వేమన పద్యములు (సి.పి.బ్రౌన్)/INDEX

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

INDEX TO INITIAL WORDS OF THE EPIGRAMS.

Book Verse Book Verse
అంకిలెరిగి 1 119 అలయచేసిమలచి 3 34
అంగమెల్ల 1 19 అల్పబుద్ధి 2 8
అండదప్పిన 3 113 అల్పసుఖము 1 155
అండములను 3 79 అల్పుడెపుడు 1 30
అంతకొరత 1 136 అల్పుడైనవాని 2 148
అఁతరాత్మ 3 169 అల్లువాని 3 53
అజ్ఞానమె 1 52 అవునువేమన్న 3 277
అడవితిరుగ 1 94 ఆకటికిదొలంగు 2 196
అడుగదగు 2 194 ఆకలన్నవారి 3 18
అధికసూక్ష్మ 2 204 ఆకాశంబున 3 146
అదనెరిగిన 2 195 ఆకులెల్ల 3 173
అధికజనుల 3 108 ఆడితప్పువార 2 122
అధికమైన 2 97 ఆడువారిగన్న 1 20
అధికుడైన రాజు 1 160 ఆత్మలోనశివు 2 88
అనగననగ 1 91 ఆత్మశుద్ధిలేని 1 3
అనువుగాని 1 21 ఆనుకూల్యము 3 255
అన్నమదము 2 145 ఆపగాలివెంట 2 180
అన్నమధికమైన 3 80 ఆపదందుజూడు 2 9
అన్నమరుగ 3 19 ఆరురుచులు 1 122
అన్నిజాడలు 2 130 ఆలిమాటలు 2 133
అప్పుదూయ 2 67 ఆలివంకవార 2 32
అరయతరుచు 1 70 ఆలివంచలేక 2 12
అరుదుగానడిగి 3 109 ఆలుపతిసౌఖ్యము 2 209
అర్థవంతు 3 30 ఆలుబిడ్డలుధన 2 55
Book Verse Book Verse
ఆలుమగనిమాట 2 15 ఇహమునందు 3 27
ఆలురంభ 2 71 ఇహమువిడిచి 3 204
ఆశకన్న 2 171 ఈకపటనాట 1 144
ఆశగోసివేసి 3 102 ఈతకంటె 2 22
ఆశచేతమనుజు 1 80 ఉండియుండిజ్ఞాన 3 4
ఆశలదెగగోసి 1 198 ఉచితవంతుడైన 3 139
ఆశలనెడుత్రాళ్ల 1 199 ఉత్తమునికడుపు 2 2
ఆశులుడుగగాని 3 81 ఉత్తమోత్తముండు 1 101
ఆసనములబన్ని 3 198 ఉన్నసరికి 3 126
ఆసపాపజాతి 2 60 ఉపవసము 3 203
ఇంగలంబుతోడ 3 74 ఉప్పుకప్పురంబు 1 16
ఇంచుకంతబోన 2 48 ఉర్విజనులు 1 117
ఇంటియాలు 1 72 ఉర్వివారికెల్ల 3 237
ఇంటిలోని 1 148 ఉసురులేని 1 57
ఇంతిజూచెనేని 2 24 ఊరకుంటదెలియ 1 174
ఇంతితనదుపేరు 3 32 ఊరులుపల్లెలు 3 222
ఇంద్రియపరవశు 1 62 ఊర్ధ్వలోకమందు 1 84
ఇంద్రియముల 1 99 ఎండవేళచీక 1 145
ఇచ్చకముభువి 2 63 ఎండినమానొక 1 146
ఇచ్చిపుచ్చుకొన్న 2 201 ఎంతకష్టముండు 1 140
ఇచ్చువానియొద్ద 2 7 ఎంతచదువు 2 52
ఇచ్చేవారల 1 130 ఎంతభూమిదిరిగి 3 262
ఇట్టికనుల 1 125 ఎంతసేవజేసి 2 82
ఇట్టిపద్యపంచ 3 123 ఎంబెరుమత 3 184
ఇట్టిసాధువిద్య 3 278 ఎక్కడిసుతులెక్కడి 1 165
