విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః శాంతనవొ భీష్మొ భరతానాం పితామహః
శరుతవాన థేశకాలజ్ఞస తత్త్వజ్ఞః సర్వధర్మవిత
2 ఆచార్య వాక్యొపరమే తథ వాక్యమ అభిసంథధత
హితార్దం స ఉవాచేమాం భారతీం భారతాన పరతి
3 యుధిష్ఠిరే సమాసక్తాం ధర్మజ్ఞే ధర్మసంశ్రితామ
అసత్సు థుర్లభాం నిత్యం సతాం చాభిమతాం సథా
భీష్మః సమవథత తత్ర గిరం సాధుభిర అర్చితామ
4 యదైష బరాహ్మణః పరాహ థరొణః సర్వార్దవత్త్వ విత
సర్వలక్షణసంపన్నా నాశం నార్హన్తి పాణ్డవాః
5 శరుతవృత్తొపసంపన్నా సాధువ్రతసమన్వితాః
వృథ్ధానుశాసనే మగ్నాః సత్యవ్రతపరాయణాః
6 సమయం సమయజ్ఞాస తే పాలయన్తః శుచివ్రతాః
నావసీథితుమ అర్హన్తి ఉథ్వహన్తః సతాం ధురమ
7 ధర్మతశ చైవ గుప్తాస తే సవవీర్యేణ చ పాణ్డవాః
న నాశమ అధిగచ్ఛేయుర ఇతి మే ధీయతే మతిః
8 తత్ర బుథ్ధిం పరణేష్యామి పాణ్డవాన పరతి భారత
న తు నీతిః సునీతస్య శక్యతే ఽనవేషితుం పరైః
9 యత తు శక్యమ ఇహాస్మాభిస తాన వై సంచిన్త్య పాణ్డవాన
బుథ్ధ్యా పరవక్తుం న థరొహాత పరవక్ష్యామి నిబొధ తత
10 సా తవ ఇయం సాధు వక్తవ్యా న తవ అనీతః కదం చన
వృథ్ధానుశాసనే తాత తిష్ఠతః సత్యశీలినః
11 అవశ్యం తవ ఇహ ధీరేణ సతాం మధ్యే వివక్షతా
యదామతివివక్తవ్యం సర్వశొ ధర్మలిప్సయా
12 తత్ర నాహం తదా మన్యే యదాయమ ఇతరొ జనః
పురే జనపథే వాపి యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
13 నాసూయకొ న చాపీర్షుర నాతివాథీ న మత్సరీ
భవిష్యతి జనస తత్ర సవం సవం ధర్మమ అనువ్రతః
14 బరహ్మఘొషాశ చ భూయాంసః పూర్ణాహుత్యస తదైవ చ
కరతవశ చ భవిష్యన్తి భూయాంసొ భూరిథక్షిణాః
15 సథా చ తత్ర పర్జన్యః సమ్యగ వర్షీ న సంశయః
సంపన్నసస్యా చ మహీ నిరీతీకా భవిష్యతి
16 రసవన్తి చ ధాన్యాని గుణవన్తి ఫలాని చ
గన్ధవన్తి చ మాల్యాని శుభశబ్థా చ భారతీ
17 వాయుశ చ సుఖసంస్పర్శొ నిస్ప్రతీపం చ థర్శనమ
భయం నాభ్యావిశేత తత్ర యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
18 గావశ చ బహులాస తత్ర న కృశా న చ థుర్థుహాః
పయాంసి థధి సర్పీంషి రసవన్తి హితాని చ
19 గుణవన్తి చ పానాని భొజ్యాని రసవన్తి చ
తత్ర థేశే భవిష్యన్తి యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
20 రసాః సపర్శాశ చ గన్ధాశ చ శబ్థాశ చాపి గుణాన్వితాః
థృశ్యాని చ పరసన్నాని యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
21 సవైర సవైర గుణైః సుసంయుక్తాస తస్మిన వర్షే తరయొథశే
థేశే తస్మిన భవిష్యన్తి తాత పాణ్డవ సంయుతే
22 సంప్రీతిమాఞ జనస తత్ర సంతుష్టః శుచిర అవ్యయః
థేవతాతిదిపూజాసు సర్వభూతానురాగవాన
23 ఇష్టథానొ మహొత్సాహః శశ్వథ ధర్మపరాయణః
అశుభ థవిచ ఛుభప్రేప్సుర నిత్యయజ్ఞః శుభవ్రతః
భవిష్యతి జనస తత్ర యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
24 తయక్తవాక్యానృతస తాత శుభకల్యాణ మఙ్గలః
శుభార్దేప్షుః శుభమతిర యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
భవిష్యతి జనస తత్ర నిత్యం చేష్ట పరియవ్రతః
25 ధర్మాత్మా స తథాథృశ్యః సొ ఽపి తాత థవిజాతిభిః
కిం పునః పరాకృతైః పార్దః శక్యొ విజ్ఞాతుమ అన్తతః
26 యస్మిన సత్యం ధృతిర థానం పరా శాన్తిర ధరువా కషమా
హరీః శరీః కీర్తిః పరం తేజ ఆనృశంస్యమ అదార్జవమ
27 తస్మాత తత్ర నివాసం తు ఛన్నం సత్రేణ ధీమతః
గతిం వా పరమాం తస్య నొత్సహే వక్తుమ అన్యదా
28 ఏవమ ఏతత తు సంచిన్త్య యత్కృతం మన్యసే హితమ
తత కషిప్రం కురు కౌరవ్య యథ్య ఏవం శరథ్థధాసి మే