మహాప్రస్ధానిక పర్వము - అధ్యాయము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (మహాప్రస్ధానిక పర్వము - అధ్యాయము 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతస తే నియతాత్మాన ఉథీచీం థిశమ ఆస్దితాః

థథృశుర యొగయుక్తాశ చ హిమవన్తం మహాగిరిమ

2 తం చాప్య అతిక్రమన్తస తే థథృశుర వాలుకార్ణవమ

అవైక్షన్త మహాశైలం మేరుం శిఖరిణాం వరమ

3 తేషాం తు గచ్ఛతాం శీఘ్రం సర్వేషాం యొగధర్మిణామ

యాజ్ఞసేనీ భరష్టయొగా నిపపాత మహీతలే

4 తాం తు పరపతితాం థృష్ట్వా భీమసేనొ మహాబలః

ఉవాచ ధర్మరాజానం యాజ్ఞసేనీమ అవేక్ష్య హ

5 నాధర్మశ చరితః కశ చిథ రాజపుత్ర్యా పరంతప

కారణం కిం ను తథ రాజన యత కృష్ణా పతితా భువి

6 [య]

పక్షపాతొ మహాన అస్యా విశేషేణ ధనంజయే

తస్యైతత ఫలమ అథ్యైషా భుఙ్క్తే పురుషసత్తమ

7 [వై]

ఏవమ ఉక్త్వానవేక్ష్యైనాం యయౌ ధర్మసుతొ నృపః

సమాధాయ మనొ ధీమన ధర్మాత్మా పురుషర్షభః

8 సహథేవస తతొ ధీమాన నిపపాత మహీతలే

తం చాపి పతితం థృష్ట్వా భీమొ రాజానమ అబ్రవీత

9 యొ ఽయమ అస్మాసు సర్వేషు శుశ్రూషుర అనహంకృతః

సొ ఽయం మాథ్రవతీ పుత్రః కస్మాన నిపతితొ భువి

10 [య]

ఆత్మనః సథృశం పరాజ్ఞం నైషొ ఽమన్యత కం చన

తేన థొషేణ పతితస తస్మాథ ఏష నృపాత్మజః

11 [వై]

ఇత్య ఉక్త్వా తు సముత్సృజ్య సహథేవం యయౌ తథా

భరాతృభిః సహ కౌన్తేయః శునా చైవ యుధిష్ఠిరః

12 కృష్ణాం నిపతితాం థృష్ట్వా సహథేవం చ పాణ్డవమ

ఆర్తొ బన్ధుప్రియః శూరొ నకులొ నిపపాత హ

13 తస్మిన నిపతితే వీరే నకులే చారుథర్శనే

పునర ఏవ తథా భీమొ రాజానమ ఇథమ అబ్రవీత

14 యొ ఽయమ అక్షత ధర్మాత్మా భరాతా వచనకారకః

రూపేణాప్రతిమొ లొకే నకులః పతితొ భువి

15 ఇత్య ఉక్తొ భీమసేనేన పరత్యువాచ యుధిష్ఠిరః

నకులం పరతి ధర్మాత్మా సర్వబుథ్ధిమతాం వరః

16 రూపేణ మత్సమొ నాస్తి కశ చిథ ఇత్య అస్య థర్శనమ

అధికశ చాహమ ఏవైక ఇత్య అస్య మనసి సదితమ

17 నకులః పతితస తస్మాథ ఆగచ్ఛ తవం వృకొథర

యస్య యథ విహితం వీర సొ ఽవశ్యం తథ ఉపాశ్నుతే

18 తాంస తు పరపతితాన థృష్ట్వా పాణ్డవః శవేతవాహనః

పపాత శొకసంతప్తస తతొ ఽను పరవీరహా

19 తస్మింస తు పురుషవ్యాఘ్రే పతితే శక్ర తేజసి

మరియమాణే థురాధర్షే భీమొ రాజానమ అబ్రవీత

20 అనృతం న సమరామ్య అస్య సవైరేష్వ అపి మహాత్మనః

అద కస్య వికారొ ఽయం యేనాయం పతితొ భువి

21 [య]

ఏకాహ్నా నిర్థహేయం వై శత్రూన ఇత్య అర్జునొ ఽబరవీత

న చ తత కృతవాన ఏష శూరమానీ తతొ ఽపతత

22 అవమేనే ధనుర గరాహాన ఏష సర్వాంశ చ ఫల్గునః

యదా చొక్తం తదా చైవ కర్తవ్యం భూతిమ ఇచ్ఛతా

23 [వై]

ఇత్య ఉక్త్వా పరస్దితొ రాజా భీమొ ఽద నిపపాత హ

పతితశ చాబ్రవీథ భీమొ ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ

24 భొ భొ రాజన్న అవేక్షస్వ పతితొ ఽహం పరియస తవ

కింనిమిత్తం చ పతితం బరూహి మే యథి వేత్ద హ

25 [య]

అతిభుక్తం చ భవతా పరాణేన చ వికత్దసే

అనవేక్ష్య పరం పార్ద తేనాసి పతితః కషితౌ

26 [వై]

ఇత్య ఉక్త్వా తం మహాబాహుర జగామానవలొకయన

శవా తవ ఏకొ ఽనుయయౌ యస తే బహుశః కీర్తితొ మయా