శతావధానసారము/క్రొత్తపేట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


వికారి సం. శ్రావణమాసములో నమలాపురం తాలూకా క్రొత్తపేటలో రామయ్యర్ గారు చేయించిన యష్టావధానములో గొన్ని


శార్వరి సం. వైశాఖమాసములో బొబ్బిలివద్దనుండు పాలతేరు గ్రామమున జరగిన యవధానములో జెప్పిన 40 పద్యములలో గొన్ని,