విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అదాబ్రవీన మహావీర్యొ థరొణస తత్త్వార్ద థర్శివాన
న తాథృశా వినశ్యన్తి నాపి యాన్తి పరాభవమ
2 శూరాశ చ కృతవిథ్యాశ చ బుథ్ధిమన్తొ జితేన్థ్రియాః
ధర్మజ్ఞాశ చ కృతజ్ఞాశ చ ధర్మరాజమ అనువ్రతాః
3 నీతిధర్మార్దతత్త్వజ్ఞం పితృవచ చ సమాహితమ
ధర్మే సదితం సత్యధృతిం జయేష్ఠం జయేష్ఠాపచాయినమ
4 అనువ్రతా మహాత్మానం భరాతరం భరాతరొ నృప
అజాతశత్రుం హరీమన్తం తం చ భరాతౄన అనువ్రతమ
5 తేషాం తదావిధేయానాం నిభృతానాం మహాత్మనామ
కిమర్దం నీతిమాన పార్దః శరేయొ నైషాం కరిష్యతి
6 తస్మాథ యత్నాత పరతీక్షన్తే కాలస్యొథయమ ఆగతమ
న హి తే నాశమ ఋచ్ఛేయుర ఇతి పశ్యామ్య అహం ధియా
7 సాంప్రతం చైవ యత కార్యం తచ చ కషిప్రమ అకాలికమ
కరియతాం సాధు సంచిన్త్య వాసశ చైషాం పరచిన్త్యతామ
8 యదావత పాణ్డుపుత్రాణాం సర్వార్దేషు ధృతాత్మనామ
థుర్జ్ఞేయాః ఖలు శూరాస తే అపాపాస తపసా వృతాః
9 శుథ్ధాత్మా గుణవాన పార్దః సత్యవాన నీతిమాఞ శుచిః
తేజొరాశిర అసంఖ్యేయొ గృహ్ణీయాథ అపి చక్షుర ఈ
10 విజ్ఞాయ కరియతాం తస్మాథ భూయశ చ మృగయామహే
బరాహ్మణైశ చారకైః సిథ్ధైర యే చాన్యే తథ్విథొ జనాః