భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 84)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
భీష్మం తు సమరే కరుథ్ధం పరతపన్తం సమన్తతః
న శేకుః పాణ్డవా థరష్టుం తపన్తమ ఇవ భాస్కరమ
2 తతః సర్వాణి సైన్యాని ధర్మపుత్రస్య శాసనాత
అభ్యథ్రవన్త గాఙ్గేయం మర్థయన్తం శితైః శరైః
3 స తు భీష్మొ రణశ్లాఘీ సొమకాన సహ సృఞ్జయాన
పాఞ్చాలాంశ చ మహేష్వాసాన పాతయామ ఆస సాయకైః
4 తే వధ్యమానా భీష్మేణ పాఞ్చాలాః సొమకైః సహ
భీష్మమ ఏవాభ్యయుస తూర్ణం తయక్త్వా మృత్యుకృతం భయమ
5 స తేషాం రదినాం వీరొ భీష్మః శాంతనవొ యుధి
చిచ్ఛేథ సహసా రాజన బాహూన అద శిరాంసి చ
6 విరదాన రదినశ చక్రే పితా థేవవ్రతస తవ
పతితాన్య ఉత్తమాఙ్గాని హయేభ్యొ హయసాథినామ
7 నిర్మనుష్యాంశ చ మాతఙ్గాఞ శయానాన పర్వతొపమాన
అపశ్యామ మహారాజ భీష్మాస్త్రేణ పరమొహితాన
8 న తత్రాసీత పుమాన కశ చిత పాణ్డవానాం విశాం పతే
అన్యత్ర రదినాం శరేష్ఠాథ భీమసేనాన మహాబలాత
9 స హి భీష్మం సమాసాథ్య తాడయామ ఆస సంయుగే
తతొ నిష్టానకొ ఘొరొ భీష్మ భీమం సమాగమే
10 బభూవ సర్వసైన్యానాం ఘొరరూపొ భయానకః
తదైవ పాణ్డవా హృష్టాః సింహనాథమ అదానథన
11 తతొ థుర్యొధనొ రాజా సొథర్యైః పరివారితః
భీష్మం జుగొప సమరే వర్తమానే జనక్షయే
12 భీమస తు సారదిం హత్వా భీష్మస్య రదినాం వరః
విథ్రుతాశ్వే రదే తస్మిన థరవమాణే సమన్తతః
సునాభస్య శరేణాశు శిరశ చిచ్ఛేథ చారిహా
13 కషురప్రేణ సుతీక్ష్ణేన స హతొ నయపతథ భువి
హతే తస్మిన మహారాజ తవ పుత్రే మహారదే
నామృష్యన్త రణే శూరాః సొథర్యాః సప్త సంయుగే
14 ఆథిత్యకేతుర బహ్వ ఆశీకుణ్డ ధారొ మహొథరః
అపరాజితః పణ్డితకొ విశాలాక్షః సుథుర్జయః
15 పాణ్డవం చిత్రసంనాహా విచిత్రకవచ ధవజాః
అభ్యథ్రవన్త సంగ్రామే యొథ్ధుకామారిమర్థనాః
16 మహొథరస తు సమరే భీమం వివ్యాధ పత్రిభిః
నవభిర వజ్రసంకాశైర నముచిం వృత్రహా యదా
17 ఆథిత్యకేతుః సప్తత్యా బహ్వ ఆశీచాపి పఞ్చభిః
నవత్యా కుణ్డ ధారస తు విశాలాక్షశ చ సప్తభిః
18 అపరాజితొ మహారాజ పరాజిష్ణుర మహారదః
శరైర బహుభిర ఆనర్ఛథ భీమసేనం మహాబలమ
19 రణే పణ్డితకశ చైనం తరిభిర బాణైః సమర్థయత
స తన న మమృషే భీమః శత్రుభిర వధమ ఆహవే
20 ధనుః పరపీడ్య వామేన కరేణామిత్రకర్శనః
శిరశ చిచ్ఛేథ సమరే శరేణ నతపర్వణా
21 అపరాజితస్య సునసం తవ పుత్రస్య సంయుగే
పరాజితస్య భీమేన నిపపాత శిరొమహీమ
