శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పుత్రస తు తే మహారాజ రదస్దొ రదినాం వరః
థురుత్సహొ బభౌ యుథ్ధే యదా రుథ్రః పరతాపవాన
2 తస్య బాణసహస్రైస తు పరచ్ఛన్నా హయ అభవన మహీ
పరాంశ చ సిషిచే బాణైర ధారాభిర ఇవ పర్వతాన
3 న చ సొ ఽసతి పుమాన కశ్చ చిన పాణ్డవానాం మహాహవే
హయొ గజొ రదొ వాపి యొ ఽసయ బాణైర అవిక్షతః
4 యం యం హి సమరే యొధం పరపశ్యామి విశాం పతే
స స బాణైశ చితొ ఽభూథ వై పుత్రేణ తవ భారత
5 యదా సైన్యేన రజసా సముథ్ధూతేన వాహినీ
పరత్యథృశ్యత సంఛన్నా తదా బాణైర మహాత్మనః
6 బాణభూతామ అపశ్యామ పృదివీం పృదివీపతే
థుర్యొధనేన పరకృతాం కషిప్రహస్తేన ధన్వినా
7 తేషు యొధసహస్రేషు తావకేషు పరేషు చ
ఏకొ థుర్యొధనొ హయ ఆసీత పుమాన ఇతి మతిర మమ
8 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ తవ పుత్రస్య విక్రమమ
యథ ఏకం సహితాః పార్దా నాత్యవర్తన్త భారత
9 యుధిష్ఠిరం శతేనాజౌ వివ్యాధ భరతర్షభ
భీమసేనం చ సప్తత్యా సహథేవం చ సప్తభిః
10 నకులం చ చతుఃషష్ట్యా ధృష్టథ్యుమ్నం చ పఞ్చభిః
సప్తభిర థరౌపథేయాంశ చ తరిభిర వివ్యాధ సాత్యకిమ
ధనుశ చిచ్ఛేథ భల్లేన సహథేవస్య మారిష
11 తథ అపాస్య ధనుశ ఛిన్నం మాథ్రీపుత్రః పరతాపవాన
అభ్యధావత రాజానం పరగృహ్యాన్యాన మహథ ధనుః
తతొ థుర్యొధనం సంఖ్యే వివ్యాధ థశభిః శరైః
12 నకులశ చ తతొ వీరొ రాజానం నవభిః శరైః
ఘొరరూపైర మహేష్వాసొ వివ్యాధ చ ననాథ చ
13 సాత్యకిశ చాపి రాజానం శరేణానతపర్వణా
థరౌపథేయాస తరిసప్తత్యా ధర్మరాజశ చ సప్తభిః
అశీత్యా భీమసేనశ చ శరై రాజానమ ఆర్థయత
14 సమన్తాత కీర్యమాణస తు బాణసంఘైర మహాత్మభిః
న చచాల మహారాజ సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
15 లాఘవం సౌష్ఠవం చాపి వీర్యం చైవ మహాత్మనః
అతి సర్వాణి భూతాని థథృశుః సర్వమానవాః
16 ధార్తరాష్ట్రాస తు రాజేన్థ్ర యాత్వా తు సవల్పమ అన్తరమ
అపశ్యమానా రాజానం పర్యవర్తన్త థంశితాః
17 తేషామ ఆపతతాం ఘొరస తుములః సమజాయత
కషుబ్ధస్య హి సముథ్రస్య పరావృట్కాలే యదా నిశి
18 సమాసాథ్య రణే తే తు రాజానమ అపరాజితమ
పరత్యుథ్యయుర మహేష్వాసాః పాణ్డవాన ఆతతాయినః
19 భీమసేనం రణే కరుథ్ధం థరొణపుత్రొ నయవారయత
తతొ బాణైర మహారాజ పరముక్తైః సర్వతొథిశమ
నాజ్ఞాయన్త రణే వీరా న థిశః పరథిశస తదా
20 తావ ఉభౌ కరూరకర్మాణావ ఉభౌ భారత థుఃసహౌ
ఘొరరూపమ అయుధ్యేతాం కృతప్రతికృతైషిణౌ
తరాసయన్తౌ జగత సర్వం జయా కషేప విహతత్వచౌ
21 శకునిస తు రణే వీరొ యుధిష్ఠిరమ అపీడయత
తస్యాశ్వాంశ చతురొ హత్వా సుబలస్య సుతొ విభుః
నాథం చకార బలవాన సర్వసైన్యాని కమ్పయన
