విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భమ]
పౌరొగవొ బరువాణొ ఽహం బల్లవొ నామ నామతః
ఉపస్దాస్యామి రాజానం విరాటమ ఇతి మే మతిః
2 సూపానస్య కరిష్యామి కుశలొ ఽసమి మహానసే
కృతపూర్వాణి యైర అస్య వయఞ్జనాని సుశిక్షితైః
తాన అప్య అభిభవిష్యామి పరీతిం సంజనయన్న అహమ
3 ఆహరిష్యామి థారూణాం నిచయాన మహతొ ఽపి చ
తత పరేక్ష్య విపులం కర్మ రాజా పరీతొ భవిష్యతి
4 థవిపా వా బలినొ రాజన వృషభా వా మహాబలాః
వినిగ్రాహ్యా యథి మయా నిగ్రహీష్యామి తాన అపి
5 యే చ కే చిన నియొత్స్యన్తి సమాజేషు నియొధకాః
తాన అహం నిహనిష్యామి పరీతిం తస్య వివర్ధయన
6 న తవ ఏతాన యుధ్యమానాం వై హనిష్యామి కదం చన
తదైతాన పాతయిష్యామి యదా యాస్యన్తి న కషయమ
7 ఆరాలికొ గొవికర్తా సూపకర్తా నియొధకః
ఆసం యుధిష్ఠిరస్యాహమ ఇతి వక్ష్యామి పృచ్ఛతః
8 ఆత్మానమ ఆత్మనా రక్షంశ చరిష్యామి విశాం పతే
ఇత్య ఏతత పరతిజానామి విహరిష్యామ్య అహం యదా
9 యమ అగ్నిర బరాహ్మణొ భూత్వా సమాగచ్ఛన నృణాం వరమ
థిధక్షుః ఖాణ్డవం థావం థాశార్హ సహితం పురా
10 మహాబలం మహాబాహుమ అజితం కురునన్థనమ
సొ ఽయం కిం కర్మ కౌన్తేయః కరిష్యతి ధనంజయః
11 యొ ఽయమ ఆసాథ్య తం తావం తర్పయామ ఆస పావకమ
విజిత్యైక రదేనేన్థ్రం హత్వా పన్నగరక్షసాన
శరేష్ఠః పరతియుధాం నామ సొ ఽరజునః కిం కరిష్యతి
12 సూర్యః పరపతతాం శరేష్ఠొ థవిపథాం బరాహ్మణొ వరః
ఆశీవిషశ చ సర్పాణామ అగ్నిస తేజస్వినాం వరః
13 ఆయుధానాం వరొ వర్జః కకుథ్మీ చ గవాం వరః
హరథానామ ఉథధిః శరేష్ఠః పర్జన్యొ వర్షతాం వరః
14 ధృతరాష్ట్రశ చ నాగానాం హస్తిష్వ ఐరావతొ వరః
పుత్రః పరియాణామ అధికొ భార్యా చ సుహృథాం వరా
15 యదైతాని విశిష్టాని జాత్యాం జాత్యాం వృకొథర
ఏవం యువా గుడాకేశః శరేష్ఠః సర్వధనుర్మతామ
16 సొ ఽయమ ఇన్థ్రాథ అనవరొ వాసుథేవాచ చ భారత
గాణ్డీవధన్వా శవేతాశ్వొ బీభత్సుః కిం కరిష్యతి
17 ఉషిత్వా పఞ్చవర్షాణి సహస్రాక్షస్య వేశ్మని
థివ్యాన్య అస్త్రాణ్య అవాప్తాని థేవరూపేణ భాస్వతా
18 యం మన్యే థవాథశం రుథ్రమ ఆథిత్యానాం తరయొథశమ
యస్య బాహూ సమౌ థీర్ఘౌ జయా ఘాతకఠిన తవచౌ
థక్షిణే చైవ సవ్యే చ గవామ ఇవ వహః కృతః
19 హిమవాన ఇవ శైలానాం సముథ్రః సరితామ ఇవ
తరిథశానాం యదా శక్రొ వసూనామ ఇవ హవ్యవాః
20 మృగాణామ ఇవ శార్థూలొ గరుడః పతతామ ఇవ
వరః సంనహ్యమానానామ అర్జునః కిం కరిష్యతి
21 పరతిజ్ఞాం షణ్ఢకొ ఽసమీతి కరిష్యామి మహీపతే
జయా ఘాతౌ హి మహాన్తౌ మే సంవర్తుం నృప థుష్కరౌ
22 కర్ణయొః పరతిముచ్యాహం కుణ్డలే జవలనొపమే
వేణీ కృతశిరొ రాజన నామ్నా చైవ బృహన్నడా
23 పఠన్న ఆఖ్యాయికాం నామ సత్రీభావేన పునః పునః
రమయిష్యే మహీపాలమ అన్యాంశ చాన్తఃపురే జనాన
24 గీతం నృత్తం విచిత్రం చ వాథిత్రం వివిధం తదా
శిక్షయిష్యామ్య అహం రాజన విరాట భవనే సత్రియః
25 పరజానాం సముథాచారం బహు కర్మకృతం వథన
ఛాథయిష్యామి కౌన్తేయ మాయయాత్మానమ ఆత్మనా
26 యుధిష్ఠిరస్య గేహే ఽసమి థరౌపథ్యాః పరిచారికా
ఉషితాస్మీతి వక్ష్యామి పృష్టొ రాజ్ఞా చ భారత
27 ఏతేన విధినా ఛన్నః కృతకేన యదా నలః
విహరిష్యామి రాజేన్థ్ర విరాట భవనే సుఖమ