భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 88)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతస తథ బాణవర్షం తు థుఃసహం థానవైర అపి
థధార యుధి రాజేన్థ్రొ యదా వర్షం మహాథ్విపః
2 తతః కరొధసమావిష్టొ నిఃశ్వసన్న ఇవ పన్నగః
సంశయం పరమం పరాప్తః పుత్రస తే భరతర్షభ
3 ముమొచ నిశితాంస తీక్ష్ణాన నారాచాన పఞ్చవింశతిమ
తే ఽపతన సహసా రాజంస తస్మిన రాక్షసపుంగవే
ఆశీవిషా ఇవ కరుథ్ధాః పర్వతే గన్ధమాథనే
4 స తైర విథ్ధః సరవన రక్తం పరభిన్న ఇవ కుఞ్జరః
థధ్రే మతిం వినాశాయ రాజ్ఞః స పిశితాశనః
జగ్రాహ చ మహాశక్తిం గిరీణామ అపి థారణీమ
5 సంప్రథీప్తాం మహొల్కాభామ అశనీం మఘవాన ఇవ
సముథ్యచ్ఛన మహాబాహుర జిఘాంసుస తనయం తవ
6 తామ ఉథ్యతామ అభిప్రేక్ష్య వఙ్గానామ అధిపస తవరన
కుఞ్జరం గిరిసంకాశం రాక్షసం పరత్యచొథయత
7 స నాగప్రవరేణాజౌ బలినా శీఘ్రగామినా
యతొ థుర్యొధన రదస తం మార్గం పరత్యపథ్యత
రదం చ వారయామ ఆస కుఞ్జరేణ సుతస్య తే
8 మార్గమ ఆవారితం థృష్ట్వా రాజ్ఞా వఙ్గేన ధీమతా
ఘటొత్కచొ మహారాజ కరొధసంరక్తలొచనః
ఉథ్యతాం తాం మహాశక్తిం తస్మింశ చిక్షేప వారణే
9 స తయాభిహతొ రాజంస తేన బాహువిముక్తయా
సంజాతరుధిరొత్పీడః పపాత చ మమార చ
10 పతత్య అద గజే చాపి వఙ్గానామ ఈశ్వరొ బలీ
జవేన సమభిథ్రుత్య జగామ ధరణీతలమ
11 థుర్యొధనొ ఽపి సంప్రేక్ష్య పాతితం వరవారణమ
పరభగ్నం చ బలం థృష్ట్వా జగామ పరమాం వయదామ
12 కషత్రధర్మం పురస్కృత్య ఆత్మనశ చాభిమానితామ
పరాప్తే ఽపక్రమణే రాజా తస్దౌ గిరిర ఇవాచలః
13 సంధాయ చ శితం బాణం కాలాగ్నిసమతేజసమ
ముమొచ పరమక్రుథ్ధస తస్మిన ఘొరే నిశాచరే
14 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య బాణమ ఇన్థ్రాశనిప్రభమ
లాఘవాథ వఞ్చయామ ఆస మహాకాయొ ఘటొత్కచః
15 భూయ ఏవ ననాథొగ్రః కరొధసంరక్తలొచనః
తరాసయన సర్వభూతాని యుగాన్తే జలథొ యదా
16 తం శరుత్వా నినథం ఘొరం తస్య భీష్మస్య రక్షసః
ఆచార్యమ ఉపసంగమ్య భీష్మః శాంతనవొ ఽబరవీత
17 యదైష నినథొ ఘొరః శరూయతే రాక్షసేరితః
హైడిమ్బొ యుధ్యతే నూనం రాజ్ఞా థుర్యొధనేన హ
18 నైష శక్యొ హి సంగ్రామే జేతుం భూతేన కేన చిత
తత్ర గచ్ఛత భథ్రం వొ రాజానం పరిరక్షత
19 అభిథ్రుతం మహాభాగం రాక్షషేన థురాత్మనా
