విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 30)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తేషాం మహారాజ తత్రైవామిత తేజసామ
ఛథ్మ లిఙ్గప్రవిష్టానాం పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
2 వయతీతః సమయః సమ్యగ వసతాం వై పురొత్తమే
కుర్వతాం తస్య కర్మాణి విరాటస్య మహీపతేః
3 తతస తరయొథశస్యాన్తే తస్య వర్షస్య భారత
సుశర్మణా గృహీతం తు గొధనం తరసా బహు
4 తతొ జవేన మహతా గొపాః పురమ అదావ్రజత
అపశ్యన మత్స్యరాజం చ రదాత పరస్కన్థ్య కుణ్డలీ
5 శూరైః పరివృతం యొధైః కుణ్డలాఙ్గథ ధారిభిః
సథ్భిశ చ మన్త్రిభిః సార్ధం పాణ్డవైశ చ నరర్షభైః
6 తం సభాయాం మహారాజమ ఆసీనం రాష్ట్రవర్ధనమ
సొ ఽబరవీథ ఉపసంగమ్య విరాటం పరణతస తథా
7 అస్మాన యుధి వినిర్జిత్య పరిభూయ స బాన్ధవాన
గవాం శతసహస్రాణి తరిగర్తాః కాలయన్తి తే
తాన పరీప్స మనుష్యేన్థ్ర మా నేశుః పశవస తవ
8 తచ ఛరుత్వా నృపతిః సేనాం మత్స్యానాం సమయొజయత
రదనాగాశ్వకలిలాం పత్తిధ్వజసమాకులామ
9 రాజానొ రాజపుత్రాశ చ తనుత్రాణ్య అత్ర భేజిరే
భానుమన్తి విచిత్రాణి సూపసేవ్యాని భాగశః
10 సవజ్రాయస గర్భం తు కవచం తప్తకాఞ్చనమ
విరాటస్య పరియొ భరాతా శతానీకొ ఽభయహారయత
11 సర్వపార సవం వర్మ కల్యాణ పటలం థృఢమ
శతానీకాథ అవరజొ మథిరాశ్వొ ఽభయహారయత
12 శతసూర్యం శతావర్తం శతబిన్థు శతాక్షిమత
అభేథ్యకల్పం మత్స్యానాం రాజా కవచమ ఆహరత
13 ఉత్సేధే యస్య పథ్మాని శతం సౌగన్ధికాని చ
సువర్ణపృష్ఠం సూర్యాభం సూర్యథత్తాభ్యహారయత
14 థృఢమ ఆయస గర్భం తు శవేతం వర్మ శతాక్షిమత
విరాటస్య సుతొ జయేష్ఠొ వీరః శఙ్ఖొ ఽభయహారయత
15 శతశశ చ తనుత్రాణి యదా సవాని మహారదాః
యొత్స్యమానాభ్యనహ్యన్త థేవరూపాః పరహారిణః
16 సూపస్కరేషు శుభ్రేషు మహత్సు చ మహారదాః
పృదక కాఞ్చనసంనాహాన రదేష్వ అశ్వాన అయొజయన
17 సూర్యచన్థ్ర పరతీకాశొ రదే థివ్యే హిరణ్మయః
మహానుభావొ మత్స్యస్య ధవజ ఉచ్ఛిశ్రియే తథా
18 అదాన్యాన వివిధాకారాన ధవజాన హేమవిభూషితాన
యదా సవం కషత్రియాః శూరా రదేషు సమయొజయన
19 అద మత్స్యొ ఽబరవీథ రాజా శతానీకం జఘన్యజమ
కఙ్కబల్లవ గొపాలా థామ గరన్దిశ చ వీర్యవాన
యుధ్యేయుర ఇతి మే బుథ్ధిర వర్తతే నాత్ర సంశయః
20 ఏతేషామ అపి థీయన్తాం రదా ధవజపతాకినః
కవచాని విచిత్రాణి థృఢాని చ మృథూని చ
పరతిముఞ్చన్తు గొత్రేషు థీయన్తామ ఆయుధాని చ
21 వీరాఙ్గరూపాః పురుషా నాగరాజకరొపమాః
నేమే జాతు న యుధ్యేరన్న ఇతి మే ధీయతే మతిః
22 ఏతచ ఛరుత్వా తు నృపతేర వాక్యం తవరితమానసః
శతానీకస తు పార్దేభ్యొ రదాన రాజన సమాథిశత
సహథేవాయ రాజ్ఞే చ భీమాయ నకులాయ చ
23 తాన పరహృష్టాస తతః సూతా రాజభక్తిపురస్కృతాః
నిర్థిష్టాన నరథేవేన రదాఞ శీఘ్రమ అయొజయన
24 కవచాని విచిత్రాణి థృఢాని చ మృథూని చ
విరాటః పరాథిశథ యాని తేషామ అక్లిష్టకర్మణామ
తాన్య ఆముచ్య శరీరేషు థంశితాస తే పరంతపాః
25 తరస్వినశ ఛిన్నరూపాః సర్వే యుథ్ధవిశారథాః
విరాటమ అన్వయుః పశ్చాత సహితాః కురుపుంగవాః
చత్వారొ భరాతరః శూరాః పాణ్డవాః సత్యవిక్రమాః
26 భీమాశ చ మత్తమాతఙ్గాః పరభిన్నకరటా ముఖాః
కషరన్త ఇవ జీమూతాః సుథన్తాః షష్టిహాయనాః
27 సవారూఢా యుథ్ధకుశలైః శిక్షితైర హస్తిసాథిభిః
రాజానమ అన్వయుః పశ్చాచ చలన్త ఇవ పర్వతాః
28 విశారథానాం వశ్యానాం హృష్టానాం చానుయాయినామ
అష్టౌ రదసరఃస్రాణి థశనాగశతాని చ
పష్టిశ చాశ్వసహస్రాణి మత్స్యానామ అభినిర్యయుః
29 తథ అనీకం విరాటస్య శుశుభే భరతర్శభ
సంప్రయాతం మహారాజ నినీషన్తం గవాం పథమ
30 తథ బలాగ్ర్యం విరాటస్య సంప్రస్దితమ అశొభత
థృఢాయుధ జనాకీర్ణం జగాశ్వరదసంకులమ