విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 45)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అష్వత్ద]
న చ తావజ జితా గావొ న చ సీమాన్తరం గతాః
న హాస్తినపురం పరాప్తాస తవం చ కర్ణ వికత్దసే
2 సంగ్రామాన సుబహూఞ జిత్వా లబ్ధ్వా చ విపులం ధనమ
విజిత్య చ పరాం భూమిం నాహుః కిం చన పౌరుషమ
3 పచత్య అగ్నిర అవాక్యస తు తూష్ణీం భాతి థివాకరః
తూష్ణీం ధారయతే లొకాన వసుధా స చరాచరాన
4 చాతుర్వర్ణ్యస్య కర్మాణి విహితాని మనీషిభిః
ధనం యైర అధిగన్తవ్యం యచ చ కుర్వన న థుష్యతి
5 అధీత్య బరాహ్మణొ వేథాన యాజయేత యజేత చ
కషత్రియొ ధనుర ఆశ్రిత్య జయేతైవ న యాజయేత
వైశ్యొ ఽధిగమ్య థరవ్యాణి బరహ్మకర్మాణి కారయేత
6 వర్తమానా యదాశాస్త్రం పరాప్య చాపి మహీమ ఇమామ
సత కుర్వన్తి మహాభాగా రుగూన సువిగునాన అపి
7 పరాప్య థయూతేన కొ రాజ్యం కషత్రియస తొష్టుమ అర్హతి
తదా నృశంసరూపేణ యదాన్యః పరాకృతొ జనః
8 తదావాప్తేషు విత్తేషుకొ వికత్దేథ విచక్షణః
నికృత్యా వఞ్చనా యొగైశ చరన వైతంసికొ యదా
9 కతమథ థవైరదం యుథ్ధం యత్రాజైషీర ధనంజయమ
నకులం సహథేవం చ ధనం యేషాం తవయా హృతమ
10 యుధిష్ఠిరొ జితః కస్మిన భీమశ చ బలినాం వరః
ఇన్థ్రప్రస్దం తవయా కస్మిన సంగ్రామే నిర్జితం పురా
11 కదైవ కతమం యుథ్ధం యస్మిన కృష్ణా జితా తవయా
ఏకవస్త్రా సభాం నీతా థుష్టకర్మన రజస్వలా
12 మూలమ ఏషాం మహత కృత్తం సారార్దీ చన్థనం యదా
కర్మ కారయిదాః శూర తత్వ కిం విథురొ ఽబరవీత
13 యదాశక్తి మనుష్యాణాం శమమ ఆలక్షయామహే
అన్యేషాం చైవ సత్త్వానామ అపి కీట పిపీలికే
14 థరౌపథ్యాస తం పరిక్లేశం న కషన్తుం పాణ్డవొ ఽరహతి
థుఃఖాయ ధార్తరాష్ట్రాణాం పరాథుర్భూతొ ధనంజయః
15 తవం పునః పణ్డితొ భూత్వా వాచం వక్తుమ ఇహేచ్ఛసి
వైరాన్త కరణొ జిష్ణుర న నః శేషం కరిష్యతి
16 నైష థేవాన న గన్ధర్వాన నాసురాన న చ రాక్షసాన
భయాథ ఇహ న యుధ్యేత కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
17 యం యమ ఏషొ ఽభిసంక్రుథ్ధః సంగ్రామే ఽభిపతిష్యతి
వృక్షం గురుడ వేగేన వినిహత్య తమ ఏష్యతి
18 తవత్తొ విశిష్టం వీర్యేణ ధనుష్య అమర రాట సమమ
వాసుథేవ సమం యుథ్ధే తం పార్దం కొ న పూజయేత
19 థైవం థైవేన యుధ్యేత మానుషేణ చ మానుషమ
అస్త్రేణాస్త్రం సమాహన్యాత కొ ఽరజునేన సమః పుమాన
20 పుత్రాథ అనన్తరః శిష్య ఇతి ధర్మవిథొ విథుః
ఏతేనాపి నిమిత్తేన పరియొ థరొణస్య పాణ్డవః
21 యదా తవమ అకరొర థయూతమ ఇన్థ్రప్రస్దం యదాహరః
యదానైషీః సభాం కృష్ణాం తదా యుధ్యస్వ పాణ్డవమ
22 అయం తే మాతులః పరాజ్ఞః కషత్రధర్మస్య కొవిథః
థుర్థ్యూత థేవీ గాన్ధారః శకునిర యుధ్యతామ ఇహ
23 నాక్షాన కషిపతి గాణ్డీవం న కృతం థవాపరం న చ
జవలతొ నిశితాన బాణాంస తీక్ష్ణాన కషిపతి గాణ్డివమ
24 న హి గాణ్డీవనిర్ముక్తా గార్ధ్రపత్రాః సుతేజనాః
అన్తరేష్వ అవతిష్ఠన్తి గిరీణామ అపి థారణాః
25 అన్తకః శమనొ మృత్యుస తదాగ్నిర వడవాముఖః
కుర్యుర ఏతే కవ చిచ ఛేషం న తు కరుథ్ధొ ధనంజయః
26 యుధ్యతాం కామమ ఆచార్యొ నాహం యొత్స్యే ధనంజయమ
మత్స్యొ హయ అస్మాభిర ఆయొధ్యొ యథ్య ఆగచ్ఛేథ గవాం పథమ