భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 85)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
థృష్ట్వా మమ హతాన పుత్రాన బహూన ఏకేన సంశయ
భీష్మొ థరొణః కృపశ చైవ కిమ అకుర్వత సంయుగే
2 అహన్య అహని మే పుత్రాః కషయం గచ్ఛన్తి సంజయ
మన్యే ఽహం సర్వదా సూత థైవేనౌపహతా భృశమ
3 యత్ర మే తనయాః సర్వే జీయన్తే న జయన్త్య ఉత
యత్ర భీష్మస్య థరొణస్య కృపస్య చ మహాత్మనః
4 సౌమథత్తేశ చ వీరస్య భగథత్తస్య చొభయొః
అశ్వత్దామ్నస తదా తాత శూరాణాం సుమహాత్మనామ
5 అన్యేషాం చైవ వీరాణాం మధ్యగాస తనయా మమ
యథ అహన్యన్త సంగ్రామే కిమ అన్యథ భాగధేయతః
6 న హి థుర్యొధనొ మన్థః పురా పరొక్తమ అబుధ్యత
వార్యమాణొ మయా తాత భీష్మేణ విథురేణ చ
7 గాన్ధార్యా చైవ థుర్మేధాః సతతం హితకామ్యయా
నావబుధ్యత పురా మొహాత తస్య పరాప్తమ ఇథం ఫలమ
8 యథ భీమసేనః సమరే పుత్రాన మమ విచేతసః
అహన్య అహని సంక్రుథ్ధొ నయతే యమసాథనమ
9 [స]
ఇథం తత సమనుప్రాప్తం కషత్తుర వచనమ ఉత్తమమ
న బుథ్ధవాన అసి విభొ పరొచ్యమానం హితం తథా
10 నివారయ సుతాన థయూతాత పాణ్డవాన మా థరుహేతి చ
సుహృథాం హితకామానాం బరువతాం తత తథ ఏవ చ
11 న శుశ్రూషసి యథ వాక్యం మర్త్యః పద్యమ ఇవౌషధమ
తథ ఏవ తవామ అనుప్రాప్తం వచనం సాధు భాషితమ
12 విథుర థరొణ భీష్మాణాం తదాన్యేషాం హితైషిణామ
అకృత్వా వచనం పద్యం కషయం గచ్ఛన్తి కౌరవాః
13 తథ ఏతత సమతిక్రాన్తం పూర్వమ ఏవ విశాం పతే
తస్మాన మే శృణు తత్త్వేన యదా యుథ్ధమ అవర్తత
14 మధ్యాహ్నే సుమహారౌథ్రః సంగ్రామః సమపథ్యత
లొకక్షయకరొ రాజంస తన మే నిగథతః శృణు
15 తతః సర్వాణి సైన్యాని ధర్మపుత్రస్య శాసనాత
సంరబ్ధాన్య అభ్యధావన్త భీష్మమ ఏవ జిఘాంసయా
16 ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ సాత్యకిశ చ మహారదః
యుక్తానీకా మహారాజ భీష్మమ ఏవ సమభ్యయుః
17 అర్జునొ థరౌపథేయాశ చ చేకితానశ చ సంయుగే
థరుయొధన సమాథిష్టాన రాజ్ఞః సర్వాన సమభ్యయుః
18 అభిమన్యుస తదా వీరొ హైడిమ్బశ చ మహారదః
భీమసేనశ చ సంక్రుథ్ధస తే ఽభయధావన్త కౌరవాన
19 తరిధా భూతైర అవధ్యన్త పాణ్డవైః కౌరవా యుధి
తదైవ కౌరవే రాజన్న అవధ్యన్త పరే రణే
20 థరొణస తు రదినాం శరేష్ఠః సొమకాన సృఞ్జయైః సహ
అభ్యథ్రవత సంక్రుథ్ధః పరేషయిష్యన యమక్షయమ
21 తత్రాక్రన్థొ మహాన ఆసీత సృఞ్జయానాం మహాత్మనామ
వధ్యతాం సమరే రాజన భారథ్వాజేన ధన్వినా
22 థరొణేన నిహతాస తత్ర కషత్రియా బహవొ రణే
వివేష్టన్తః సమ థృశ్యన్తే వయాధిక్లిష్టా నరా ఇవ
23 కూజతాం కరన్థతాం చైవ సతనతాం చైవ సంయుగే
అనిశం శరూయతే శబ్థః కషుత కృశానాం నృణామ ఇవ
24 తదైవ కౌరవేయాణాం భీమసేనొ మహాబలః
చకార కథనం ఘొరం కరుథ్ధః కాల ఇవాపరః
25 వధ్యతాం తత్ర సైన్యానామ అన్యొన్యేన మహారణే
పరావర్తత నథీ ఘొరా రుధిరౌఘప్రవాహినీ
26 స సంగ్రామొ మహారాజ ఘొరరూపొ ఽభవన మహాన
కురూణాం పాణ్డవానాం చ యమ రాష్ట్రవివర్ధనః
27 తతొ భీమొ రణే కరుథ్ధొ రభసశ చ విశేషతః
గజానీకం సమాసాథ్య పరేషయామ ఆస మృత్యవే
28 తత్ర భారత భీమేన నారాచాభిహతా గజాః
పేతుః సేథుశ చ నేథుశ చ థిశశ చ పరిబభ్రముః
29 ఛిన్నహస్తా మహానాగాశ ఛిన్నపాథాశ చ మారిష
కరౌఞ్చవథ వయనథన భీతాః పృదివీమ అధిశిశ్యిరే
30 నకులః సహథేవశ చ హయానీకమ అభిథ్రుతౌ
తే హయాః కాఞ్చనాపీడా రుక్మభాణ్డ పరిచ్ఛథాః
వధ్యమానా వయథృశ్యన్త శతశొ ఽద సహస్రశః
31 పతథ్భిశ చ హయై రాజన సమాస్తీర్యత మేథినీ
నిర్జిహ్వైర్శ చ శవసథ్భిశ చ కూజథ్భిశ చ గతాసుభిః
హయైర బభౌ నరశ్రేష్ఠ నానారూపధరైర ధరా
32 అర్జునేన హతైః సంఖ్యే తదా భారత వాజిభిః
పరబభౌ వసుధా ఘొరా తత్ర తత్ర విశాం పతే
33 రదైర భగ్నైర ధవజైశ ఛిన్నైశ ఛత్రైశ చ సుమహాప్రభైః
హారైర నిష్కైః స కేయూరైః శిరొభిశ చ సకుణ్డలైః
34 ఉష్ణీషైర అపవిథ్ధైశ చ పతాకాభిశ చ సర్వషః
అనుకర్షైః శుభౌ రాజన యొక్త్రైశ చవ్యసురశ్మిభిహ
సంఛన్నా వసుధా భాతి వసన్తే కుసుమైర ఇవ
35 ఏవమ ఏష కషయొ వృత్తః పాణ్డూనామ అపి భారత
కరుథ్ధే శాంతనవే భీష్మే థరొణే చ రదసత్తమే
36 అశ్వత్దామ్ని కృపే చైవ తదైవ కృతవర్మణి
తదేతరేషు కరుథ్ధేషు తావకానామ అపి కషయః