భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 89)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
విముఖీకృత్య తాన సర్వాంస తావకాన యుధి రాక్షసః
జిఘాంసుర భరతశ్రేష్ఠ థుర్యొధనమ ఉపాథ్రవత
2 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య రాజానం పరతి వేగితమ
అభ్యధావజ జిఘాంసన్తస తావకా యుథ్ధథుర్మథాః
3 తాలమాత్రాణి చాపాని వికర్షన్తొ మహాబలాః
తమ ఏకమ అభ్యధావన్త నథన్తః సింహసంఘవత
4 అదైనం శరవర్షేణ సమన్తాత పర్యవారయన
పర్వతం వారిధారాభిః శరథీవ బలాహకాః
5 స గాఢవిథ్ధొ వయదితస తొత్త్రార్థిత ఇవ థవిపః
ఉత్పపాత తథాకాశం సమన్తాథ వైనతేయవత
6 వయనథత సుమహానాథం జీమూత ఇవ శారథః
థిశః ఖం పరథిశశ చైవ నాథయన భైరవస్వనః
7 రాక్షసస్య తు తం శబ్థం శరుత్వా రాజా యుధిష్ఠిరః
ఉవాచ భరతశ్రేష్ఠొ భీమసేనమ ఇథం వచః
8 యుధ్యతే రాక్షసొ నూనం ధార్తరాష్ట్రైర మహారదైః
యదాస్య శరూయతే శబ్థొ నథతొ భైరవం సవనమ
అతిభారం చ పశ్యామి తత్ర తాత సమాహితమ
9 పితామహశ చ సంక్రుథ్ధః పాఞ్చాలాన హన్తుమ ఉథ్యతః
తేషాం చ రక్షణార్దాయ యుధ్యతే ఫల్గునః పరైః
10 ఏతచ ఛరుత్వా మహాబాహొ కార్యథ్వయమ ఉపస్దితమ
గచ్ఛ రక్షస్వ హైడిమ్బం సంశయం పరమం గతమ
11 భరాతుర వచనమ ఆజ్ఞాయ తవరమాణొ వృకొథరః
పరయయౌ సింహనాథేన తరాసయన సర్వపార్దివాన
వేగేన మహతా రాజన పర్వకాలే యదొథధిః
12 తమ అన్వయాత సత్యఘృతిః సౌచిత్తిర యుథ్ధథుర్మథః
శరేణిమాన వసు థానశ చ పుత్రః కాశ్యస్య చాభిభూః
13 అభిమన్యుముఖాశ చైవ థరౌపథేయా మహారదాః
కషత్రథేవశ చ విక్రాన్తః కషత్రధర్మా తదైవ చ
14 అనూపాధిపతిశ చైవ నీలః సవబలమ ఆస్దితః
మహతా రదవంశేన హైడిమ్బం పర్యవారయన
15 కుఞ్జరైశ చ సథామత్తైః షట సహస్రైః పరహారిభిః
అభ్యరక్షన్త సహితా రాక్షసేన్థ్రం ఘటొత్కచమ
16 సింహనాథేన మహతా నేమిఘొషేణ చైవ హి
ఖురశబ్థనినాథైశ చ కమ్పయన్తొ వసుంధరామ
17 తేమామ ఆపతతాం శరుత్వా శబ్థం తం తావకం బలమ
భీమసేన భయొథ్విగ్నం వివర్ణవథనం తదా
పరివృత్తం మహారాజ పరిత్యజ్య ఘటొత్కచమ
18 తతః పరవవృతే యుథ్ధం తత్ర తత్ర మహాత్మనామ
తావకానాం పరేషాం చ సంగ్రామేష్వ అనివర్తినామ
19 నానారూపాణి శస్త్రాణి విసృజన్తొ మహారదాః
అన్యొన్యమ అభిధావన్తః సంప్రహారం పరచక్రిరే
వయతిషక్తం మహారౌథ్రం యుథ్ధం భీరు భయావహమ
