మహాప్రస్ధానిక పర్వము - అధ్యాయము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (మహాప్రస్ధానిక పర్వము - అధ్యాయము 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతః సంనాథయఞ శక్రొ థివం భూమిం చ సర్వశః

రదేనొపయయౌ పార్దమ ఆరొహేత్య అబ్రవీచ చ తమ

2 స భరాతౄన పతితాన థృష్ట్వా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః

అబ్రవీచ ఛొకసంతప్తః సహస్రాక్షమ ఇథం వచః

3 భరాతరః పతితా మే ఽతర ఆగచ్ఛేయుర మయా సహ

న వినా భరాతృభిః సవర్గమ ఇచ్ఛే గన్తుం సురేశ్వర

4 సుకుమారీ సుఖార్హా చ రాజపుత్రీ పురంథర

సాస్మాభిః సహ గచ్ఛేత తథ భవాన అనుమన్యతామ

5 [ఇన్థ్ర]

భరాతౄన థరక్ష్యసి పుత్రాంస తవమ అగ్రతస తరిథివం గతాన

కృష్ణయా సహితాన సర్వాన మా శుచొ భరతర్షభ

6 నిక్షిప్య మానుషం థేహం గతాస తే భరతర్షభ

అనేన తవం శరీరేణ సవర్గం గన్తా న సంశయః

7 [య]

అద శవా భూతభావ్యేశ భక్తొ మాం నిత్యమ ఏవ హ

స గచ్ఛేత మయా సార్ధమ ఆనృశంస్యా హి మే మతిః

8 [ఇన్థ్ర]

అమర్త్యత్వం మత సామత్వం చ రాజఞ; శరియం కృత్స్నాం మహతీం చైవ కీర్తిమ

సంప్రాప్తొ ఽథయ సవర్గసుఖాని చ తవం; తయజ శవానం నాత్ర నృశంసమ అస్తి

9 [య]

అనార్యమ ఆర్యేణ సహస్రనేత్ర; శక్యం కర్తుం థుష్కరమ ఏతథ ఆర్య

మా మే శరియా సంగమనం తయాస్తు; యస్యాః కృతే భక్త జనం తయజేయమ

10 [ఇన్థ్ర]

సవర్గే లొకే శవవతాం నాస్తి ధిష్ణ్యమ; ఇష్టాపూర్తం కరొధవశా హరన్తి

తతొ విచార్య కరియతాం ధర్మరాజ; తయజ శవానం నాత్ర నృశంసమ అస్తి

11 [య]

భక్త తయాగం పరాహుర అత్యన్తపాపం; తుల్యం లొకే బరహ్మ వధ్యా కృతేన

తస్మాన నాహం జాతు కదం చనాథ్య; తయక్ష్యామ్య ఏనం సవసుఖార్దీ మహేన్థ్ర

12 [ఇన్థ్ర]

శునా థృష్టం కరొధవశా హరన్తి; యథ థత్తమ ఇష్టం వివృతమ అదొ హుతం చ

తస్మాచ ఛునస తయాగమ ఇమం కురుష్వ; శునస తయాగాత పరాప్యసే థేవలొకమ

13 తయక్త్వా భరాతౄన థయితాం చాపి కృష్ణాం; పరాప్తొ లొకః కర్మణా సవేన వీర

శవానం చైనం న తయజసే కదం ను; తయాగం కృత్స్నం చాస్దితొ ముహ్యసే ఽథయ

14 [య]

న విథ్యతే సంధిర అదాపి విగ్రహొ; మృతైర మర్త్యైర ఇతి లొకేషు నిష్ఠా

న తే మయా జీవయితుం హి శక్యా; తస్మాత తయాగస తేషు కృతొ న జీవతామ

15 పరతిప్రథానం శరణాగతస్య; సత్రియా వధొ బరాహ్మణస్వ ఆపహారః

మిత్రథ్రొహస తాని చత్వారి శక్ర; భక్త తయాగశ చైవ సమొ మతొ మే

16 [వై]