22 అదాపరేణ భల్లేన కుణ్డ ధారం మహారదమ
పరాహిణొన మృత్యులొకాయ సర్వలొకస్య పశ్యతః
23 తతః పునర అమేయాత్మా పరసంధాయ శిలీముఖమ
పరేషయామ ఆస సమరే పణ్డితం పరతి భారత
24 స శరః పణ్డితం హత్వా వివేశ ధరణీతలమ
యదా నరం నిహత్యాశు భుజగః కాలచొథితః
25 విశాలాక్ష శిరశ ఛిత్త్వా పాతయామ ఆస భూతలే
తరిభిః శరైర అథీనాత్మా సమరన కలేశం పురాతనమ
26 మహొథరం మహేష్వాసం నారాచేన సతనాన్తరే
వివ్యాధ సమరే రాజన స హతొ నయపతథ భువి
27 ఆథిత్యకేతొః కేతుం చ ఛిత్త్వా బాణేన సంయుగే
భల్లేన భృశతీక్ష్ణేన శిరశ చిచ్ఛేథ చారిహా
28 బహ్వ ఆశినం తతొ భీమః శరేణ నతపర్వణా
పరేషయామ ఆస సంక్రుథ్ధొ యమస్య సథనం పరతి
29 పరథుథ్రువుస తతస తే ఽనయే పుత్రాస తవ విశాం పతే
మన్యమానా హి తత సత్యం సభాయాం తస్య భాషితమ
30 తతొ థుర్యొధనొ రాజా భరాతృవ్యసనకర్శితః
అబ్రవీత తావకాన యొధాన భీమొ ఽయం యుధి వధ్యతామ
31 ఏవమ ఏత మహేష్వాసాః పుత్రాస తవ విశాం పతే
భరాతౄన సంథృశ్య నిహతాన పరాస్మరంస తే హి తథ వచః
32 యథ ఉక్తవాన మహాప్రాజ్ఞః కషత్తా హితమ అనామయమ
తథ ఇథం సమనుప్రాప్తం వచనం థివ్యథర్శినః
33 లొభమొహసమావిష్టః పుత్ర పరీత్యా జనాధిప
న బుధ్యసే పురా యత తత తద్యమ ఉక్తం వచొ మహత
34 తదైవ హి వధార్దాయ పుత్రాణాం పాణ్డవొ బలీ
నూనం జాతొ మహాబాహుర యదా హన్తి సమ కౌరవాన
35 తతొ థుర్యొధనొ రాజా భీష్మమ ఆసాథ్య మారిష
థుఃఖేన మహతావిష్టొ విలలాపాతికర్శితః
36 నిహతా భరాతరః శూరా భీమసేనేన మే యుధి
యతమానాస తదాన్యే ఽపి హన్యన్తే సర్వసైనికాః
37 భవాంశ చ మధ్యస్దతయా నిత్యమ అస్మాన ఉపేక్షతే
సొ ఽహం కాపదమ ఆరూఢః పశ్య థైవమ ఇథం మమ
38 ఏతచ ఛరుత్వా వచః కరూరం పితా థేవవ్రతస తవ
థుర్యొధనమ ఇథం వాక్యమ అబ్రవీత సాశ్రులొచనమ
39 ఉక్తమ ఏతన మయా పూర్వం థరొణేన విథురేణ చ
గాన్ధార్యా చ యశస్విన్యా తత్త్వం తాత న బుథ్ధవాన
40 సమయశ చ మయా పూర్వం కృతొ వః శత్రుకర్శన
నాహం యుధి విమొక్తవ్యొ నాప్య ఆచార్యః కదం చన
41 యం యం హి ధార్తరాష్ట్రాణాం భీమొ థరక్ష్యతి సంయుగే
హనిష్యతి రణే తం తం సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
42 స తవం రాజన సదిరొ భూత్వా థృఢాం కృత్వా రణే మతిమ
యొధయస్వ రణే పార్దాన సవర్గం కృత్వా పరాయణమ
43 న శక్యాః పాణ్డవా జేతుం సేన్థ్రైర అపి సురాసురైః
తస్మాథ యుథ్ధే మతిం కృత్వా సదిరాం యుధ్యస్వ భారత