ఇదియుపరమ 3 279 ఎక్కుడైనయాశ 1 69
ఇనుమువిరిగె 1 50 ఎట్టివానికైన 2 86
ఇమ్ముదప్పు 3 155 ఎట్టిస్త్రీలగనిన 2 149
ఇరుగుపొరుగు 3 17 ఎడ్డెదెల్పవచ్చు 2 68
ఇల్లునాలు 3 179 ఎదుటితనబలంబు 3 128
Book Verse Book Verse
ఎద్దుకన్నదున్న 2 39 కట్టువారలెవరు 3 122
ఎన్నాళ్లునుదా 1 141 కట్టెపేరులోడ 3 186
ఎన్నిమతము 2 155 కడక నఖిలము 2 205
ఎన్నియెన్నిపూజ 2 178 కడక నింద్రియము 2 203
ఎరిగినశివపూజ 2 89 కడగిగాలి 3 7
ఎరుకకన్న 1 172 కడగివట్టియాస 1 157
ఎరుక మాలువాడు 1 11 కడుపుకేల 2 95
ఎరుకలేని 2 140 కడుపుచిచ్చు 2 91
ఎరుగువాని 1 29 కడుపునిండ 1 100
ఎర్రదానివాడు 2 146 కడుపుబోర 3 199
ఎలుగుతోలు 2 13 కడుపులోని 3 101
ఎల్లిరేవునేడు 3 98 కడువిచిత్ర 2 84
ఎవ్వరిగుణము 1 14 కనకగ్రామ 3 67
ఎవ్వరెరుగకుండ 2 119 కనకమెడల 2 99
ఏమిగొంచువచ్చె 3 100 కనియుగాన 1 39
ఏరుదాటిమెట్ట 1 169 కనియుండి 1 173
ఏవంక 2 92 కనులుపోవువాడు 1 134
ఒకటిక్రిందనొకటి 3 15 కన్నపుత్రు 2 164
ఒకరినోరు 1 133 కన్నులందుమద 1 167
ఒక్కతోలు 2 167 కప్పురంపు 1 95
ఒడలుబడల 2 185 కరగకరగ 2 139
ఒడలుబెంచు 2 101 కలిగిధర్మమివ్వ 3 52
ఒడ్డుపొడుగు 2 131 కలిగినమనుజుండు 2 26
ఓగునోగు 1 31 కలిగిపెట్టలేని 3 19
ఓగుబాగెరుగరు 3 129 కలిమిగలిగెనేనికాము 2 25
ఓజమాలుపొలతి 2 17 కలిమిగల్గనేమి 2 217
కంటికంటిమనుచు 3 207 కలిమినాడునరుడు 1 38
కండకావరము 3 147 కలిమినాడుమగని 2 73
కంబళములు 3 194 కలియుగముననున్న 3 1
కచ్చమీదియాస 3 268 కలియుగమునబుట్టి 3 178
Book Verse Book Verse
కలుషమెల్ల 1 90 కుక్కతోక 2 14
కల్మషంబుపోక 1 195 క్కుక్కయేకతంబు 2 187
కల్లగురుడు 1 8 కుక్కయేమియెరుగు 2 33
కల్లటికెకుభూతి 3 170 కులముగలుగు 2 137
కల్లనిజము 1 18 కులములేని 2 142
కల్లలాడుకంటె 3 165 కులములో 1 27
కల్లలాడువాని 2 20 కులమువలన 2 190
కష్టలోభి 1 35 కులముహెచ్చు 3 225
కసువుబసికిజేసె 1 13 కులుకుగుబ్బ 3 254
కస్తురి 1 152 కూటవాసి 3 71
కాంతకుంక 2 150 కూటికినెడ 1 12
కాకిగూటిలోన 1 105 కూటికివగలేక 2 129
కాగలపనులెల్ల 2 112 కూడదేమిజేసె 3 218
కానలేడునుదురు 1 191 కూడుగుడిచి 2 213
కానలేరుగాని 3 219 కూడుచీర 3 260
