వృక్షశాస్త్రము/నీటిపాచి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

494

వర్గము
- పుష్పరహితము, వంశము: అవయవ అరహితము ఉప వంశము (శేవతము)

నీటిపాచి

నీటి పాచి మంచి నీళ్ళలోనే గాక ఉప్పు నీళ్ళలోను సముద్రముల లోను కూడ నుండును. ఈ పాచిలో కంటికి కాన రాని యొక్కొక కణముగానె యున్న మొక్కలును వందల కొలది అడుగుల పొడుగున్నవియు గలవు. ఎంత పొడుగు ఎంత వెడల్పున్నను నవి కణముల సముదాయమె గాని వానిలో ఆరు కొమ్మవేరు అనుభేదము లేమియు లేవు. ఈ లక్షణములో బూజును పోలి యున్నవి. విడివిడిగా నుండు కొన్ని కణములకు నత్తల మీద గుల్లయున్నట్లు గుల్ల కలదు. ఆగుల్లలోనే మూల పదార్థముండును. అది పూర్తిగ నెదిగిన పిదప మూల పదారథము పైకి వచ్చు గుల్ల నుండి విడిపోయి రెండు తునకలుగా నగును. ఒక్కొక తునకకు తిరిగి గుల్ల ఏర్పడును. అవియు మొదటి దాని వలెనే పెరుగును. లేదా, గుల్లలో నుండగనే రెండు గా విడును. ఆగుల్ల రెండు ఆలు చిప్పలు గలిసి యున్నట్లు ఉన్నది. కావున ఒక్కొక్క భాగము నంటి ఒక్కొక చిప్ప బోవును, తరువాత వానికి రెండవ చిప్ప వచ్చును. ఈవచ్చెడు రెండవ చిప్ప మొదటి దాని కంటె చిన్నదిగా నుండును. ఈ రీతి 495

నికూడ సంతాఅవృద్ధి యగుచుండునుగాని, రాను రాను అకణములు చిన్నవి కావలసి యున్నది. అవి అట్లు చిన్నవి కూడ నగును. గాని మిక్కిలి చిన్నవై నపుడు మూల పదార్థము బైటకు వచ్చి పెద్దదిగా బెరిగి విభజన పొందు చున్నది. వీనిలో కూడ రెండింటి సంయోగము గలదు. గాని వానిలో స్త్రీ పురుష వివక్షత లేదు.

కొన్ని కణములకు మృదు రోమములున్నవి. కొన్ని సిద్ధ బీజముల మూలమున సంతాన వృద్ధి గావించు కొను చున్నవి. కొన్ని సంయోగినులై వ్యాపించు చున్నవి.

మీరు జీవ శాస్త్రములోచదివిన పసిరక పోగును, వారి పర్ణియ నీటి పాచియే అవి రెండును ఆకు పచ్చగానే యున్నవి గాని సముద్రములో పెరుగు కొన్ని జాతుల నీటి పాచి ఎర్రగాను, కొన్ని దోగుమ వర్ణము గాను నుండును. వీని రంగును బట్టియు కొన్ని ఇతర లక్షణములను బట్టియు మూడు వర్ణములుగ విభజించి యున్నారు. సముద్రములలో బెరుగు నీటి పాచిలో సంతాన వృద్ధి కావించు కొనుటకు స్తూల బీజాశయములు, సూక్ష్మ బీజాయములు కూడ గలుగు చున్నవి. కొన్నిటిలో రెండును నొక గిన్నెవలె నున్న దానిలో బుట్టి, దాని నుండి విడి కెరటముల ల్మూలమున బయటకు వచ్చి స్థూల బీజ 496

ములు, సూక్ష్మబీజములు సంయోగము బొందు చున్నవి. వీని గురించి పూర్తిగ తెలిసికొనుట సూక్ష్మ దర్శని యున్న యెడల గాని సాధ్యము గాదు కనుక, ఎక్కువగా వ్రాయ లేదు.

నీటి పాచి లాభము గానె యగుచున్నది. అది నీటిలో నుండు జంతువులకు కొన్నిటి కాహారము. దానిని కాల్చి బూడిదనుండి ఆయెడిను చేయు చున్నారు.


వంశము
- అవయవరహితము: ఉప వంశము:

కుక్కగొడుగు, బూజు

వందల కొలది అడుగులెత్తు పెరుగు మహా వృక్షములతో గలిసి వ్రేలెడెత్తు లేని కుక్క గొడుగులును, దెప్పల మీద బుట్టు బూజును కూడ మొక్కలే యనిన నవ్వుల మాటల వలె దోచునేమో కాని, యివియు మొక్కలే. కాని అన్ని మొక్కల యందు నుండు ఆకు పచ్చని రంగు గాని, వేరు కొమ్మ ఆకు అనుభేదము గాని వీని యందు లేదు. వీని స్థితి గతులే వేరు.

బూజునకు పెరుగ వచ్చు చోటు, పెరుగ రాని చోటు అని లేదు. ఎచ్చట ఆహార పదార్థము దొరుకునో, అచ్చట కొంచెము చోటు చిక్కిన యెడల ప్రవేసించి నాటుకొని విజృంభించును; చెట్ల మీద, దూలముల మీద పేడ కుప్పల