శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 13)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అర్జునొ థరౌణినా విథ్ధొ యుథ్ధే బహుభిర ఆయసైః
తస్య చానుచరైః శూరైస తరిగర్తానాం మహారదైః
థరౌణిం వివ్యాధ సమరే తరిభిర ఏవ శిలా ముఖైః
2 తదేతరాన మహేష్వాసాన థవాభ్యాం థవాభ్యాం ధనంజయః
భూయశ చైవ మహాబాహుః శరవర్షైర అవాకిరత
3 శరకణ్టకితాస తే తు తావకా భరతర్షభ
న జాహుః సామరే పార్దం వధ్యమానాః శితైః శరైః
4 తే ఽరజునం రదవంశేన థరొణపుత్ర పురొగమాః
అయొధయన్త సమరే పరివార్య మహారదాః
5 తైస తు కషిప్తాః శరా రాజన కార్తస్వరవిభూషితాః
అర్జునస్య రదొపస్దం పూరయామ ఆసుర అఞ్జసా
6 తదా కృష్ణౌ మహేష్వాసౌ వృషభౌ సర్వధన్వినామ
శరైర వీక్ష్య వితున్నాఙ్గౌ పరహృష్టౌ యుథ్ధథుర్మథౌ
7 కూబరం రదచక్రాణి ఈషా యొక్త్రాణి చాభిభొ
యుగం చైవానుకర్షం చ శరభూతమ అభూత తథా
8 నైతాథృశం థృష్టపూర్వం రాజన నైవ చ నః శరుతమ
యాథృశం తత్ర పార్దస్య తావకాః సంప్రచక్రిరే
9 స రదః సర్వతొ భాతి చిత్రపుఙ్ఖైః శితైః శరైః
ఉల్కా శతైః సంప్రథీప్తం విమానమ ఇవ భూతలే
10 తతొ ఽరజునొ మహారాజ శరైః సంనతపర్వభిః
అవాకిరత తాం పృతనాం మేఘొ వృష్ట్యా యదాచలమ
11 తే వధ్యమానాః సమరే పార్దా నామాఙ్కితైః శరైః
పార్ద భూతమ అమన్యన్త పరేక్షామాణాస తదావిధమ
12 తతొ ఽథభుతశరజ్వాలొ ధనుః శబ్థానిలొ మహాన
సేనేన్ధనం థథాహాశు తావకం పార్ద పావకః
13 చక్రాణాం పాతతాం చైవ యుగానాం చ ధరాతలే
తూణీరాణాం పతాకానాం ధవజానాం చ రదైః సహ
14 ఈషాణామ అనుకర్షాణాం తరివేణూనాం చ భారత
అక్షాణామ అద యొక్త్రాణాం పరతొథానాం చ సర్వశః
15 శిరసాం పతతాం చైవ కుణ్డలొష్ణీష ధారిణామ
భుజానాం చ మహారాజ సకన్ధానాం చ సమన్తతః
16 ఛత్త్రాణాం వయజనైః సార్ధం ముకుటానాం చ రాశయః
సమథృశ్యన్త పార్దస్య రదమార్గేషు భారత
17 అగమ్యరూపా పృదివీ మాంసశొణితకర్థమా
బభూవ భరతశ్రేష్ఠ రుథ్రస్యాక్రీడనం యదా
భీరూణాం తరాసజననీ శూరాణాం హర్షవర్ధనీ
18 హత్వా తు సమరే పార్దః సహస్రే థవే పరంతప
రదానాం సవరూదానాం విధూమొ ఽగనిర ఇవ జవలన
19 యదా హి భగవాన అగ్నిర జగథ థగ్ధ్వా చరాచరమ
విధూమొ థృశ్యతే రాజంస తదా పార్దొ మహారదః
20 థరౌణిస తు సమరే థృష్ట్వా పాణ్డవస్య పరాక్రమమ
రదేనాతిపతాకేన పాణ్డవం పరత్యవారయత
21 తావ ఉభౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ శవేతాశ్వౌ ధన్వినాం వరౌ
సమీయతుస తథా తూర్ణం పరస్పరవధైషిణౌ
22 తయొర ఆసీన మహారాజ బాణవర్షం సుథారుణమ
జీమూతానాం యదా వృష్టిర తపాన్తే భరతర్షభ