కానివానిచేత 1 33 కూడువిడిచియుశత 3 104
కానివానితోటి 2 138 కూలినాలిజేసి 1 61
కాపుబలిమియున్న 3 66 కొంకణంబు 2 6
కామిగానివాడు 2 211 కొండరాళ్లు 2 189
కాలముతనకిక 3 70 కొండెగాడుజావ 2 58
కాలవశముబట్టి 1 156 కొమ్మదిమ్మరైన 2 31
కాలుసేయి 3 176 క్రొవ్వుబట్టు 3 73
కావిపంచె 3 177 కోతిబట్టితెచ్చి 2 64
కాశికాశియనుచు 3 257 కోపముననుఘనత 3 59
కాశినీళ్లు 3 266 కోపముననునరక 3 60
కాశిబోదు 1 49 గంగపారుచుండ ! 32
కాశిమధుర 3 272 గంగిగోవుపాలు 1 103
కుంటికుక్క 3 261 గట్టురాళ్లదెచ్చి 3 238
కుండపగిలెనేని 1 82 గడనగలపురుషు 3 49
కుక్కగోవుగాదు 2 212 గతముచేసినట్టి 2 127
Book Verse Book Verse
గతముజూతమంటె 1 183 చదువులందులేదు 3 211
గద్దెగణము 3 9 చదువులందు 2 94
గాజుకుప్పె 1 7 చదువులన్ని 3 275
గాడ్దెమేను 2 65 చదువులెల్ల 3 270
గాడ్దెయేమెరుంగు 2 182 చదువువానికన్న 2 192
గాలిగాలిగలసె 1 112 చన్నుగవరీతి 2 208
గాలిలేనిదీప 1 88 చమురుగలుగు ! 43
గీమువిడిచి 3 105 చాకివాడుకోక 2 72
గుణయుతునకు 2 41 చావువచ్చినపుడు 3 221
గుణవతియగు 1 71 చిక్కియున్నవేళ 3 92
గుణవిహీనజనుని 3 103 చిత్తమనెడు 1 193
గురముగూడు 2 177 చిత్తముగల 3 125
గురుడనగాపరమా 1 180 చిత్తశుద్ధి 1 67
గురుడనగామొద 1 179 చిప్పలోనబడ్డ 2 136
గురువుచిల్లగింజ 1 178 చూలువలన 2 69
గురువుతానైన 3 5 చూపువెలయ 1 177
గురువునకునుపుచ్చ 2 28 చెట్టుచేమ 2 165
గురువు లేక విద్య 1 154 చెడినమానవుల 1 132
గూబయెక్కినట్టి 3 243 చెడ్డవాని 1 68
గొడ్డుటావు 2 141 చెప్పులోని 2 175
గొప్పపిరుదు 3 256 చెరుకులోననైన 3 83
గ్రామముభూ 3 226 చెవినినిల్లుగట్టి 3 2
చంపదగిన 1 23 చెవులుగోరును 1 200
చంపదలచు 3 82 చేకొనుచును 3 68
చక్కదనము 2 108 చేటువచ్చె 2 90
చక్కెరగలుపుక 2 85 జంగమాఖ్యభక్తి 3 183
చచ్చువారలెవరు 3 118 జననమరణములకు 1 187
చచ్చువారిగని 3 212 జననమరణములను 3 190
చచ్చెచచ్చెననుచు 1 186 జనుడు తెలివి 3 43
చదువుచదువ 3 273 జపముబాహ్య 1 83
Book Verse Book Verse
జాణలైనయట్టి 2 23 తనమదికపట 1 22
జాతిమతము 3 185 తనదుసొమ్ముజూడ 3 134
జాతివేరులేక 3 235 తనుదాదెలుసుట 3 76
జాతులందు సెట్టి 3 220 తనువలచినదా 1 114
