భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 81)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
స తుథ్యమానస తు శరైర ధనంజయః; పథా హతొ నాగ ఇవ శవసన బలీ
బాణేన బాణేన మహారదానాం; చిచ్ఛేథ చాపాని రణే పరసహ్య
2 సంఛిథ్య చాపాని చ తాని రాజ్ఞాం; తేషాం రణే వీర్యవతాం కషణేన
వివ్యాధ బాణైర యుగపన మహాత్మా; నిఃశేషతాం తేష్వ అద మన్యమానః
3 నిపేతుర ఆజౌ రుధిరప్రథిగ్ధాస; తే తాడితాః శక్రసుతేన రాజన
విభిన్నగాత్రాః పతితొత్తమాఙ్గా; గతాసవశ ఛిన్నతనుత్ర కాయాః
4 మహీం గతాః పార్ద బలాభిభూతా; విచిత్రరూపా యుగపథ వినేశుః
థృష్ట్వా హతాంస తాన యుధి రాజపుత్రాంస; తరిగర్తరాజః పరయయౌ కషణేన
5 తేషాం రదానామ అద పృష్ఠగొపా; థవాత్రింశథ అన్యే ఽబయపతన్త పార్దమ
తదైవ తే సంపరివార్య వార్దం; వికృష్య చాపాని మహారవాణి
అవీవృషన బాణమహౌఘవృష్ట్యా; యదా గిరిం తొయధరా జలౌఘైః
6 సంపీడ్య మానస తు శరౌఘవృష్ట్యా; ధనంజయస తాన యుధి జాతరొషః
షష్ట్యా శరైః సంయతి తైలధౌతైర; జఘాన తాన అప్య అద పృష్ఠగొపాన
7 షష్టిం రదాంస తాన అవజిత్య సంఖ్యే; ధనంజయః పరీతమనా యశస్వీ
అదాత్వరథ భీష్మ వధాయ జిష్ణుర; బలాని రాజ్ఞాం సమరే నిహత్య
8 తరిగర్తరాజొ నిహతాన సమీక్ష్య; మహారదాంస తాన అద బన్ధువర్గాన
రణే పురస్కృత్య నరాధిపాంస తాఞ; జగామ పార్దం తవరితొ వధాయ
9 అభిథ్రుతం చాస్త్రభృతాం వరిష్ఠం; ధనంజయం వీక్ష్య శిఖణ్డిముఖ్యాః
అభ్యుథ్యయుస తే శితశస్త్రహస్తా; రిరక్షిషన్తొ రదమ అర్జునస్య
10 పార్దొ ఽపి తాన ఆపతతః సమీక్ష్య; తరిగర్తరాజ్ఞా సహితాన నృవీరాన
విధ్వంసయిత్వా సమరే ధనుష్మాన; గాణ్డీవముక్తైర నిశితైః పృషత్కైః
భీష్మం యియాసుర యుధి సంథథర్శ; థుర్యొధనం సైన్ధవాథీంశ చ రాజ్ఞః
11 ఆవారయిష్ణూన అభిసంప్రయాయ; ముహూర్తమ ఆయొధ్య బలేన వీరః
ఉత్సృజ్య రాజానమ అనన్తవీర్యొ; జయథ్రదాథీంశ చ నృపాన మహౌజాః
యయౌ తతొ భీమబలొ మనస్వీ; గాఙ్గేయమ ఆజౌ శరచాప పాణిః
12 యుధిష్ఠిరశ చొగ్రబలొ మహాత్మా; సమాయయౌ తవరితొ జాతకొపః
మథ్రాధిపం సమభిత్యజ్య సంఖ్యే; సవభాగమ ఆప్తం తమ అనన్త కీర్తిః
సార్ధం స మాథ్రీ సుత భీమసేనైర; భీష్మం యయౌ శాంతనవం రణాయ
13 తైః సంప్రయుక్తః స మహారదాగ్ర్యైర; గఙ్గాసుతః సమరే చిత్రయొధీ
న వివ్యదే శాంతనవొ మహాత్మా; సమాగతైః పాణ్డుసుతైః సమస్తైః
14 అదైత్య రాజా యుధి సత్యసంధొ; జయథ్రదొ ఽతయుగ్ర బలొ మనస్వీ
చిచ్ఛేథ చాపాని మహారదానాం; పరసహ్య తేషాం ధనుషా వరేణ
15 యుధిష్ఠిరం భీమసేనం యమౌ చ; పార్దం తదా యుధి సంజాతకొపః
థుర్యొధనః కరొధవిషొ మహాత్మా; జఘాన బాణైర అనల పరకాశైః
16 కృపేణ శల్యేన శలేన చైవ; తదా విభొ చిత్రసేనేన చాజౌ
విథ్ధాః శరైస తే ఽతివివృథ్ధకొపైర; థేవా యదా థైత్య గణైః సమేతైః
17 ఛిన్నాయుధం శాంతనవేన రాజా; శిఖణ్డినం పరేక్ష్య చ జాతకొపః
అజాతశత్రుః సమరే మహాత్మా; శిఖణ్డినం కరుథ్ధ ఉవాచ వాక్యమ
18 ఉక్త్వా తదా తవం పితుర అగ్రతొ మామ; అహం హనిష్యామి మహావ్రతం తమ
