శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పీడితే ధర్మరాజే తు మథ్రరాజేన మారిష
సాత్యకిర భీమసేనశ చ మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
పరివార్య రదైః శల్యాం పీడయామ ఆసుర ఆహవే
2 తమ ఏకం బహుభిర థృష్ట్వ పీడ్యమానం మహారదైః
సాధువాథొ మహాఞ జజ్ఞే సిథ్ధాశ చాసన పరహర్షితాః
ఆశర్యమ ఇత్య అభాషాన్త మునయశ చాపి సంగతాః
3 భీమసేనొ రణే శల్యం శల్య భూతం పరాంక్రమే
ఏకేన విథ్ధ్వా బాణేన పునర వివ్యాధ సప్తభిః
4 సాత్యకిశ చ శతేనైనం ధర్మపుత్ర పరీప్సయా
మథ్రేశ్వరమ అవాకీర్య సింహనాథమ అదానథత
5 నకులః పఞ్చభిశ చైనాం సహథేవశ చ సప్తభిః
విథ్ధ్వా తం తు తతస తూర్ణం పునర వివ్యాధ సప్తభిః
6 స తు శూరొ రణే యత్తః పీడితస తైర మహారదైః
వికృష్య కార్ముకం ఘొరం వేగఘ్నాం భారసాధనమ
7 సాత్యకిం పఞ్చవింశత్యా శల్యొ వివ్యాధ మారిషా
భీమసేనం తరిసాప్తత్యా నకులం సప్తభిస తదా
8 తతః సవిశిఖం చాపం సహథేవస్య ధన్వినః
ఛిత్త్వా భల్లేన సమరే వివ్యాధైనం తరిసప్తభిః
9 సహథేవస తు సమరే మతులం భూరి వర్చసమ
సజ్యమ అన్యథ ధనుః కృత్వా పఞ్చభిః సమతాడయత
శరైర ఆశీవిషాకారైర జవలజ జవలనసంనిభైః
10 సారదిం చాస్య సమరే శరేణానతపర్వణా
వీవ్యాధ భృశసంక్రుథ్ధస తం చ భూయస తరిభిః శరైః
11 భీమసేనస తరిసప్తత్యా సాత్యకిర నవభిః శరైః
ధర్మరాజస తదా షష్ట్యా గతే శల్యం సమర్పయత
12 తతః శల్యొ మహారాజ నిర్విథ్ధస తైర మహారదైః
సుస్రావ రుధిరం గాత్రైర గైరికం పర్వతొ యదా
13 తాంశ చ సర్వాన మహేష్వాసాన పఞ్చభిః పఞ్చభిః శరైః
వివ్యాధ తరసా రాజంస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
14 తతొ ఽపరేణ భల్లేన ధర్మపుత్రస్య మారిష
ధానుశ చిచ్ఛేథ సమరే సాజ్యాం స సుమహారదః
15 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ ధర్మపుత్రొ మహారదః
సాశ్వసూత ధవజరదం శల్యం పరాచ్ఛాథయచ ఛరైః
16 సచ ఛాథ్యమానః సమరే ధర్మపుత్రస్య సాయకైః
యుధిష్ఠిరమ అదావిధ్యథ థశభిర నిశితైః శరైః
17 సాత్యకిస తు తతః కరుథ్ధొ ధర్మా పుత్రే శరార్థితే
మథ్రాణామ అధిపం శూరం శరౌఘైః సమవారయత
18 స సాత్యకేః పరచిచ్ఛేథ కషురప్రేణ మహథ ధనుః
భీమసేనముఖాంస తాంశ చ తరిభిస తరిభిర అతాడయత
19 తస్య కరుథ్ధొ మహారాజ సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
తొమరం పరేషయామ ఆస సవర్ణా థణ్డం మహాధనమ
20 భీమసేనొ ఽద నారాచం జవలన్తమ ఇవ పన్నగమ
నకులః సమరే శక్తిం సహథేవొ గథాం శుభామ
ధర్మరాజః శతఘ్నీం తు జిగ్ఘాంసుః శల్యమ ఆహవే
21 తాన ఆపతత ఏవాశు పఞ్చానాం వై భుజచ్యుతాన
సాత్యకిప్రహితం శల్యొ భల్లైశ చిచ్ఛేథ తొమరమ
