భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 74)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ థుర్యొధనొ రాజా మొహాత పరత్యాగతస తథా
శరవర్షైః పునర భీమం పరత్యవారయథ అచ్యుతమ
2 ఏకీభూతాః పునశ చైవ తవ పుత్రా మహారదాః
సమేత్య సమరే భీమం యొధయామ ఆసుర ఉథ్యతాః
3 భీమసేనొ ఽపి సమరే సంప్రాప్య సవరదం పునః
సమారుహ్య మహాబాహుర యయౌ యేన తవాత్మజః
4 పరగృహ్య చ మహావేగం పరాసు కరణం థృఢమ
చిత్రం శరాసనం సంఖ్యే శరైర వివ్యాధ తే సుతాన
5 తతొ థుర్యొధనొ రాజా భీమసేనం మహాబలమ
నారాచేన సుతీక్ష్ణేన భృశం మర్మణ్య అతాడయత
6 సొ ఽతివిథ్ధొ మహేష్వాసస తవ పుత్రేణ ధన్వినా
కరొధసంరక్తనయనొ వేగేనొత్క్షిప్య కార్ముకమ
7 థుర్యొధనం తరిభిర బాణైర బాహ్వొర ఉరసి చార్పయత
స తదాభిహతొ రాజా నాచలథ గిరిరాడ ఇవ
8 తౌ థృష్ట్వా సమరే కరుథ్ధౌ వినిఘ్నన్తౌ పరస్పరమ
థుర్యొధనానుజాః సర్వే శూరాః సంత్యక్తజీవితాః
9 సంస్మృత్య మన్త్రితం పూర్వం నిగ్రహే భీమకర్మణః
నిశ్చయం మనసా కృత్వా నిగ్రహీతుం పరచక్రముః
10 తాన ఆపతత ఏవాజౌ భీమసేనొ మహాబలః
పరత్యుథ్యయౌ మహారాజ గజః పరతిగజాన ఇవ
11 భృశం కరుథ్ధశ చ తేజస్వీ నారాచేన సమర్పయత
చిత్రసేనం మహారాజ తవ పుత్రం మహాయశాః
12 తదేతరాంస తవ సుతాంస తాడయామ ఆస భారత
శరైర బహువిధైః సంఖ్యే రుక్మపుఙ్ఖైః సువేగితైః
13 తతః సంస్దాప్య సమరే సవాన్య అనీకాని సర్వశః
అభిమన్యుప్రభృతయస తే థవాథశ మహారదాః
14 పరేషితా ధర్మరాజేన భీమసేనపథానుగాః
పరత్యుథ్యయుర మహారాజ తవ పుత్రాన మహాబలాన
15 థృష్ట్వా రదస్దాంస తాఞ శూరాన సూర్యాగ్నిసమతేజసః
సర్వాన ఏవ మహేష్వాసాన భరాజమానాఞ శరియా వృతాన
16 మహాహవే థీప్యమానాన సువర్ణకవచొజ్జ్వలాన
తత్యజుః సమరే భీమం తవ పుత్రా మహాబలాః
17 తాన నామృష్యత కౌన్తేయొ జీవమానా గతా ఇతి
అన్వీయ చ పునః సర్వాంస తవ పుత్రాన అపీడయత
18 అదాభిమన్యుం సమరే భీమసేనేన సంగతమ
పార్షతేన చ సంప్రేక్ష్య తవ సైన్యే మహారదాః
19 థుర్యొధనప్రభృతయః పరగృహీతశరాసనాః
భృశమ అశ్వైః పరజవితైః పరయయుర యత్ర తే రదాః
20 అపరాహ్ణే తతొ రాజన పరావర్తత మహాన రణః
తావకానాం చ బలినాం పరేషాం చైవ భారత
21 అభిమన్యుర వికర్ణస్య హయాన హత్వా మహాజవాన
అదైనం పఞ్చవింశత్యా కషుథ్రకాణాం సమాచినొత
22 హతాశ్వం రదమ ఉత్సృజ్య వికర్ణస తు మహారదః
ఆరురొహ రదం రాజంశ చిత్రసేనస్య భాస్వరమ
23 సదితావ ఏకరదే తౌ తు భరాతరౌ కురువర్ధనౌ
ఆర్జునిః శరజాలేన ఛాథయామ ఆస భారత
24 థుర్జయొ ఽద వికర్ణశ చ కార్ష్ణిం పఞ్చభిర ఆయసైః
వివ్యాధాతే న చాకమ్పత కార్ష్ణిర మేరుర ఇవాచలః
25 థుఃశాసనస తు సమరే కేకయాన పఞ్చ మారిష
యొధయామ ఆస రాజేన్థ్ర తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
26 థరౌపథేయా రణే కరుథ్ధా థుర్యొధనమ అవారయన
ఏకైకస తరిభిర ఆనర్ఛత పుత్రం తవ విశాం పతే
27 పుత్రొ ఽపి తవ థుర్ధర్షొ థరౌపథ్యాస తనయాన రణే
సాయకైర నిశితై రాజన్న ఆజఘాన పృదక పృదక
28 తైశ చాపి విథ్ధః శుశుభే రుధిరేణ సముక్షితః
గిరిప్రస్రవణైర యథ్వథ గిరిర ధాతుమిమిశ్రితైః
29 భీష్మొ ఽపి సమరే రాజన పాణ్డవానామ అనీకినీమ
కాలయామ ఆస బలవాన పాలః పశుగణాన ఇవ
30 తతొ గాణ్డీవనిర్ఘొషః పరాథురాసీథ విశాం పతే
థక్షిణేన వరూదిన్యాః పార్దస్యారీన వినిఘ్నతః
31 ఉత్తస్దుః సమరే తత్ర కబన్ధాని సమన్తతః
కురూణాం చాపి సైన్యేషు పాణ్డవానాం చ భారత
32 శొణితొథం రదావర్తం గజథ్వీపం హయొర్మిణమ
రదనౌభిర నరవ్యాఘ్రాః పరతేరుః సైన్యసాగరమ
33 ఛిన్నహస్తా వికవచా విథేహాశ చ నరొత్తమాః
పతితాస తత్ర థృశ్యన్తే శతశొ ఽద సహస్రశః
34 నిహతైర మత్తమాతఙ్గైః శొణితౌఘపరిప్లుతైః
భూర భాతి భరతశ్రేష్ఠ పర్వతైర ఆచితా యదా
35 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ తవ తేషాం చ భారత
న తత్రాసీత పుమాన కశ చిథ యొ యొథ్ధుం నాభికాఙ్క్షతి
36 ఏవం యుయుధిరే వీరాః పరార్దయానా మహథ యశః
తావకాః పాణ్డవైః సార్ధం కాఙ్క్షమాణా జయం యుధి