విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 48)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తదా వయూఢేష్వ అనీకేషు కౌరవేయైర మహారదైః
ఉపాయాథ అర్జునస తూర్ణం రదఘొషేణ నాథయన
2 థథృశుస తే ధవజాగ్రం వై శుశ్రువుశ చ రదస్వనమ
థొధూయమానస్య భృశం గాణ్డీవస్య చ నిస్వనమ
3 తతస తత సర్వమ ఆలొక్య థరొణొ వచనమ అబ్రవీత
మహారదమ అనుప్రాప్తం థృష్ట్వా గాణ్డీవధన్వినమ
4 ఏతథ ధవజాగ్రం పార్దస్య థూరతః సంప్రకాశతే
ఏష ఘొషః స జలథొ రొరవీతి చ వానరః
5 ఏష తిష్ఠన రదశ్రేష్ఠొ రదే రదవరప్రణుత
ఉత్కర్షతి ధనుఃశ్రేష్ఠం గాణ్డీవమ అశనిస్వనమ
6 ఇమౌ హి బాణౌ సహితౌ పాథయొర మే వయవస్దితౌ
అపరౌ చాప్య అతిక్రాన్తౌ కర్ణౌ సంస్పృశ్య మే శరౌ
7 నిరుష్య హి వనేవాసం కృత్వా కర్మాతి మానుషమ
అభివాథయతే పార్దః శరొత్రే చ పరిపృచ్ఛతి
8 [అర్జ]
ఇషుపాతే చ సేనాయా హయాన సంయచ్ఛ సారదే
యావత సమీక్షే సైన్యే ఽసమిన కవాసౌ కురు కులాధమః
9 సర్వాన అన్యాన అనాథృత్య థృష్ట్వా తమ అతి మానినమ
తస్య మూర్ధ్ని పతిష్యామి తత ఏతే పరాజితాః
10 ఏష వయవస్దితొ థరొణొ థరౌణిశ చ తథనన్తరమ
భీష్మః కృపశ చ కర్ణశ చ మహేష్వాసా వయవస్దితాః
11 రాజానం నాత్ర పశ్యామి గాః సమాథాయ గచ్ఛతి
థక్షిణం మార్గమ ఆస్దాయ శఙ్కే జీవ పరాయణః
12 ఉత్సృజ్యైతథ రదానీకం గచ్ఛ యత్ర సుయొధనః
తత్రైవ యొత్స్యే వైరాటే నాస్తి యుథ్ధం నిరామిషమ
తం జిత్వా వినివర్తిష్యే గాః సమాథాయ వై పునః
13 [వై]
ఏవమ ఉక్తః స వైరాటిర హయాన సంయమ్య యత్నతః
నియమ్య చ తతొ రశ్మీన యత్ర తే కురుపుంగవాః
అచొథయత తతొ వాహాన యతొ థుర్యొధనస తతః
14 ఉత్సృజ్య రదవంశం తు పరయాతే శవేతవాహనే
అభిప్రాయం విథిత్వాస్య థరొణొ వచనమ అబ్రవీత
15 నైషొ ఽనతరేణ రాజానం బీభత్సుః సదాతుమ ఇచ్ఛతి
తస్య పార్ష్ణిం గరహీష్యామొ జవేనాభిప్రయాస్యతః
16 న హయ ఏనమ అభిసంక్రుథ్ధమ ఏకొ యుధ్యేత సంయుగే
అన్యొ థేవాత సహస్రాక్షాత కృష్ణాథ వా థేవకీ సుతాత
17 కిం నొ గావః కరిష్యన్తి ధనం వా విపులం తదా
థుర్యొధనః పార్ద జలే పురా నౌర ఇవ మజ్జతి
18 తదైవ గత్వా బీభత్సుర నామ విశ్రావ్య చాత్మనః
శలభైర ఇవ తాం సేనాం శరైః శీఘ్రమ అవాకిరత
19 కీర్యమాణాః శరౌఘైస తు యొధాస తే పార్ద చొథితైః
నాపశ్యన నావృతాం భూమిమ అన్తరిక్షం చ పత్రిభిః
20 తేషాం నాత్మనినొ యుథ్ధే నాపయానే ఽభవన మతిః
శీఘ్రత్వమ ఏవ పార్దస్య పూజయన్తి సమ చేతసా
21 తతః శఙ్ఖం పరథధ్మౌ స థవిషతాం లొమహర్షణమ
విస్ఫార్య చ ధనుఃశ్రేష్ఠం ధవజే భూతాన్య అచొథయత
22 తస్య శఙ్ఖస్య శబ్థేన రదనేమి సవనేన చ
అమానుషాణాం తేషాం చ భూతానాం ధవజవాసినామ
23 ఊర్ధ్వం పుచ్ఛాన విధున్వానా రేభమాణాః సమన్తతః
గావః పరతిన్యవర్తన్త థిశమ ఆస్దాయ థక్షిణామ