విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
కిం తవం నకుల కుర్వాణస తత్ర తాత చరిష్యసి
సుకుమారశ చ శూరశ చ థర్శనీయః సుఖొచితః
2 అశ్వబన్ధొ భవిష్యామి విరాట నృపతేర అహమ
గరన్దికొ నామ నామ్నాహం కర్మైతత సుప్రియం మమ
3 కుశలొ ఽసమ్య అశ్వశిక్షాయాం తదైవాశ్వచికిత్సితే
పరియాశ చ సతతం మే ఽశవాః కురురాజ యదా తవ
4 యే మామ ఆమన్త్రయిష్యన్తి విరాటనగరే జనాః
తేభ్య ఏవం పరవక్ష్యామి విహరిష్యామ్య అహం యదా
5 సహథేవ కదం తస్య సమీపే విహరిష్యసి
కిం వా తవం తాత కుర్వాణః పరచ్ఛన్నొ విచరిష్యసి
6 గొసంఖ్యాతా భవిష్యామి విరాటస్య మహీపతేః
పరతిషేథ్ధా చ థొగ్ధా చ సంఖ్యానే కుశలొ గవామ
7 తన్తిపాల ఇతి ఖయాతొ నామ్నా విథితమ అస్తు తే
నిపుణం చ చరిష్యామి వయేతు తే మానసొ జవరః
8 అహం హి భవతా గొషు సతతం పరకృతః పురా
తత్ర మే కౌశలం కర్మ అవబుథ్ధం విశాం పతే
9 లక్షణం చరితం చాపి గవాం యచ చాపి మఙ్గలమ
తత సర్వం మే సువిథితమ అన్యచ చాపి మహీపతే
10 వృషభాన అపి జానామి రాజన పూజిత లక్షణాన
యేషాం మూత్రమ ఉపాఘ్రాయ అపి వన్ధ్యా పరసూయతే
11 సొ ఽహమ ఏవం చరిష్యామి పరీతిర అత్ర హి మే సథా
న చ మాం వేత్స్యతి పరస తత తే రొచతు పార్దివ
12 ఇయం తు నః పరియా భార్యా పరాణేభ్యొ ఽపి గరీయసీ
మాతేవ పరిపాల్యా చ పూజ్యా జయేష్ఠేవ చ సవసా
13 కేన సమ కర్మణా కృష్ణా థరౌపథీ విచరిష్యతి
న హి కిం చిథ విజానాతి కర్మ కర్తుం యదా సత్రియః
14 సుకుమారీ చ బాలా చ రాజపుత్రీ యశస్వినీ
పతివ్రతా మహాభాగా కదం ను విచరిష్యతి
15 మాల్యగన్ధాన అలంకారాన వస్త్రాణి వివిధాని చ
ఏతాన్య ఏవాభిజానాతి యతొ జాతా హి భామినీ
16 సైరన్ధ్ర్యొ ఽరక్షితా లొకే భుజిష్యాః సన్తి భారత
నైవమ అన్యాః సత్రియొ యాన్తి ఇతి లొకస్య నిశ్చయః
17 సాహం బరువాణా సైరన్ధ్రీ కుశలా కేశకర్మణి
ఆత్మగుప్తా చరిష్యామి యన మాం తవమ అనుపృచ్ఛసి
18 సుథేష్ణాం పరత్యుపస్దాస్యే రాజభార్యాం యశస్వినీమ
సా రక్షిష్యతి మాం పరాప్తాం మా తే భూథ థుఃఖమ ఈథృశమ
19 [య]
కల్యాణం భాషసే కృష్ణే కులే జాతా యదా వథేత
న పాపమ అభిజానాసి సాధు సాధ్వీ వరతే సదితా