విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 44)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కృప]
సథైవ తవ రాధేయ యుథ్ధే కరూరతరా మతిః
నార్దానాం పరకృతిం వేత్ద నానుబన్ధమ అవేక్షసే
2 నయా హి బహవః సన్తి శాస్త్రాణ్య ఆశ్రిత్య చిన్తితాః
తేషాం యుథ్ధం తు పాపిష్ఠం వేథయన్తి పురా విథః
3 థేశకాలేన సంయుక్తం యుథ్ధం విజయథం భవేత
హీనకాలం తథ ఏవేహ ఫలవన న భవత్య ఉత
థేశే కాలే చ విక్రాన్తం కల్యాణాయ విధీయతే
4 ఆనుకూల్యేన కార్యాణామ అన్తరం సంవిధీయతామ
భారం హి రదకారస్య న వయవస్యన్తి పణ్డితాః
5 పరిచిన్త్య తు పార్దేన సంనిపాతొ న నః కషమః
ఏకః కురూన అభ్యరక్షథ ఏకశ చాగ్నిమ అతర్పయత
6 ఏకశ చ పఞ్చవర్షాణి బరహ్మచర్యమ అధారయత
ఏకః సుభథ్రామ ఆరొప్య థవైరదే కృష్ణమ ఆహ్వయత
అస్మిన్న ఏవ వనే కృష్ణొ హృతాం కృష్ణామ అవాజయత
7 ఏకశ చ పఞ్చవర్షాణి శక్రాథ అస్త్రాణ్య అశిక్షత
ఏకః సామ్యమినీం జిత్వా కురూణామ అకరొథ యశః
8 ఏకొ గన్ధర్వరాజానం చిత్రసేనమ అరింథమః
విజిగ్యే తరసా సంఖ్యే సేనాం చాస్య సుథుర్జయామ
9 తదా నివాతకవచాః కాలఖఞ్జాశ చ థానవాః
థైవతైర అప్య అవధ్యాస తే ఏకేన యుధి పాతితాః
10 ఏకేన హి తవయా కర్ణ కింనామేహ కృతం పురా
ఏకైకేన యదా తేషాం భూమిపాలా వశీకృతాః
11 ఇన్థ్రొ ఽపి హి న పార్దేన సంయుగే యొథ్ధుమ అర్హతి
యస తేనాశంసతే యొథ్ధుం కర్తవ్యం తస్య భేషజమ
12 ఆశీవిషస్య కరుథ్ధస్య పాణిమ ఉథ్యమ్య థక్షిణమ
అవిమృశ్య పరథేశిణ్యా థంష్ట్రామ ఆథాతుమ ఇచ్ఛసి
13 అద వా కుఞ్జరం మత్తమ ఏక ఏవ చరన వనే
అనఙ్కుశం సమారుహ్య నగరం గన్తుమ ఇచ్ఛసి
14 సమిథ్ధం పావకం వాపి ఘృతమేథొ వసా హుతమ
ఘృతాక్తశ చీరవాసాస తవం మధ్యేనొత్తర్తుమ ఇచ్ఛసి
15 ఆత్మానం యః సముథ్బధ్య కణ్ఢే బథ్ధ్వా మహాశిలామ
సముథ్రం పరతరేథ థొర్భ్యాం తత్ర కింనామ పౌరుషమ
16 అకృతాస్త్రః కృతాస్త్రం వై బలవన్తం సుథుర్బలః
తాథృశం కర్ణ యః పార్దం యొథ్ధుమ ఇచ్ఛేత స థుర్మతిః
17 అస్మాభిర ఏష నికృతొ వర్షాణీహ తరయొథశ
సింహః పాశవినిర్ముక్తొ న నః శేషం కరిష్యతి
18 ఏకాన్తే పార్దమ ఆసీనం కూపే ఽగనిమ ఇవ సంవృతమ
అజ్ఞానాథ అభ్యవస్కన్థ్య పరాప్తాః సమొ భయమ ఉత్తమమ
19 సహ యుధ్యామహే పార్దమ ఆగతం యుథ్ధథుర్మథమ
సైన్యాస తిష్ఠన్తు సంనథ్ధా వయూఢానీకాః పరహారిణః
20 థరొణొ థుర్యొధనొ భీష్మొ భవాన థరౌణిస తదా వయమ
సర్వే యుధ్యామహే పార్దం కర్ణ మా సాహసం కృదాః
21 వయం వయవసితం పార్దం వజ్రపాణిమ ఇవొథ్యతమ
షడ రదాః పరతియుధ్యేమ తిష్ఠేమ యథి సంహతాః
22 వయూఢానీకాని సైన్యాని యత్తాః పరమధన్వినః
యుధ్యామహే ఽరజునం సంఖ్యే థానవా వాసవం యదా