22 భీమేన పరహితం చాపి శరం కనకభూషణమ
థవిధా చిచ్ఛేథ సమరే కృతహస్తః పరతాపవాన
23 నకుల పరేషితాం శక్తిం హేమథణ్డాం భయావహామ
గథాం చ సహథేవేన శరౌఘైః సమవారయత
24 శరాహ్యాం చ శతఘ్నీం తాం రాజ్ఞశ చిచ్ఛేథ భారత
పశ్యతాం పాణ్డుపుత్రాణాం సింహనాథం ననాథ చ
నామృష్యత తం తు శైనేయః శత్రొర విజయమ ఆహవే
25 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సాత్యకిః కరొధమూర్ఛితః
థవాభ్యాం మథ్రేశ్వరం విథ్ధ్వా సారదిం చ తరిభిః శరైః
26 తతః శల్యొ మహారాజ సర్వాంస తాన థశభిః శరైః
వివ్యాధ సుభృశం కరుథ్ధస తొత్త్రైర ఇవ మహాథ్విపాన
27 తే వార్యమాణాః సమరే మథ్రరాజ్ఞా మహారదాః
న శేకుః పరముఖే సదాతుం తస్య శత్రునిషూథనాః
28 తతొ థుర్యొధనొ రాజా థృష్ట్వా శల్యస్య విక్రమమ
నిహతాన పాణ్డవాన మేనే పాఞ్చాలాన అద సృఞ్జయాన
29 తతొ రాజన మహాబాహుర భీమసేనః పరతాపవాన
సంత్యజ్య మనసా పరాణాన మథ్రాధిపమ అయొధయత
30 నకులః సహథేవశ చ సాత్యకిశ చ మహారదః
పరివార్య తథా శల్యం సమన్తాథ వయకిరఞ శరైః
31 స చతుర్భిర మహేష్వాసైః పాణ్డవానాం మహారదైః
వృతస తాన యొధయామ ఆసా మథ్రరాజః పరతాపవాన
32 తస్య ధర్మసుతొ రాజన కషురప్రేణ మహాహవే
చక్రరక్షం జఘానాశు మథ్రరాజస్య పార్దివ
33 తస్మింస తు నిహతే శూరే చక్రరక్షే మహారదే
మథ్రరాజొ ఽతిబలవాన సైనికాన ఆస్తృణొచ ఛరైః
34 సమాచ్ఛన్నాంస తతస తాంస తు రాజన వీక్ష్య స సైనికాన
చిన్తయామ ఆస సమరే ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
35 కదం ను న భవేత సత్యం తన మాధవ వచొ మహత
న హి కరుథ్ధొ రణే రాజా కషపయేత బలం మమ
36 తతః సరద నాగాశ్వాః పాణ్డవాః పణ్డు పూర్వజ
మథ్రేశ్వరం సమాసేథుః పీడయన్తః సమన్తతః
37 నానాశస్త్రౌఘబహులాం శస్త్రవృష్టిం సముత్దితామ
వయధమత సమరే రాజన మహాభ్రాణీవ మారుతః
38 తతః కనకపుఙ్ఖాం తాం శల్య కషిప్తాం వియథ గతామ
శరవృష్టిమ అపశ్యామ శలభానామ ఇవాతతిమ
39 తే శరా మథ్రరాజేన పరేషితా రణమూర్ధని
సంపతన్తః సమ థృశ్యన్తే శలభానాం వరజా ఇవ
40 మథ్రరాజధనుర ముక్తైః శరైః కనకభూషణైః
నిరన్తరమ ఇవాకాశం సంబభూవ జనాధిప
41 న పాణ్డవానాం నాస్మాకం తత్ర కశ చిథ వయథృశ్యత
బాణాన్ధ కారే మహతి కృతే తత్ర మహాభయే
42 మథ్రరాజేన బలినా లాఘవాచ ఛరవృష్టిభిః
లొడ్యమానం తదా థృష్ట్వా పాణ్డవానాం బలార్ణవమ
విస్మయం పరమం జగ్ముర థేవగన్ధర్వథానవాః
43 స తు తాన సర్వతొ యత్తాఞ శరైః సంపీడ్య మారిష
ధర్మరాజమ అవచ్ఛాథ్య సింహవథ వయనథన ముహుః
44 తే ఛన్నాః సమరే తేన పాణ్డవానాం మహారదాః
న శేకుస తం తథా యుథ్ధే పరత్యుథ్యాతం మహారదమ
45 ధర్మరాజ పురొగాస తు భీమసేనముఖా రదాః
న జహుః సమరే శూరం శల్యమ ఆహవశొభినమ