Jump to content

విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అద రాజా తరిగర్తానాం సుశర్మా రదయూదపః
పరాప్తకాలమ ఇథం వాక్యమ ఉచావ తవరితొ భృశమ
2 అసకృన నికృతః పూర్వం మత్స్యైః సాల్వేయకైః సహ
సూతేన చైవ మత్స్యస్య కీచకేన పునః పునః
3 బాధితొ బన్ధుభిః సార్ధం బలాథ బలవతా విభొ
స కర్ణమ అభ్యుథీక్ష్యాద థుర్యొధనమ అభాషత
4 అసకృన మత్స్యరాజ్ఞా మే రాష్ట్రం బాధితమ ఓజసా
పరణేతా కీచకశ చాస్య బలవాన అభవత పురా
5 కరూరొ ఽమర్షీ స థుష్టాత్మా భువి పరఖ్యాతవిక్రమః
నిహతస తత్ర గన్ధర్వైః పాపకర్మా నృశంసవాన
6 తస్మింశ చ నిహతే రాజన హీనథర్పొ నిరాశ్రయః
భవిష్యతి నిరుత్సాహొ విరాట ఇతి మే మతిః
7 తత్ర యాత్రా మమ మతా యథి తే రొచతే ఽనఘ
కౌరవాణాం చ సర్వేషాం కర్ణస్య చ మహాత్మనః
8 ఏతత పరాప్తమ అహం మన్యే కార్యమ ఆత్యయికం హితమ
రాష్ట్రం తస్యాభియాత్వ ఆశు బహు ధాన్యసమాకులమ
9 ఆథథామొ ఽసయ రత్నాని వివిధాని వసూని చ
గరామాన రాష్ట్రాణి వా తస్య హరిష్యామొ విభాగశః
10 అద వా గొసహస్రాణి బహూని చ శుభాని చ
వివిధాని హరిష్యామః పరతిపీడ్య పురం బలాత
11 కౌరవైః సహ సంగమ్య తరిగర్తైశ చ విశాం పతే
గాస తస్యాపహరామాశు సహ సర్వైః సుసంహతాః
12 సంధిం వా తేన కృత్వా తు నిబధ్నీమొ ఽసయ పౌరుషమ
హత్వా చాస్య చమూం కృత్స్నాం వశమ అన్వానయామహే
13 తం వశే నయాయతః కృత్వా సుఖం వత్స్యామహే వయమ
భవతొ బలవృథ్ధిశ చ భవిష్యతి న సంశయః
14 తచ ఛరుత్వా వచనం తస్య కర్ణొ రాజానమ అబ్రవీత
సూక్తం సుశర్మణా వాక్యం పరాప్తకాలం హితం చ నః
15 తస్మాత కషిప్రం వినిర్యామొ యొజయిత్వా వరూదినీమ
విభజ్య చాప్య అనీకాని యదా వా మన్యసే ఽనఘ
16 పరజ్ఞావాన కురువృథ్ధొ ఽయం సర్వేషాం నః పితామహః
ఆచార్యశ చ తదా థరొణః కృపః శారథ్వతస తదా
17 మన్యన్తే తే యదా సర్వే తదా యాత్రా విధీయతామ
సంమన్త్ర్య చాశు గచ్ఛామః సాధనార్దం మహీపతేః
18 కిం చ నః పాణ్డవైః కార్యం హీనార్దబలపౌరుషైః
అత్యర్దం వా పరనష్టాస తే పరాప్తా వాపి యమక్షయమ
19 యామొ రాజన్న అనుథ్విగ్నా విరాట విషయం వయమ
ఆథాస్యామొ హి గాస తస్య వివిధాని వసూమి చ
20 తతొ థుర్యొధనొ రాజా వాక్యమ ఆథాయ తస్య తత
వైకర్తనస్య కర్ణస్య కషిప్రమ ఆజ్ఞాపయత సవయమ
21 శాసనే నిత్యసంయుక్తం థుఃశాసనమ అనన్తరమ
సహ వృథ్ధైస తు సంమన్త్ర్య కషిప్రం యొజయ వాహినీమ
22 యదొథ్థేశం చ గచ్ఛామః సహితాః సర్వకౌరవైః
సుశర్మా తు యదొథ్థిష్టం థేశం యాతు మహారదః
23 తరిగర్తైః సహితొ రాజా సమగ్రబలవాహనః
పరాగ ఏవ హి సుసంవీతొ మత్స్యస్య విషయం పరతి
24 జఘన్యతొ వయం తత్ర యాస్యామొ థివసాన్తరమ
విషయం మత్స్యరాజస్య సుసమృథ్ధం సుసంహతాః
25 తే యాత్వా సహసా తత్ర విరాటనగరం పరతి
కషిప్రం గొపాన సమాసాథ్య గృహ్ణన్తు విపులం ధనమ
26 గవాం శతసహస్రాణి శరీమన్తి గుణవన్తి చ
వయమ అపి నిగృహ్ణీమొ థవిధాకృత్వా వరూదినీమ
27 స సమ గత్వా యదొథ్థిష్టాం థిశం వహ్నేర మహీపతిః
ఆథత్త గాః సుశర్మాద ఘర్మపక్షస్య సప్తమీమ
28 అపరం థివసం సర్వే రాజన సంభూయ కౌరవాః
అష్టమ్యాం తాన్య అగృహ్ణన్త గొకులాని సహస్రశః