లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-బె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బు

2496 బుట్టాలోపామువలె మణిగినాడు

2497 బురదగుంటలో పందిసామెత

2498 బురదబుక్కడము వంటి వాడు

2499 బుర్రకు ఒక గుణము జిహ్వకు ఒక రుచి

2500 బుట్టమీద గొట్ట భుజగంబు చచ్చునా

2501 బులుపు తీరిన గాని వలపుతీరదు

2502 బురదలోపడ్డ పేడపురుగువలె

బూ

2503 బూడిదలో నెయ్యి పోసినట్లు

2504 బూడిదలో చేసిన హోమము

2505 బూడిదలో పోసిన పన్నీరు

2506 బూరుగ పండుకు చిలుక కాచియున్నట్లు

బె

2507 బెదిరించి బెదిరించి బెల్లపుకుండకు తూటు పొడిచినదట

2508 బెల్లపు పిళ్ళారికి ముడ్డిగిల్లి నైవేద్యము

2509 బెల్లం పారేసి ఆకు తాకినత్లు

2510 బెల్లంవుంటే యీగలు ముసురుతవి

2511 బుడ్డను నమ్మి యేటపడ్డట్టు