విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
కలాంశాస తాత యుజ్యన్తే ముహూర్తాశ చ థినాని చ
అర్ధమాసాశ చ మాసాశ చ నక్షత్రాణి గరహాస తదా
2 ఋతవశ చాపి యుజ్యన్తే తదా సంవత్సరా అపి
ఏవం కాలవిభాగేన కాలచక్రం పరవర్తతే
3 తేషాం కాలాతిరేకేణ జయొతిషాం చ వయతిక్రమాత
పఞ్చమే పఞ్చమే వర్షే థవౌ మాసావ ఉపజాయతః
4 తేషామ అభ్యధికా మాసాః పఞ్చ థవాథశ చ కషపాః
తరయొథశానాం వర్షాణామ ఇతి మే వర్తతే మతిః
5 సర్వం యదావచ చరితం యథ యథ ఏభిః పరిశ్రుతమ
ఏవమ ఏతథ ధరువం జఞాత్వా తతొ బీభత్సుర ఆగతః
6 సర్వే చైవ మహాత్మానః సర్వే ధర్మార్దకొవిథాః
యేషాం యుధిష్ఠిరొ రాజా కస్మాథ ధర్మే ఽపరాధ్నుయుః
7 అలుబ్ధాశ చైవ కౌన్తేయాః కృతవన్తశ చ థుష్కరమ
న చాపి కేవలం రాజ్యమ ఇచ్ఛేయుస తే ఽనుపాయతః
8 తథైవ తే హి విక్రాన్తుమ ఈషుః కౌరవనన్థనాః
ధర్మపాశనిబథ్ధాస తు న చేలుః కషత్రియ వరతాత
9 యచ చానృత ఇతి ఖయాయేథ యచ చ గచ్ఛేత పరాభవమ
వృణుయుర మరణం పార్దా నానృతత్వం కదం చన
10 పరాప్తే తు కాలే పరాప్తవ్యం నొత్సృజేయుర నరర్షభాః
అపి వజ్రభృతా గుప్తం తదా వీర్యా హి పాణ్డవాః
11 పరతియుధ్యామ సమరే సర్వశస్త్రభృతాం వరమ
తస్మాథ యథ అత్ర కల్యాణం లొకే సథ భిర అనుష్ఠితమ
తత సంవిధీయతాం కషిప్రం మా నొ హయ అర్దొ ఽతిగాత పరాన
12 న హి పశ్యామి సంగ్రామే కథా చిథ అపి కౌరవ
ఏకాన్తసిథ్ధిం రాజేన్థ్ర సంప్రాప్తశ చ ధనంజయః
13 సంప్రవృత్తే తు సంగ్రామే భావాభావౌ జయాజయౌ
అవశ్యమ ఏకం సపృశతొ థృష్టమ ఏతథ అసంశయమ
14 తస్మాథ యుథ్ధావచరికం కర్మ వా ధర్మసంహితమ
కరియతామ ఆశు రాజేన్థ్ర సంప్రాప్తొ హి ధనంజయః
15 [థుర]
నాహం రాజ్యం పరథాస్యామి పాణ్డవానాం పితామహ
యుథ్ధావచారికం యత తు తచ ఛీఘ్రం సంవిధీయతామ
16 [భీస్మ]
అత్ర యా మామకీ బుథ్ధిః శరూయతాం యథి రొచతే
కషిప్రం బలచతుర్భాగం గృహ్య గచ్ఛ పురం పరతి
తతొ ఽపరశ చతుర్భాగొ గాః సమాథాయ గచ్ఛతు
17 వయం తవ అర్ధేన సైన్యేన పరతియొత్స్యామ పాణ్డవమ
మత్స్యం వా పునర ఆయాతమ అద వాపి శతక్రతుమ
18 ఆచార్యొ మధ్యతస తిష్ఠత్వ అశ్వత్దామా తు సవ్యతః
కృపః శారథ్వతొ ధీమాన పార్శ్వం రక్షతు థక్షిణమ
19 అగ్రతః సూతపుత్రస తు కర్ణస తిష్ఠతు థంశితః
అహం సర్వస్య సైనస్య పశ్చాత సదాస్యామి పాలయన