భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 80)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా మధ్యం పరాప్తే థివాకరే
శరుతాయుషమ అభిప్రేక్ష్య చొథయామ ఆస వాజినః
2 అభ్యధావత తతొ రాజా శరుతాయుషమ అరింథమమ
వినిఘ్నన సాయకైస తీక్ష్ణైర నవభిర నతపర్వభిః
3 స సంవార్య రణే రాజా పరేషితాన ధర్మసూనునా
శరాన సప్త మహేష్వాసః కౌన్తేయాయ సమర్పయత
4 తే తస్య కవచం భిత్త్వా పపుః శొణితమ ఆహవే
అసూన ఇవ విచిన్వన్తొ థేహే తస్య మహాత్మనః
5 పాణ్డవస తుభృశం విథ్ధస తేన రాజ్ఞా మహాత్మనా
రణే వరాహకర్ణేన రాజానం హృథి వివ్యధే
6 అదాపరేణ భల్లేన కేతుం తస్య మహాత్మనః
రదశ్రేష్ఠొ రదాత తూర్ణం భూమౌ పార్దొ నయపాతయత
7 కేతుం నిపతితం థృష్ట్వా శరుతాయుః స తు పార్దివః
పాణ్డవం విశిఖైస తీక్ష్ణై రాజన వివ్యాధ సప్తభిః
8 తతః కరొధాత పరజజ్వాల ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
యదా యుగాన్తే భూతాని ధక్ష్యన్న ఇవ హుతాశనః
9 కరుథ్ధం తు పాణ్డవం థృష్ట్వా థేవగన్ధర్వరాక్షసః
పరవివ్యదుర మహారాజ వయాకులం చాప్య అభూజ జగత
10 సర్వేషాం చైవ భూతానామ ఇథమ ఆసీన మనొగతమ
తరీఁల లొకాన అథ్య సంక్రుథ్ధొ నృపొ ఽయం ధక్ష్యతీతి వై
11 ఋషయశ చైవ థేవాశ చ చక్రుః సవస్త్యయనం మహత
లొకానాం నృప శాన్త్య అర్దం కరొధితే పాణ్డవే తథా
12 స చ కరొధసమావిష్టః సృక్కిణీ పరిలేలిహన
థధారాత్మ వపుర ఘొరం యుగాన్తాథిత్యసంనిభమ
13 తతః సర్వాణి సైన్యాని తావకాని విశాం పతే
నిరాశాన్య అభవంస తత్ర జీవితం పరతి భారత
14 స తు ధైర్యేణ తం కొపం సంనివార్య మహాయశాః
శరుతాయుషః పరచిచ్ఛేథ ముష్టిథేశే మహథ ధనుః
15 అదైనం ఛిన్నధన్వానం నారాచేన సతనాన్తరే
నిర్బిభేథ రణే రాజా సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
16 స తవరం చరణే రాజంస తస్య వాహాన మహాత్మనః
నిజఘాన శరైః కషిప్రం సూతం చ సుమహాబలః
17 హతాశ్వం తు రదం తయక్త్వా థృష్ట్వా రాజ్ఞస తు పౌరుషమ
విప్రథుథ్రావ వేగేన శరుతాయుః సమరే తథా
18 తస్మిఞ జితే మహేష్వాసే ధర్మపుత్రేణ సంయుగే
థుర్యొధన బలం రాజన సర్వమ ఆసీత పరాఙ్ముఖమ
19 ఏతత కృత్వా మహారాజ ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
వయాత్తాననొ యదాకాలస తవ సైన్యం జఘాన హ
20 చేకితానస తు వార్ష్ణేయొ గౌతమం రదినాం వరమ
పరేక్షతాం సర్వసైన్యానాం ఛాథయామ ఆస సాయకైః
21 సంనివార్య శరాంస తాంస తు కృపః శారథ్వతొ యుధి
చేకితానం రణే యత్తం రాజన వివ్యాధ పత్రిభిః
22 అదాపరేణ భల్లేన ధనుశ చిచ్ఛేథ మారిష
సారదిం చాస్య సమరే కషిప్రహస్తొ నయపాతయత
హయాంశ చాస్యావధీథ రాజన్న ఉభౌ చ పార్ష్ణిసారదీ
23 సొ ఽవప్లుత్య రదాత తూర్ణం గథాం జగ్రాహ సాత్వతః
స తయా వీర ఘాతిన్యా గథయా గథినాం వరః
గౌతమస్య హయాన హత్వా సారదిం చ నయపాతయత
24 భూమిష్ఠొ గౌతమస తస్య శరాంశ చిక్షేప షొడశ
తే శరాః సాత్వతం భిత్త్వా పరావిశన్త ధరాతలమ
25 చేకితానస తతః కరుథ్ధః పునశ చిక్షేప తాం గథామ
గౌతమస్య వధాకాఙ్క్షీ వృత్రస్యేవ పురంథరః
