భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 87)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
ఇరావన్తం తు నిహతం థృష్ట్వా పార్దా మహారదాః
సంగ్రామే కిమ అకుర్వన్త తన మమాచక్ష సంజయ
2 [స]
ఇరావన్తం తు నిహతం సంగ్రామే వీక్ష్య రాక్షసః
వయనథత సుమహానాథం భైమసేనిర ఘటొత్కచః
3 నథతస తస్య శబ్థేన పృదివీ సాగరామ్బరా
స పర్వత వనా రాజంశ చచాల సుభృశం తథా
అన్తరిక్షం థిశశ చైవ సర్వాశ చ పరథిశస తదా
4 తం శరుత్వా సుమహానాథం తవ సైన్యస్య భారత
ఊరుస్తమ్భః సమభవథ వేపదుః సవేథ ఏవ చ
5 సర్వ ఏవ చ రాజేన్థ్ర తావకా థీనచేతసః
సర్పవత్సమ అవేష్టన్త సింహభీతా గజా ఇవ
6 నినథత సుమహానాథం నిర్ఘాతమ ఇవ రాక్షసః
జవలితం శూలమ ఉథ్యమ్య రూపం కృత్వా విభీషణమ
7 నానాప్రహరణైర ఘొరైర వృతొ రాక్షసపుంగవైః
ఆజగామ సుసంక్రుథ్ధః కాలాన్తకయమొపమః
8 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య సంక్రుథ్ధం భీమథర్శనమ
సవబలం చ భయాత తస్య పరాయశొ విముఖీకృతమ
9 తతొ థుర్యొధనొ రాజా ఘటొత్చకమ ఉపాథ్రవత
పరగృహ్య విపులం చాపం సింహవథ వినథన ముహుః
10 పృష్ఠతొ ఽనుయయౌ చైనం సరవథ్భిః పర్వతొపమైః
కుఞ్జరైర థశసాహస్రైర వఙ్గానామ అధిపః సవయమ
11 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య గజానీకేన సంవృతమ
పుత్రం తవ మహారాజ చుకొప స నిశాచరః
12 తతః పరవవృతే యుథ్ధం తుములం లొమహర్షణమ
రాక్షసానాం చ రాజేన్థ్ర థుర్యొధన బలస్య చ
13 గజానీకం చ సంప్రేక్ష్య మేఘవృన్థమ ఇవొథ్యతమ
అభ్యధావన్త సంక్రుథ్ధా రాక్షసాః శస్త్రపాణయః
14 నథన్తొ వివిధాన నాథాన మేఘా ఇవ స విథ్యుతః
శరశక్త్యృష్టినారాచైర నిఘ్నన్తొ గజయొధినః
15 భిణ్డిపాలైస తదా శూలైర ముథ్గరైః సపరశ్వధైః
పర్వతాగ్రైశ చ వృక్షైశ చ నిజఘ్నుస తే మహాగజాన
16 భిన్నకుమ్భాన విరుధిరాన భిన్నగాత్రాంశ చ వారణాన
అపశ్యామ మహారాజ వధ్యమానాన నిశాచరైః
17 తేషు పరక్షీయమాణేషు భగ్నేషు గజయొధిషు
థుర్యొధనొ మహారాజ రాక్షసాన సముపాథ్రవత
18 అమర్షవశమ ఆపన్నస తయక్త్వా జీవితమ ఆత్మనః
ముమొచ నిశితాన బాణాన రాక్షసేషు మహాబలః
19 జఘాన చ మహేష్వాసః పరధానాంస తత్ర రాక్షసాన
సంక్రుథ్ధొ భరతశ్రేష్ఠ పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
20 వేగవన్తం మహారౌథ్రం విథ్యుజ్జిహ్వం పరమాదినమ
శరైశ చతుర్భిశ చతురొ నిజఘాన మహారదః
21 తతః పునర అమేయాత్మా శరవర్షం థురాసథమ
ముమొచ భరతశ్రేష్ఠ నిశాచరబలం పరతి
22 తత తు థృష్ట్వా మహత కర్మ పుత్రస్య తవ మారిష
కరొధేనాభిప్రజజ్వాల భైమసేనిర మహాబలః
23 విస్ఫార్య చ మహచ చాపమ ఇన్థ్రాశనిసమస్వనమ
అభిథుథ్రావ వేగేన థుర్యొధనమ అరింథమమ
24 తమ ఆపతన్తమ ఉథ్వీక్ష్య కాలసృష్టమ ఇవాన్తకమ
న వివ్యదే మహారాజ పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
25 అదైనమ అబ్రవీత కరుథ్ధః కరూరః సంరక్తలొచనః
యే తవయా సునృశంసేన థీర్ఘకాలం పరవాసితాః
యచ చ తే పాణ్డవా రాజంశ ఛల థయూతే పరాజితాః
26 యచ చైవ థరౌపథీ కృష్ణా ఏకవస్త్రా రజస్వలా
సభామ ఆనీయ థుర్బుథ్ధే బహుధా కలేశితా తవయా
27 తవ చ పరియకామేన ఆశ్రమస్దా థురాత్మనా
సైన్ధవేన పరిక్లిష్టా పరిభూయ పితౄన మమ
28 ఏతేషామ అవమానానామ అన్యేషాం చ కులాధమ
అన్తమ అథ్య గమిష్యామి యథి నొత్సృజసే రణమ
29 ఏవమ ఉక్త్వా తు హైడిమ్బొ మహథ విస్ఫార్య కార్ముకమ
సంథశ్య థశనైర ఓష్ఠం సృక్కిణీ పరిసంలిహన
30 శరవర్షేణ మహతా థుర్యొధనమ అవాకిరత
పర్వతం వారిధారాభిః పరావృషీవ బలాహకః