ఏతథ ధి పరమం కృత్యం సర్వేషాం నః పరంతపః
20 పితామహవచః శరుత్వా తవరమాణా మహారదాః
ఉత్తమం జవమ ఆస్దాయ పరయయుర యత్ర కౌరవః
21 థరొణశ చ సొమథత్తశ చ బాహ్లికశ చ జయథ్రదః
కృపొ భూరీ శరవాః శల్యశ చిత్రసేనొ వివింశతిః
22 అశ్వత్దామా వికర్ణశ చ ఆవన్త్యశ చ బృహథ్బలః
రదాశ చానేక సాహస్రా యే తేషామ అనుయాయినః
అభిథ్రుతం పరీప్సన్తః పుత్రం థుర్యొధనం తవ
23 తథ అనీకమ అనాధృష్యం పాలితం లొకసత్తమైః
ఆతతాయినమ ఆయాన్తం పరేక్ష్య రాక్షససత్తమః
నాకమ్పత మహాబాహుర మైనాక ఇవ పర్వతః
24 పరగృహ్య విపులం చాపం జఞాతిభిః పరివారితః
శూలమ ఉథ్గర హస్తైశ చ నానాప్రహరణైర అపి
25 తతః సమభవథ యుథ్ధం తుములం లొమహర్షణమ
రాక్షసానాం చ ముఖ్యస్య థుర్యొధన బలస్య చ
26 ధనుషాం కూజతాం శబ్థః సర్వతస తుములొ ఽభవత
అశ్రూయత మహారాజ వంశానాం థహ్యతామ ఇవ
27 శస్త్రాణాం పాత్యమానానాం కవచేషు శరీరిణామ
శబ్థః సమభవథ రాజన్న అథ్రీణామ ఇవ థీర్యతామ
28 వీరబాహువిసృష్టానాం తొమరాణాం విశాం పతే
రూపమ ఆసీథ వియత సదానాం సర్పాణాం సర్పతామ ఇవ
29 తతః పరమసంక్రుథ్ధొ విస్ఫార్య సుమహథ ధనుః
రాక్షసేన్థ్రొ మహాబాహుర వినథన భైరవం రవమ
30 ఆచార్యస్యార్ధ చన్థ్రేణ కరుథ్ధశ చిచ్ఛేథ కార్ముకమ
సొమథత్తస్య భల్లేన ధవజమ ఉన్మద్య చానథత
31 బాహ్లికం చ తరిభిర బాణైర అభ్యవిధ్యత సతనాన్తరే
కృపమ ఏకేన వివ్యాధ చిత్రసేనం తరిభిః శరైః
32 పూర్ణాయతవిసృష్టేన సమ్యక పరణిహితేన చ
జత్రు థేశే సమాసాథ్య వికర్ణం సమతాడయత
నయషీథత స రదొపస్దే శొణితేన పరిప్లుతః
33 తతః పునర అమేయాత్మా నారాచాన థశ పఞ్చ చ
భూరిశ్రవసి సంక్రుథ్ధః పరాహిణొథ భరతర్షభ
తే వర్మ భిత్త్వా తస్యాశు పరావిశన మేథినీ తలమ
34 వివింశతేశ చ థరౌణేశ చ యన్తారౌ సమతాడయత
తౌ పేతతూ రదొపస్దే రశ్మీన ఉత్సృజ్య వాజినామ
35 సిన్ధురాజ్ఞొ ఽరధచన్థ్రేణ వారాహం సవర్ణభూషితమ
ఉన్మమాద మహారాజ థవితీయేనాఛినథ ధనుః
36 చతుర్భిర అద నారాచైర ఆవన్త్యస్య మహాత్మనః
జఘాన చతురొ వాహాన కరొధసంరక్తలొచనః
37 పూర్ణాయతవిసృష్టేన పీతేన నిశితేన చ
నిర్బిభేథ మహారాజ రాజపుత్రం బృహథ్బలమ
స గాఢవిథ్ధొ వయదితొ రదొపస్ద ఉపావిశత
38 భృశం కరొధేన చావిష్టొ రదస్దొ రాక్షసాధిపః
చిక్షేప నిశితాంస తీక్ష్ణాఞ శరాన ఆశీవిషొపమాన
విభిథుస తే మహారాజ శల్యం యుథ్ధవిశారథమ