26 తామ ఆపతన్తీం విమలామ అశ్మగర్భాం మహాగథామ
శరైర అనేకసాహస్రైర వారయామ ఆస గౌతమః
27 చేకితానస తతః ఖడ్గం కొశాథ ఉథ్ధృత్య భారత
లాఘవం పరమ ఆస్దాయ గౌతమం సముపాథ్రవత
28 గౌతమొ ఽపి ధనుస తయక్త్వా పరగృహ్యాసిం సుసంశితమ
వేగేన మహతా రాజంశ చేకితానమ ఉపాథ్రవత
29 తావ ఉభౌ బలసంపన్నౌ నిస్త్రింశవరధారిణౌ
నిస్త్రింశాభ్యాం సుతీక్ష్ణాభ్యామ అన్యొన్యం సంతతక్షతుః
30 నిస్త్రింశవేగాభిహతౌ తతస తౌ పురుషర్షభౌ
ధరణీం సమనుప్రాప్తౌ సర్వభూతనిషేవితామ
మూర్ఛయాభిపరీతాఙ్గౌ వయాయామేన చ మొహితౌ
31 తతొ ఽభయధావథ వేగేన కరకర్షః సుహృత తయా
చేకితానం తదా భూతం థృష్ట్వా సమరథుర్మథమ
రదమ ఆరొపయచ చైనం సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
32 తదైవ శకునిః శూరః సయాలస తవ విశాం పతే
ఆరొపయథ రదం తూర్ణం గౌతమం రదినాం వరమ
33 సౌమథత్తిం తదా కరుథ్ధొ ధృష్టకేతుర మహాబలః
నవత్యా సాయకైః కషిప్రం రాజన వివ్యాధ వక్షసి
34 సౌమథత్తిర ఉరఃస్దైర తైర భృశం బాణైర అశొభత
మధ్యం థినే మహారాజ రశ్మిభిస తపనొ యదా
35 భూరిశ్రవాస తు సమరే ధృష్టకేతుం మహారదమ
హతసూత హయం చక్రే విరదం సాయకొత్తమైః
36 విరదం చైనమ ఆలొక్య హతాశ్వం హతసారదిమ
మహతా శరవర్షేణ ఛాథయామ ఆస సంయుగే
37 స చ తం రదమ ఉత్సృజ్య ధృష్టకేతుర మహామనాః
ఆరురొహ తతొ యానం శతానీకస్య మారిష
38 చిత్రసేనొ వికర్ణశ చ రాజన థుర్మర్షణస తదా
రదినొ హేమసంనాహాః సౌభథ్రమ అభిథుథ్రువుః
39 అభిమన్యొస తతస తైస తు ఘొరం యుథ్ధమ అవర్తత
శరీరస్య యదా రాజన వాతపిత్త కఫైస తరిభిః
40 విరదాంస తవ పుత్రాంస తు కృత్వా రాజన మహాహవే
న జఘాన నరవ్యాఘ్రః సమరన భీమ వచస తథా
41 తతొ రాజ్ఞాం బహుశతైర గజాశ్వరదయాయిభిః
సంవృతం సమరే భీష్మం థేవైర అపి థురాసథమ
42 పరయాన్తం శీఘ్రమ ఉథ్వీక్ష్య పరిత్రాతుం సుతాంస తవ
అభిమన్యుం సముథ్థిశ్య బాలమ ఏకం మహారదమ
వాసుథేవమ ఉవాచేథం కౌన్తేయః శవేతవాహనః
43 చొథయాశ్వాన హృషీకేశ యత్రైతే బహులా రదాః
ఏతే హి బహవః శూరా కృతాస్త్రా యుథ్ధథుర్మథాః
యదా న హన్యుర నః సేనాం తదా మాధవ చొథయ
44 ఏవమ ఉక్తః స వార్ష్ణేయః కౌన్తేయేనామితౌజసా
రదం శవేతహయైర యుక్తం పరేషయామ ఆస సంయుగే
45 నిష్టానకొ మహాన ఆసీత తవ సైన్యస్య మారిష
యథ అర్జున రణే కరుథ్ధః సంయాతస తావకాన పరతి
46 సమాసాథ్య తు కౌన్తేయొ రాజ్ఞస తాన భీష్మరక్షిణః
సుశర్మాణమ అదొ రాజన్న ఇథం వచనమ అబ్రవీత
47 జానామి తవాం యుధి శరేష్ఠమ అత్యన్తం పూర్వవైరిణమ
పర్యాయస్యాథ్య సంప్రాప్తం ఫలం పశ్య సుథారుణమ
అథ్య తే థర్శయిష్యామి పూర్వప్రేతాన పితామహాన
48 ఏవం సంజల్పతస తస్య బీభత్సొః శత్రుఘాతినః
శరుత్వాపి పరుషం వాక్యం సుశర్మా రదయూదపః
న చైవమ అబ్రవీత కిం చిచ ఛుభం వా యథి వాశుభమ
49 అభి గత్వార్జునం వీరం రాజభిర బహుభిర వృతః
పురస్తాత పృష్ఠతశ చైవ పార్శ్వతశ చైవ సర్వతః
50 పరివార్యార్జునం సంఖ్యే తవ పుత్రైః సహానఘ
శరైః సంఛాథయామ ఆస మేఘైర ఇవ థివాకరమ
51 తతః పరవృత్తః సుమహాన సంగ్రామః శొణితొథకః
తావకానాం చ సమరే పాణ్డవానాం చ భారత