వావిలాల సోమయాజులు సాహిత్యం-4/సాహిత్య విమర్శ

వికీసోర్స్ నుండి


సాహిత్య విమర్శ


విషయసూచిక

1. తంజావూరు మహారాష్ట్ర నాయకులు: ఆంధ్రవాఙ్మయము
2. నా ఎఱుక
3. గేయరచనలు : ప్రాచీనులు - ఆధునికులు
4. శివశంకర స్వామి (1892-1977)
5. వచన కావ్యాలు - రచనావిధానం
6. దీక్షిత దుహిత
7. నోరి ఖండ కావ్యాలు
8. చింతా దీక్షితులు (1891-1960)
9. భారతీయ సంస్కృతిలో ఇస్లాం ప్రభావము (1206-1526)
10. ఆంధ్రభారత రచనోద్దేశ్యము
11. శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము - శ్రీకృష్ణుని రాయబారము
12. మనుచరిత్రము - అల్లసాని పెద్దన
13. ప్రభావతీప్రద్యుమ్నము
14. ఎఱ్ఱన మహాకవి కృత ఘోషయాత్ర
15. శివరాత్రి మాహాత్మ్యము
16. గౌతమ వ్యాసములు
17. నిగమశర్మోపాఖ్యానము
18. వేమన