20 హయా గజైః సమాజగ్ముః పాథాతా రదిభిః సహ
అన్యొన్యం సమరే రాజన పరార్దయానా మహథ యశః
21 సహసా చాభవత తీవ్రం సంనిపాతాన మహథ రజః
రదాశ్వజగ పత్తీనాం పథనేమి సముథ్ధతమ
22 ధూమ్రారుణం రజస తీవ్రం రణభూమిం సమావృణొత
నైవ సవే న పరే రాజన సమజానన పరస్పరమ
23 పితా పుత్రం న జానీతే పుత్రొ వా పితరం తదా
నిర్మర్యాథే తదా భూతే వైశసే లొమహర్షణే
24 శస్త్రాణాం భరతశ్రేష్ఠ మనుష్యాణాం చ గర్జతామ
సుమహాన అభవచ ఛబ్థొ వంశానామ ఇవ థహ్యతామ
25 గజవాజిమనుష్యాణాం శొణితాన్త్ర తరఙ్గిణీ
పరావర్తత నథీ తత్ర కేశశైవలశాథ్వలా
26 నరాణాం చైవ కాయేభ్యః శిరసాం పతతాం రణే
శుశ్రువే సుమహాఞ శబ్థః పతతామ అశ్మనామ ఇవ
27 విశిరస్కైర మనుష్యైశ చ ఛిన్నగాత్రైశ చ వారణైః
అశ్వైః సంభిన్నథేహైశ చ సంకీర్ణాభూథ వసుంధరా
28 నానావిధాని శస్త్రాణి విసృజన్తొ మహారదాః
అన్యొన్యమ అభిధావన్తః సంప్రహారం పరచక్రిరే
29 హయా హయాన సమాసాథ్య పరేషితా హయసాథిభిః
సమాహత్య రణే ఽనయొన్యం నిపేతుర గతజీవితాః
30 నరా నరాన సమాసాథ్య కరొధరక్తేక్షణా భృశమ
ఉరాంస్య ఉరొభిర అన్యొన్యం సమాశ్లిష్య నిజఘ్నిరే
31 పరేషితాశ చ మహామాత్రైర వారణాః పరవారణాః
అభిఘ్నన్తి విషాణాగ్రైర వారణాన ఏవ సంయుగే
32 తే జాతరుధిరాపీడాః పతాకాభిర అలంకృతాః
సంసక్తాః పరత్యథృశ్యన్త మేఘా ఇవ స విథ్యుతః
33 కే చిథ భిన్నా విషాణాగ్రైర భిన్నకుమ్భాశ చ తొమరైః
వినథన్తొ ఽభయధావన్త గర్జన్తొ జలథా ఇవ
34 కేచిథ ధస్తైర థవిధా ఛిన్నైశ ఛిన్నగాత్రాస తదాపరే
నిపేతుస తుములే తస్మింశ ఛిన్నపక్షా ఇవాథ్రయః
35 పార్శ్వైస తు థారితైర అన్యే వారణైర వరవారణాః
ముముచుః శొణితం భూరి ధాతూన ఇవ మహీధరాః
36 నారాచాభిహతాస తవ అన్యే తదా విథ్ధాశ చ తొమరైః
హతారొహా వయథృశ్యన్త విశృఙ్గా ఇవ పర్వతాః
37 కే చిత కరొధసమావిష్టా మథాన్ధా నిరవగ్రహాః
రదాన హయాన పథాతాంశ చ మమృథుః శతశొ రణే
38 తదా హయా హయారొహైస తాడితాః పరాసతొమరైః
తేన తేనాభ్యవర్తన్త కుర్వన్తొ వయాకులా థిశః
39 రదినొ రదిభిః సార్ధం కులపుత్రాస తనుత్యజః
పరాం శక్తిం సమాస్దాయ చక్రుః కర్మాణ్య అభీతవత
40 సవయంవర ఇవామర్థే పరజహ్రుర ఇతరేతరమ
పరార్దయానాం యశొ రాజన సవర్గం వా యుథ్ధశాలినః
41 తస్మింస తదా వర్తమానే సంగ్రామే లొమహర్షణే
ధార్తరాష్ట్రం మహత సైన్యం పరాయశొ విముఖీకృతమ