వికీసోర్స్:మొదటి పేజీ నిర్వహణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మొదటి పేజీ మూసలతో కూర్చబడుతున్నది. కనకు మొదటి పేజీలో మార్పులకు మూస లలో మార్పులు చేయాలి.

విశేష గ్రంథము[మార్చు]

{{విశేష గ్రంథము}} లో ప్రదర్శనగ్రంథ పరిచయ పేజీ లింకు చేర్చాలి.అలా చేసినపుడు {{విశేష గ్రంథాల జాబితా}}లో తగిన మార్పులు చేయాలి.

సమిష్టి కృషి[మార్చు]

{{సమిష్టి కృషి}} లో తగిన సూచనల జాబితా చేర్చాలి.

ఇటీవలి గ్రంథాలు[మార్చు]

{{ఇటీవలి గ్రంథాలు}} లో గ్రంథాల జాబితా లో మార్పులు చేయాలి.