వరవిక్రయము/నాంది, ప్రస్తావన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

భూరివరిష్ఠమై, విబుధ - పుంగవ మంగళ వాక్సమృద్ధమై,
చారుతరాప్సరోనటన - సంభృతమై, సవినోదమై, యహం
కార వికార దూరమయి - గర్హ్యతరోభయశుల్క శూన్యమౌ
గౌరి వివాహసంస్మరణ - కల్గగఁజేసెడుఁ గాక! భద్రముల్‌.

}}

ప్రస్తావన

సూత్ర:-(ప్రవేశించి) ఓహో! యేమి యీ సభాసమ్మర్దము! ఆ మహాకవి కావ్యము లనఁగానే యభిజ్ఞుల కేమి యాదరము! (పరిక్రమించి) ఓ సభాస్తారులారా! వర్తమాన వరశుల్క దుర్నయ దూరీకరణమునకై బుద్ధిరాజు వీరభద్ర రాయామాత్యులవారి కంకితముగా, మహాకవి కాళ్లకూరి నారాయణరావు గారిచే రచింపఁబడిన వరవిక్రయ రూపకమును విలోకించు నిమిత్తము విచ్చేసిన మీయెడ నే నత్యంతముఁ గృతజ్ఞుఁడను, ఏమనుచున్నారు?

గీ."కవి ప్రసిద్ధుఁడు; కావ్యమా - కాలవిహిత
మైనయది; మీరలా భర-తాగమమునఁ
జతురు; లటుగాన, మీ ప్రద-ర్శనము కొఱకుఁ
ద్వరబడుచు నున్నవార మెం-తయును మదిని."


అనియా?- చిత్తము చిత్తము- ఇదిగో యిప్పుడే యుపక్రమించెదము.

(తెరవంకఁ జూచి) ఓసీ! ఓసీ! యెక్కడ! ఒక్కసారి యిటురమ్ము.

నటి:-(ప్రవేశించి) ఏమా యధికారము! కొని పాఱవైచినట్లె గొంతు చించుకొనుచున్నారే? సూత్ర:-ఓసి దెష్టా! కొని గాక నిన్నుఁ గోసికొని వచ్చితి నఁటే? నీ తండ్రికిచ్చిన వేయిరూపాయల రొక్కము - నీకుఁబెట్టిన వేయిరూపాయల నగలు - ఏ గంగలోఁ గలిసినవి?

నటి:-మీ సొమ్ములు మీకుఁ దిరుగ నిచ్చివేసిన నాకు విడియాకు లిచ్చెదరా?

సూత్ర:-ఆసి నీబొడ్డుపొక్క! యిది అమెరికాదేశ మనుకొంటివా యేమి! కాదుకాదు- ఆర్యావర్తము. అబ్బో! ఆ యాట లిక్కడ సాగవు! బొందు మెడఁగట్టినచో, బొందిలోఁ బ్రాణముండువఱకును బందెగొడ్డువలెఁ బడి యుండవలసినదే.

నటి:-అట్లయిన నాసంగతి రేపాఁడంగుల సభలో నాలోచించెదము. కాని- యిప్పుడు నన్నుఁ బిలిచినపని యేమో సెలవిండు.సూత్ర:-పాత్రములను సిద్ధపఱచితివా?

నటి:-సిద్ధపఱచుటయే గాదు- శీఘ్రముగఁ బ్రవేశింపవలసిన దని చెప్పికూడ వచ్చినాను.

సూత్ర:-అట్లయిన, వారింకను నాలసించుచున్నా రేమి?నటి:-మీ చెవులలోఁ జెట్లు మొలచినవా యేమి! ఆ చరకాగానము వినబడుట లేదా?

(తెరలో:-)చరకా ప్రభావం బెవ్వరి కెఱుక! జగతిలోన మన చరకా॥ సిరులతోడఁ దులఁదూగుచున్న యల- సీమజాతి చూచుచున్న దేమఱక, చరకా॥

సూత్ర:-ఔనే! అవిగో - భ్రమరాంబా, కాళిందీ, కమలా పాత్రములు చరకాగానముతోఁ బ్రవేశించుచున్నవి. మనము పోయి పయిపని చూతము రమ్ము. (ఇద్దరు నిష్క్రమింతురు)

ఇది ప్రస్తావన.