జాతులందుమిగుల 2 128 తనువుయెవరి 2 3
జారపురుషు 3 209 తనువులో 3 210
జీవభావ 1 79 తనువువిడిచి 2 120
జీవమేడనుండు 1 128 తన్నుజూచి 2 199
జీవలింగపూజ 3 180 తన్ను తానెరుగడు 2 50
జీవిపోక ముందె 1 17 తన్నుదెలియు 3 86
జీవిలోననుండు 1 182 తప్పురూపు 3 205
జీవుజంపుటెల్ల 2 4 తప్పులెన్ను 2 18
జ్ఞానమెన్న 3 39 తరుచుచదువు 3 276
జ్ఞానులమని 3 93 తరుణిసొగసు 2 37
తండ్రికన్న 2 162 తలనుపాగపైని 1 59
తండ్రిసొమ్మునైన 3 133 తల్లికెదురుకొను 3 12
తగినకులజుడైన 2 124 తల్లిదండ్రిమీద 1 74
తత్వముతిరమైన 2 137 తల్లిదండ్రిజావ 2 169
తత్వమెరుగువాడు 1 76 తల్లిదండ్రులందు 3 110
తత్వహీనులుండ్రు 2 172 తాతగన్నతల్లి 3 232
తనకుజేయుమేలు 3 106 తాతజనించె 3 233
తనకుప్రాప్తిలేక 2 160 తాననంగ 1 184
తనకులేనినాడు 3 84 తానుగుడువలేక 1 41
తనగుణము 1 63 తానునింద్రియ 2 173
తనదుతల్లి 3 234 తానువిమలు 3 208
తనదుదాన 2 126 తామసించి 1 24
తనదునృపతి 2 35 తాముగడన 3 22
తనదు భ్రాతలెల్ల 2 76 తాముగన్నవారు 1 10
తనదుమనసు 3 85 తాముదినక 3 23
తనదుదేహమందు 2 114 తామునిలుచుచోట 3 271
Book Verse Book Verse
తాముబలిమి 3 21 దుండగీనికొకడు 3 149
తారకంబుజూచు 1 123 దూరదృష్టిగన 3 55
తావసించుచోట 1 65 దూలములను 1 126
తిట్టికొట్టిరేని 1 194 దూలాలు టెంకి 3 248
తిట్టెనేనిమొట్టు 3 58 దేవపూజ 2 214
తిరిగితిరిగినరుడు 1 192 దేశదేశములను 3 267
తిరిపెగాడైనను 3 20 దేశవేషములను 1 149
తిరుమలకును 3 253 దేహములెస్సగ 1 159
తిర్రివానిమిగుల 2 54 దైవమతుల 3 87
తీపిలోనతీపి 2 29 దొంగతనము 1 153
తీర్పనార్పలేని 1 40 దొంగతెలివిచేత 1 197
తుంటవింటివాని 2 117 దొంగమాట 1 87
తుమ్మచెట్ల 2 210 దొడ్డవాండ్ల 2 80
తెలుపుమాపుజేసి 3 148 దోపునిచ్చు 3 69
తేనెతెరల 1 93 దోసకారి 3 206
తేనెపంచదార 2 38 ద్రోహబుద్ధి 3 136
తొడలమెరుపు 3 265 ధనముగూడ 1 129
తొత్తుతొత్తెకాని 3 250 ధనములేకయున్న 2 200
తొత్తు తోటి పొందు 2 34 ధనములేమికులము 3 116
తొత్తు తోటి పొందు 2 103 ధనములేమియనెడు 3 65
తోలుకడుపు 3 239 ధనములేమిసుతులు 3 117
త్రాసునుపడిసే 2 197 ధనమెచ్చినమన 1 112
దాచినధనము 3 24 ధనమేమూలము 3 6
దాతగాని 2 78 ధనవిహీనుడైన 3 26