22 ఏతస్మిన్న అన్తరే వీరం రాజానమ అపరాజితమ
అపొవాహ రదేనాజౌ సహథేవః పరతాపవాన
23 అదాన్యం రదమ ఆస్దాయ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
శకునిం నవభిర విథ్ధ్వా పునర వివ్యాధ పఞ్చభిః
ననాథ చ మహానాథం పరవరః సర్వధన్వినామ
24 తథ యుథ్ధమ అభవచ చిత్రం ఘొరరూపం చ మారిష
ఈక్షితృప్రీతిజననం సిథ్ధచారణసేవితమ
25 ఉలూకస తు మహేష్వాసం నకులం యుథ్ధథుర్మథమ
అభ్యథ్రవథ అమేయాత్మా శరవర్షైః సమన్తతః
26 తదైవ నకులః శూరః సౌబలస్య సుతం రణే
శరవర్షేణ మహతా సమన్తాత పర్యవారయత
27 తౌ తత్ర సమరే వీరౌ కులపుత్రౌ మహారదౌ
యొధయన్తావ అపశ్యేతాం పరస్పరకృతాగసౌ
28 తదైవ కృతవర్మా తు శైనేయం శత్రుతాపనమ
యొధయఞ శుశుభే రాజన బలం శక్ర ఇవాహవే
29 థుర్యొధనొ ధనుశ ఛిత్త్వా ధృష్టథ్యుమ్నస్య సంయుగే
అదైనం ఛిన్నధన్వానం వివ్యాధ నిశితైః శరైః
30 ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽపి సమరే పరగృహ్య పరమాయుధమ
రాజానం యొధయామ ఆస పశ్యతాం సర్వధన్వినామ
31 తయొర యుథ్ధం మహచ చాసీత సంగ్రామే భరతర్షభ
పరభిన్నయొర యదా సక్తం మత్తయొర వరహస్తినొః
32 గౌతమస తు రణే కరుథ్ధొ థరౌపథేయాన మహాబలాన
వివ్యాధ బహుభిః శూరః శరైః సంనతపర్వభిః
33 తస్య తైర అభవథ యుథ్ధమ ఇన్థ్రియైర ఇవ థేహినః
ఘొర రూపమ అసంవార్యం నిర్మర్యాథమ అతీవ చ
34 తే చ తం పీడయామ ఆసుర ఇన్థ్రియాణీవ బాలిశమ
స చ తాన పరతిసంరబ్ధః పరత్యయొధయథ ఆహవే
35 ఏవం చిత్రమ అభూథ యుథ్ధం తస్య తైః సహ భారత
ఉత్దాయొత్దాయ హి యదా థేహినామ ఇన్థ్రియైర విభొ
36 నరాశ చైవ నరైః సార్ధం థన్తినొ థన్తిభిస తదా
హయా హయైః సమాసక్తా రదినొ రదిభిస తదా
సంకులం చాభవథ భూయొ ఘొరరూపం విశాం పతే
37 ఇథం చిత్రమ ఇథం ఘొరమ ఇథం రౌథ్రమ ఇతి పరభొ
యుథ్ధాన్య ఆస్న మహారాజ ఘొరాణి చ బహూని చ
38 తే సమాసాథ్య సమరే పరస్పరమ అరింథమాః
వివ్యధుశ చైవ జఘ్నుశ చ సమాసాథ్య మహాహవే
39 తేషాం శత్ర సముథ్భూతం రజస తీవ్రమ అథృశ్యత
పరవాతేనొథ్ధతం రాజన ధావథ్భిశ చాశ్వసాథిభిః
40 రదనేమి సముథ్భూతం నిఃశ్వాసైశ చాపిథన్తినామ
రజః సంధ్యాభ్రకపిలం థివాకరపదం యయౌ
41 రజసా తేన సంపృక్తే భాస్కరే నిష్ప్రభీ కృతే
సంఛాథితాభవథ భూమిస్తే చ శూరా మహారదాః
42 ముహూర్తాథ ఇవ సంవృత్తం నీరజస్కం సమన్తద
వీర శొణితసిక్తాయాం భూమౌ భరతసత్తమ
ఉపాశామ్యత తతస తీవ్రం తథ రజొ ఘొరథర్శనమ
43 తతొ ఽపశ్యం మహారాజ థవంథ్వ యుథ్ధాని భారత
యదా పరగ్ర్యం యదా జయేష్ఠం మధ్యాహ్నే వై సుథారుణే
వర్మణాం తత్ర రాజేన్థ్ర వయథృశ్యన్తొజ్జ్వలాః పరభాః
44 శబ్థః సుతుములః సంఖ్యే శరాణాం పతతామ అభూత
మహావేణువనస్యేవ థహ్యమానస్య సర్వతః