23 అన్యొన్యస్పర్ధినౌ తౌ తు శరైః సంనతపర్వభిః
తతక్షతుర మృధే ఽనయొన్యం శృఙ్గాభ్యాం వృషభావ ఇవ
24 తయొర యుథ్ధం మహారాజ చిరం సమమ ఇవాభవత
అస్త్రాణాం సంగమశ చైవ ఘొరస తత్రాభవన మహాన
25 తతొ ఽరజునం థవాథశభీ రుక్మపుఙ్ఖైః సుతేజనైః
వాసుథేవం చ థశభిర థరౌణిర వివ్యాధ భారత
26 తతః పరహస్య బీభత్సుర వయాక్షిపథ గాణ్డివం ధనుః
మానయిత్వా ముహూర్తం చ గురుపుత్రం మహాహవే
27 వయశ్వ సూత రదం చక్రే సవ్యసాచీ మహారదః
మృథుపూర్వం తతశ చైనం తరిభిర వివ్యాధ సాయకైః
28 హతాశ్వే తు రదే తిష్ఠన థరొణపుత్రస తవ అయొ మయమ
ముసలం పాణ్డుపుత్రాయ చిక్షేప పరిఘొపమమ
29 తమ ఆపతన్తం సహసా హేమపట్ట విభూషితమ
చిచ్ఛేథ సప్తధా వీరః పార్తః శత్రునిబర్హణః
30 స చఛిన్నం ముసలం థృష్ట్వా థరౌణిః పరమకొపనః
ఆథథే పరిఘం ఘొరం నగేన్థ్రశిఖరొపమమ
చిక్షేప చైవ పార్దాయ థరౌణిర యుథ్ధవిశారథః
31 తమ అన్తకమ ఇవ కరుథ్ధం పరిఘం పరేక్ష్య పాణ్డవః
అర్జునస తవరితొ జఘ్నే పఞ్చభిః సాయకొత్తమైః
32 స చఛిన్నః పతితొ భూమౌ పార్ద బాణైర మహాహవే
థారయన పృదివీన్థ్రాణాం మనః శబ్థేన భారత
33 తతొ ఽపరైస తరిభిర బాణైర థరౌణిం వివ్యాధ పాణ్డవః
సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా పార్దేన సుమహాబలః
న సంభ్రాన్తస తథా థరౌణిః పౌరుషే సవే వయవస్దితః
34 సుధర్మా తు తతొ రాజన భారథ్వాజం మహారదమ
అవాకిరచ ఛరవ్రాతైః సర్వక్షత్రస్య పశ్యతః
35 తతస తు సురదొ ఽపయ ఆజౌ పాఞ్చాలానాం మహారదః
రదేన మేఘఘొషేణ థరౌణిమ ఏవాభ్యధావత
36 వికర్షన వై ధనుఃశ్రేష్ఠం సర్వభార సహం థృఢమ
జవలనాశీవిషనిభైః శరైశ చైనమ అవాకిరత
37 సురదం తు తతః కరుథ్ధమ ఆపతన్తం మహారదమ
చుకొప సమరే థరౌణిర థణ్డాహత ఇవొరగః
38 తరిశిఖాం భరుకుటీం కృత్వా సృక్కిణీ పరిలేలిహన
ఉథ్వీక్ష్య సురదం రొషాథ ధనుర్జ్యామ అవమృజ్య చ
ముమొచ తీష్ణం నారాచం యమథణ్డసమథ్యుతిమ
39 స తస్య హృథయం భిత్త్వా పరవివేశాతివేగతః
శక్రాశనిర ఇవొత్సృష్టా విథార్య ధరణీతలమ
40 తతస తం పతితం భూమౌ నారాచేన సమాహతమ
వజ్రేణేవ యదా శృఙ్గం పర్వతస్య మహాధనమ
41 తస్మింస తు నిహతే వీరే థరొణపుత్రః పరతాపవాన
ఆరురొహ రదం తూర్ణం తమ ఏవ రదినాం వరః
42 తతః సజ్జొ మహారాజ థరౌణిర ఆహవథుర్మథః
అర్జునం యొధయామ ఆస సంశప్తక వృతొ రణే
43 తత్ర యుథ్ధం మహచ చాసీథ అర్జునస్య పరైః సహ
మధ్యంథినగతే సూర్యే యమ రాష్ట్రవివర్ధనమ
44 తత్రాశ్చర్యమ అపశ్యామ థృష్ట్వా తేషాం పరాక్రమమ
యథ ఏకొ యుగపథ వీరాన సమయొధయథ అర్జునః
45 విమర్థస తు మహాన ఆసీథ అర్జునస్య పరైః సహ
శతక్రతొర యదాపూర్వం మహత్యా థైత్య సేనయా