భీష్మం శరౌఘైర విమలార్క వర్ణైః; సత్యం వథామీతి కృతా పరతిజ్ఞా
19 తవయా న చైనాం సఫలాం కరొషి; థేవవ్రతం యన న నిహంసి యుథ్ధే
మిద్యాప్రతిజ్ఞొ భవ మా నృవీర; రక్షస్వ ధర్మం చ కులం యశశ చ
20 పరేక్షస్వ భీష్మం యుధి భీమవేగం; సర్వాంస తపన్తం మమ సైన్యసంఘాన
శరౌఘజాలైర అతితిగ్మ తేజైః; కాలం యదా మృత్యుకృతం కషణేన
21 నికృత్తచాపః సమరానపేక్షః; పరాజితః శాంతనవేన రాజ్ఞా
విహాయ బన్ధూన అద సొథరాంశ చ; కవ యాస్యసే నానురూపం తవేథమ
22 థృష్ట్వా హి భీష్మం తమ అనన్తవీర్యం; భగ్నం చ సైన్యం థరవమాణమ ఏవమ
భీతొ ఽసి నూనం థరుపథస్య పుత్ర; తదా హి తే ముఖవర్ణొ ఽపరహృష్టః
23 ఆజ్ఞాయమానే ఽపి ధనంజయేన; మహాహవే సంప్రసక్తే నృవీర
కదం హి భీష్మాత పరదితః పృదివ్యాం; భయం తవమ అథ్య పరకరొషి వీర
24 స ధర్మరాజస్య వచొ నిశమ్య; రూక్షాక్షరం విప్రలాపానుబథ్ధమ
పరత్యాథేశం మన్యమానొ మహాత్మా; పరతత్వరే భీష్మ వధాయ రాజన
25 తమ ఆపతన్తం మహతా జవేన; శిఖణ్డినం భీష్మమ అభిథ్రవన్తమ
ఆవారయామ ఆస హి శల్య ఏనం; శస్త్రేణ ఘొరేణ సుథుర్జయేన
26 స చాపి థృష్ట్వా సముథీర్యమాణమ; అస్త్రం యుగాన్తాగ్నిసమప్రభావమ
నాసౌ వయముహ్యథ థరుపథస్య పుత్రొ; రాజన మహేన్థ్రప్రతిమప్రభావః
27 తస్దౌ చ తత్రైవ మహాధనుష్మాఞ; శరైస తథ అస్త్రం పరతిబాధమానః
అదాథథే వారుణమ అన్యథ అస్త్రం; శిఖణ్డ్య అదొగ్రం పరతిఘాతాయ తస్య
తథ అస్త్రమ అస్త్రేణ విథార్యమాణం; సవస్దాః సురా థథృశుః పార్దివాశ చ
28 భీష్మం తు రాజన సమరే మహాత్మా; ధనుః సుచిత్రం ధవజమ ఏవ చాపి
ఛిత్త్వానథత పాణ్డుసుతస్య వీరొ; యుధిష్ఠిరస్యాజమీఢస్య రాజ్ఞః
29 తతః సముత్సృజ్య ధనుః స బాణం; యుధిష్ఠిరం వీక్ష్య భయాభిభూతమ
గథాం పరగృహ్యాభిపపాత సంఖ్యే; జయథ్రదం భీమసేనః పథాతిః
30 తమ ఆపతన్తం మహతా జవేన; జయథ్రదః సగథం భీమసేనమ
వివ్యాధ ఘొరైర యమథణ్డకల్పైః; శితైః శరైః పఞ్చశతైః సమన్తాత
31 అచిన్తయిత్వా స శరాంస తరస్వీ; వృకొథరః కరొధపరీత చేతాః
జఘాన వాహాన సమరే సమస్తాన; ఆరట్టజాన సిన్ధురాజస్య సంఖ్యే
32 తతొ ఽభివీక్ష్యాప్రతిమ పరభావస; తవాత్మజస తవరమాణొ రదేన
అభ్యాయయౌ భీమసేనం నిహన్తుం; సముథ్యతాస్త్రః సురరాజకల్పః
33 భీమొ ఽపయ అదైనం సహసా వినథ్య; పరత్యౌథ్యయౌ గథయా తర్జమానః
సముథ్యతాం తాం యమథణ్డకల్పాం; థృష్ట్వా గథాం తే కురవః సమన్తాత
34 విహాయ సర్వే తవ పుత్రమ ఉగ్రం పాతం; గథాయాః పరిహర్తు కామాః
అపక్రాన్తాస తుములే సంవిమర్థే; సుథారుణే భారత మొహనీయే
35 అమూఢ చేతాస తవ అద చిత్రసేనొ; మహాగథామ ఆపతన్తీం నిరీక్ష్య
రదం సముత్సృజ్య పథాతిర ఆజౌ; పరగృహ్య ఖడ్గం విమలం చ చర్మ
అవప్లుతః సింహ ఇవాచలాగ్రాఞ; జగామ చాన్యం భువి భూమిథేశమ
36 గథాపి సా పరాప్య రదం సుచిత్రం; సాశ్వం ససూతం వినిహత్య సంఖ్యే
జగామ భూమిం జవలితా మహొల్కా; భరష్టామ్బరాథ గామ ఇవ సంపతన్తీ
37 ఆశ్చర్యభూతం సుమహత తవథీయా; థృష్ట్వైవ తథ భారత సంప్రహృష్టాః
సర్వే వినేథుః సహితాః సమన్తాత; పుపూజిరే తవ పుత్రం స సైన్యాః