దానధర్మములను 3 36 ధరగిరు 3 236
దానమడుగు 2 159 ధర్మకంటకుండు 3 31
దానములనుసేయ 1 162 ధర్మమన్నవినరు 2 158
దానమొసగుకన్న 1 86 ధర్మమరసిపూని 1 161
దిక్కులేనిరోగి 3 131 ధర్మమునకు 3 33
దీపంబులేని 1 168 ధర్మసత్యము 3 115
Book Verse Book Verse
ధార్మికునకు 2 153 నొసలుబత్తుడయ్యె 3 163
ధైర్యయుతున 3 135 నోటిపుప్పి 2 144
నక్కవినయము 1 46 పంకజాక్షికన్న 2 77
నరుడటుపరమా 3 137 పంచాక్షరిబీజంబు 3 161
నల్లబోడితల 3 193 పందనధికు 3 161
నాడెమైనచెడిపె 3 251 పందిపిల్లలీను 1 28
నారయననవచ్చు 1 55 పగలురేయు 3 44
నిక్కమైనమంచి 1 4 పచ్చజూచువారు 3 142
నిజములాడువాని 2 61 పచ్చవిల్తుచేత 2 111
నిత్యంబుకాని 1 163 పట్టనేర్చు 2 81
నిన్నుజూచుచుండ 1 111 పట్టుకొమ్మ 2 87
నిన్నుజూచెనేని 1 5 పట్టువస్త్రము 3 140
నిరుపేదల 2 198 పడిపడిమ్రొక్క 3 201
నీటిలోనివ్రాత 1 196 పతినివిడువ 2 42
నీరుకారమాయె 1 97 పతియొప్పినసతి 3 145
నీవాడిననేవాడు 1 96 పదుగురాడు 2 40
నీవుగలుగుచోట 3 88 పనసతొలల 2 30
నీవునిలిచియుండ 3 89 పనితొడవులు 1 190
నీళ్లమీదజూడు 2 70 పప్పులేనికూడు 2 151
నీళ్లమీదబుగ్గ 1 77 పరగచెట్టబట్టి 2 5
నీళ్లమునుగ 3 259 పరగజలకమాడి 3 263
నీళ్లలోననోడ 1 25 పరగతానొసగక 3 112
నీళ్లలోనమొసలి 1 26 పరగబొమ్మగుడ్డు 3 217
నీళ్లలోనిచేప 1 53 పరగరాతిగుండు 1 135
నీళ్లుబోసికడిగి 3 8 పరగలేమి 3 63
నెయ్యిలేని 2 143 పరధనములకు 3 154
నేనెవ్వడనని 3 42 పరనారీదూరగు 1 51
నేరనన్నవాడు 3 247 పరబలంబు 2 168
నేరనిజనులకు 3 130 పరయువతి 3 214
నేర్చినడతు 3 64 పరసమినుము 1 81
Book Verse Book Verse
పరులకుపకరింప 3 29 పూర్వజన్మమందు 1 42
పరులదత్తమిట్లు 2 125 పూర్వవాసనగల 2 121
పరులమోసపుచ్చి 2 156 పూసపోగులైన 2 56
పర్వతవనవాసి 1 151 పెక్కుజనుల 2 161
పలుకుమన్ననేల 1 2 పెట్టినంతఫలము 3 151
పలుగురాళ్ళ 3 202 పెట్టిపొయ్య 1 9
పలుగువాని 3 132 పెట్టువారలెవరు 3 120-
పసులవన్నె 1 189 పెతరయన్నను 3 191
పాగపచ్చడం 2 21 పెద్దలవచనము 3 95
పాపపుణ్యము 3 94 పేదరికమంత 2 152
పాపమనగ 1 45 పొంకముగను 3 3
పాముకన్నలేదు 2 118 ప్రభువుకోతి 3 57
పాలగలయనీరు 1 131 ప్రస్తుతంపు 3 143
పాలనీడిగింట 2 163 ప్రాకుజేసిన 3 72
