార్థిక్య శినిపుంగవౌ
ముహుర అన్తర్థధాతే తౌ బాణవృష్ట్యా పరస్పరమ
14 చాపవేగబలొథ్ధూతాన మార్గణాన వృష్ణిసింహయొః
ఆకాశే సమపశ్యామ పతంగాన ఇవ శీఘ్రగాన
15 తమ ఏకం సత్యకర్మాణమ ఆసాథ్య హృథికాత్మజః
అవిధ్యన నిశితైర బాణైశ చతుర్భిశ అతురొ హయాన
16 స థీర్ఘబాహుః సంక్రుథ్ధస తొత్త్రార్థిత ఇవ థవిపః
అష్టాభిః కృతవర్మాణమ అవిధ్యత పరమేషుభిః
17 తతః పూర్ణాయతొత్సృష్టైః కృతవర్మా శిలాశితైః
సాత్యకిం తరిభిర ఆహత్య ధనుర ఏకన చిచ్ఛిథే
18 నికృత్తం తథ ధనుఃశ్రేష్ఠమ అపాస్య శినిపుంగవః
అన్యథ ఆథత్త వేగేన శైనేయః సశరం ధనుః
19 తథ ఆథాయ ధనుఃశ్రేష్ఠం వరిష్ఠః సర్వధన్వినామ
ఆరొప్య చ మహావీర్యొ మహాబుథ్ధిర మహాబలః
20 అమృష్యమాణొ ధనుషశ ఛేథనం కృతవర్మణా
కుపితొ ఽతిరదః శీఘ్రం కృతవర్మాణమ అభ్యయాత
21 తతః సునిశితైర బాణైర థశభిః శినిపుంగవః
జఘాన సూతమ అశ్వాంశ చ ధవజం చ కృతవర్మణః
22 తతొ రాజన మహేష్వాసః కృతవర్మా మహారదః
హతాశ్వసూతం సంప్రేక్ష్య రదం హేమపరిష్కృతమ
23 రొషేణ మహతావిష్టః శూలమ ఉథ్యమ్య మారిష
చిక్షేప భుజవేగేన జిఘాంసుః శినిపుంగవమ
24 తచ ఛూలం సాత్వతొ హయ ఆజౌ నిర్భిథ్య నిశితైః శరైః
చూర్ణితం పాతయామ ఆస మొహయన్న ఇవ మాధవమ
తతొ ఽపరేణ భల్లేన హృథ్య ఏనం సమతాడయత
25 స యుథ్ధే యుయుధానేన హతాశ్వొ హతసారదిః
కృతవర్మా కృతాస్త్రేణ ధరణీమ అన్వపథ్యత
26 తస్మిన సాత్యకినా వీరే థవైరదే విరదీ కృతే
సమపథ్యత సర్వేప్షాం సైన్యానాం సుమహథ భయమ
27 పుత్రస్య తవ చాత్యర్దం విషాథః సమపథ్యత
హతసూతే హతాశ్వే చ విరదే కృతవర్మణి
28 హతాశ్వం చ సమాలక్ష్య హతసూతమ అరింథమమ
అభ్యధావత కృపొ రాజఞ జిఘాంసుః శినిపుంగవమ
29 తమ ఆరొప్య రదొపస్దే మిషతాం సర్వధన్వినామ
అపొవాహ మహాబాహుస తూర్ణమ ఆయొధనాథ అపి
30 శైనేయే ఽధిష్ఠితే రాజన విరదే కృతవర్మణి
థుర్యొధన బలం సర్వం పునర ఆసీత పరాఙ్ముఖమ
31 తత్పరే నావబుధ్యన్త సైన్యేన రజసావృతే
తావకాః పరథ్రుతా రాజన థుర్యొధనమ ఋతే నృపమ
32 థుర్యొధనస తు సంప్రేక్ష్య భగ్నం సవబలమ అన్తికాత
జవేనాభ్యపతత తూర్ణం సర్వాంశ చైకొ నయవారయత
33 పాణ్డూంశ చ సర్వాన సంక్రుథ్ధొ ధృష్టథ్యుమ్నం చ పార్షతమ
శిఖణ్డినం థరౌపథేయాన పాఞ్చాలానాం చ యే గణాః
34 కేకయాన సొమకాంశ చైవ పాఞ్చాలాంశ చైవ మారిష
అసంభ్రమం థురాధర్షః శితైర అస్త్రైర అవారయత
35 అతిష్ఠథ ఆహవే యత్తః పుత్రస తవ మహాబలః
యదా యజ్ఞే మహాన అగ్నిర మత్ర పూతః పరకాశయన
36 తం పరే నాభ్యవర్తన్త మర్త్యా మృత్యుమ ఇవాహవే
అదాన్యం రదమ ఆస్దాయ హార్థిక్యః సమపథ్యత