తథ ధర్మరాజస్య వచొ నిశమ్య; ధర్మస్వరూపీ భగవాన ఉవాచ

యుధిష్ఠిరం పరతి యుక్తొ నరేన్థ్రం; శలక్ష్ణైర వాక్యైః సంస్తవ సంప్రయుక్తైః

17 అభిజాతొ ఽసి రాజేన్థ్ర పితుర వృత్తేన మేధయా

అనుక్రొశేన చానేన సర్వభూతేషు భారత

18 పురా థవైతవనే చాసి మయా పుత్ర పరీక్షితః

పానీయార్దే పరాక్రాన్తా యత్ర తే భరాతరొ హతాః

19 భీమార్జునౌ పరిత్యజ్య యత్ర తవం భరాతరావ ఉభౌ

మాత్రొః సామ్యమ అభీప్సన వై నకులం జీవమ ఇచ్ఛసి

20 అయం శవా భక్త ఇత్య ఏవ తయక్తొ థేవ రదస తవయా

తస్మాత సవర్గే న తే తుల్యః కశ చిథ అస్తి నరాధిప

21 అతస తవాక్షయా లొకాః సవశరీరేణ భారత

పరాప్తొ ఽసి భరతశ్రేష్ఠ థివ్యాం గతిమ అనుత్తమామ

22 తతొ ధర్మశ చ శక్రశ చ మరుతశ చాశ్వినావ అపి

థేవా థేవర్షయశ చైవ రదమ ఆరొప్య పాణ్డవమ

23 పరయయుః సవైర విమానైస తే సిథ్ధాః కామవిహారిణః

సర్వే విరజసః పుణ్యాః పుణ్యవాగ బుథ్ధికర్మిణః

24 స తం రదం సమాస్దాయ రాజా కురుకులొథ్వహః

ఊర్ధ్వమ ఆచక్రమే శీఘ్రం తేజసావృత్య రొథసీ

25 తతొ థేవ నికాయస్దొ నారథః సర్వలొకవిత

ఉవాచొచ్చైస తథా వాక్యం బృహథ వాథీ బృహత తపాః

26 యే ఽపి రాజర్షయః సర్వే తే చాపి సముపస్దితాః

కీర్తిం పరచ్ఛాథ్య తేషాం వై కురురాజొ ఽధితిష్ఠతి

27 లొకాన ఆవృత్య యశసా తేజసా వృత్తసంపథా

సవశరీరేణ సంప్రాప్తం నాన్యం శుశ్రుమ పాణ్డవాత

28 నారథస్య వచః శరుత్వా రాజా వచనమ అబ్రవీత

థేవాన ఆమన్త్ర్య ధర్మాత్మా సవపక్షాంశ చైవ పార్దివాన

29 శుభం వా యథి వా పాపం భరాతౄణాం సదానమ అథ్య మే

తథ ఏవ పరాప్తుమ ఇచ్ఛామి లొకాన అన్యాన న కామయే

30 రాజ్ఞస తు వచనం శరుత్వా థేవరాజః పురంథరః

ఆనృశంస్య సమాయుక్తం పరత్యువాచ యుధిష్ఠిరమ

31 సదానే ఽసమిన వస రాజేన్థ్ర కర్మభిర నిర్జితే శుభైః

కిం తవం మానుష్యకం సనేహమ అథ్యాపి పరికర్షసి

32 సిథ్ధిం పరాప్తొ ఽసి పరమాం యదా నాన్యః పుమాన కవ చిత

నైవ తే భరాతరః సదానం సంప్రాప్తాః కురునన్థన

33 అథ్యాపి మానుషొ భావః సపృశతే తవాం నరాధిప

సవర్గొ ఽయం పశ్య థేవర్షీన సిథ్ధాంశ చ తరిథివాలయాన

34 యుధిష్ఠిరస తు థేవేన్థ్రమ ఏవం వాథినమ ఈశ్వరమ

పునర ఏవాబ్రవీథ ధీమాన ఇథం వచనమ అర్దవత

35 తైర వినా నొత్సహే వస్తుమ ఇహ థైత్య నిబర్హణ

గన్తుమ ఇచ్ఛామి తత్రాహం యత్ర మే భరాతరొ గతాః

36 యత్ర సా బృహతీ శయామా బుథ్ధిసత్త్వగుణాన్వితా

థరౌపథీ యొషితాం శరేష్ఠా యత్ర చైవ పరియా మమ