పాలనీరుక్రమము 1 166 ప్రియములేని 2 49
పాలలోనపులుసు 1 158 బంగరుబొడగన్న 3 144
పాలుపంచదార 2 74 బండమీద 1 104
పాలుపెరుగు 2 93 బడుగునెరుగ 2 116
పిండములనుజేసి 3 192 బిందురక్తము 3 171
పికమువనము 3 91 బిడ్డలనుసతులను 3 138
పసినివానియింట 1 34 బుద్ధియుతునకేల 3 96
పుట్టినదియు 3 40 బూదిపూతలెన్న 2 193
పుట్టుదు:ఖము 3 150 బొందియెవరి 1 54
పుట్టుబిత్తలి 1 48 బొమ్మలాటవాడు 3 213
పుట్టువారలెవరు 3 121 బోడితలలు 3 174
పురహరునకు 3 159 బ్రతుకువారలెవరు 3 119
పురుషుడెన్ని 1 118 బ్రహ్మమునుయెరు 1 110
పురుషుడెరుగ 2 11 బ్రహ్మమున్నచోటు 2 104
పుస్తకములుజడ 3 196 బ్రహ్మమేడదనుచు 1 188
పూజకన్న నెంచ 3 224 భయముసుమీ 1 185
Book Verse Book Verse
భాగ్యవంతురాలు 2 109 మన్నుమెత్తి 3 124
భాగ్యహీనునకు 3 25 మరువవలె 3 99
భూతిదేహమందు 3 127 మాటదిద్దవచ్చు 1 106
భూపతికృపనమ్మి 1 44 మాటనిలుప 2 44
భూమినాదియన్న 2 75 మాటలాడవచ్చు 1 176
భూమిలోన 1 66 మాటలాడనేర్చి 3 78
మంచిరుచుల 2 36 మాటలాడవేరె 1 138
మంచివారులేరు 3 77 మాటలెల్ల 1 37
మంచిశకునము 3 242 మాటలోని 3 47
మంటలోహమందు 3 45 మాటవిననియాలు 2 16
మంటలోహముల 1 89 మాదిగెచెయువుల 3 164
మంటికుండ 1 170 మాదిగెయనవద్దు 3 229
మందుదినబోటు 1 58 మానసపువిరక్తి 3 195
మగడుమదను 2 10 మానినీమనోజ 3 249
మగనికాలమందు 1 121 మాయనుచెర 1 171
మతముదారి 3 258 మాలమాలగాడు 2 135
మత్సరంబుమద 3 35 మాలవాడయినను 3 231
మదినెరిగినవాని 1 109 మాలవానిజూచి 2 186
మధురసంబు 2 110 మాలవానినంటి 3 228
మనములోన 3 274 మాలవానినేల 3 227
మనసునందు 1 107 మాసినపనితోడ 2 57
మనసునిల్పలేని 3 264 మిరపగింజ 1 150
మనసునిల్పి 3 75 ముందరిపోటులు 1 75
మనసుబూని 1 175 ముక్కుకోపములును 3 124
మనసుముక్తి 1 108 ముచ్చుయాత్ర 2 19
మనసులోననున్న 2 110 ముట్టుముట్టనుచు 3 111
మనసులోనిముక్తి 2 170 మురియువాడెవండు 1 6
మనసులోనివాని 3 46 ముష్టివేపచెట్టు 3 56
మనియుండెడు 3 141 మూడువేళలందు 2 183
మన్నునుదినుమంటె 1 127 మెలతనడవి 3 156
Book Verse Book Verse
మేకచంకబెట్టి 3 152 వలపుదీరెనేని 3 269
మేడిపండుజూడ 1 56 వల్లవైపులేక 3 28
మొండివాని 2 79 వాక్కుశుద్ధిలేని 3 216
మొగముజూచి 2 154 వాడకురికితిట్టు 2 59
మొదటనతడు 3 90 వాడవదినెకేల 3 246
మొదటనాసబెట్టి 2 115 వానరాకడ 2 123
మొదటబోయు 1 120 వారకాంతలెల్ల 2 176
మొదలక్రియను 2 83 వావివర్తనలును 3 73
మొదలతన 2 53 విటులకనులకెం 2 27
రాజవరుల 1 73 విడువముడువ 2 46
రాజుమాటవలె 3 61 విడువవలయు 2 66
రాతిప్రతిమ 3 182 వినవలె నెవ్వరు 1 143
రాతిబసవని 3 240 వినుకరికనుకరి 3 97
రామనామపఠన 2 206 వినువివేకమనెడు 1 164
రామవిభుడు 3 158 విప్రవరుల 3 166
రుద్రరూపు 2 184 విశ్వమును 2 191
రేచకపూరక 3 200 విషసహితులు 3 244
రోగినరసినట్టి 3 38 వెదుకవెదుక 1 113
రోగియైనవాడు 3 127 వెరువవలెపాప 2 62
లంకబోవు 3 157 వెర్రిబట్టువాని 3 153
లలితశివతత్త్వ 2 181 వెర్రిమొద్దుకేల 2 105
లేడులేడనిన 3 10 వెర్రివానికైన 1 64
లేనికాలము 2 47 వెలదిచక్కదనము 1 139
లోకములకు 1 181 వెలయాలివలన 2 102
లోభమోహ 3 13 వెళ్ళివచ్చునాడు 1 47
లోభివానిజంప 1 36 వేదవిద్యలెల్ల 3 187
వంటివచ్చునపుడు 3 51 వేదశాస్త్రముల 3 188
వంటుదప్పునపుడు 3 50 వేమననగయోగి 1 1
వచ్చేదిని 2 166 వేముపాలుబోసి 3 245
వరలురత్నసమితి 3 14 వేరుపురుగు 1 15
Book Verse Book Verse
వేషభాష 3 175 సజ్జనములచెలిమి 1 124
వేషమొనరగట్టి 3 167 సతికిపతికినైన 2 202
వ్రేయవ్రేయగాను 3 48 సతులజూచి 2 132
ప్రతములేని 3 189 సత్యమమరియుండ 1 85
వ్రాతవెంటగాని 3 205 సాధుచరిత 2 106
శత్రువులనుద్రుంచి 2 113 సాధుసజ్జనుల 3 62
శాంతమానసము 2 98 సిగ్గువారలమని 2 45
శాంతమునసకల 1 116 సుతులచేతపుణ్య 2 51
శిలనుప్రతిమ 3 230 సుతులుసతులు 2 43
శివకవులకు 1 1 సూక్ష్మరూప 2 1
శివుగుడిని 2 179 సోమయాజినను 3 168
శివుడుగలడ 3 181 స్థిరముగాని 2 157
శివునిమీద 3 11 స్త్రీలమాయ 2 174
శివునియనుభవం 1 91 స్త్రీలసుఖము 1 60
శిష్యవర్గము 1 147 స్త్రీలుగల్గుచోట 2 134
శుద్ధదృష్టి 3 160 స్థూలముకను 1 92
శూద్రుతనముపోయె 2 96 స్వానుభూతిలేక 1 115
శూద్రులందుబుట్టి 3 162 హీనజాతి 2 147
శూద్రులనుచు 3 223 హీననరులతో 3 107
శ్రీకరంబగు 1 1 హీనుడెన్నివిద్య 2 107
సకలశాస్త్ర 2 188 హృదయమందు 1 102
సకలవిద్యజూచి 3 114 హృదయముపది 3 197
సకలవిద్యనేర్చి 3 54 మేమకారవిద్య 1 78
సకలాకారు 3 41