భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 59)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తస్మిన హతే గజానీకే పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
భీమసేనం ఘనతేత్య ఏవం సవ సైన్యాన్య అచొథయత
2 తతః సర్వాణ్య అనీకాని తవ పుత్రస్య శాసనాత
అభ్యథ్రవన భీమసేనం నథన్తం భైరవాన రవాన
3 తం బలౌఘమ అపర్యన్తం థేవైర అపి థురుత్సహమ
ఆపతన్తం సుథుష్పారం సముథ్రమ ఇవ పర్వణి
4 రదనాగాశ్వకలిలం శఙ్ఖథున్థుభినాథితమ
అదానన్తమ అపారం చ నరేన్థ్ర సతిమితహ్రథమ
5 తం భీమసేనః సమరే మహొథధిమ ఇవాపరమ
సేనాసాగరమ అక్షొభ్యం వేలేవ సమవారయత
6 తథ ఆశ్చర్యమ అపశ్యామ శరథ్ధేయమ అపి చాథ్భుతమ
భీమసేనస్య సమరే రాజన కర్మాతిమానుషమ
7 ఉథీర్ణాం పృదివీం సర్వాం సాశ్వాం స రదకుఞ్జరామ
అసంభ్రమం భీమసేనొ గథయా సమతాడయత
8 స సంవార్య బలౌఘాంస తాన గథయా రదినాం వరః
అతిష్ఠత తుములే భీమొ గిరిర మేరుర ఇవాచలః
9 తస్మిన సుతుములే ఘొరే కాలే పరమథారుణే
భరాతరశ చైవ పుత్రాశ చ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
10 థరౌపథేయాభిమన్యుశ చ శిఖణ్డీ చ మహారదః
న పరాజహన భీమసేనం భయే జాతే మహాబలమ
11 తతః శైక్యాయసీం గుర్వీం పరగృహ్య మహతీం గథామ
అవధీత తావకాన యొధాన థణ్డపాణిర ఇవాన్తకః
పొదయన రదవృన్థాని వాజివృన్థాని చాభిభూః
12 వయచరత సమరే భీమొ యుగాఙ్గే పావకొ యదా
వినిఘ్నన సమరే సర్వాన యుగాన్తే కాలవథ విభుః
13 ఊరువేగేన సంకర్షన రదజాలాని పాణ్డవః
పరమర్థయన గజాన సర్వాన నడ్వలానీవ కుఞ్జరః
14 మృథ్నన రదేభ్యొ రదినొ గజేభ్యొ గజయొధినః
సాథినశ చాశ్వపృష్ఠేభ్యొ భూమౌ చైవ పథాతినః
15 తత్ర తత్ర హతైశ చాపి మనుష్యగజవాజిభిః
రణాఙ్గణం తథ అభవన మృత్యొర ఆఘత సంనిభమ
16 పినాకమ ఇవ రుథ్రస్య కరుథ్ధస్యాభిఘ్నతః పశూన
యమథణ్డొపమామ ఉగ్రామ ఇన్థ్రాశనిసమస్వనామ
థథృశుర భీమసేనస్య రౌథ్రాం విశసనీం గథామ
17 ఆవిధ్యతొ గథాం తస్య కౌన్తేయస్య మహాత్మనః
బభౌ రూపం మహాఘొరం కాలస్యేవ యుగక్షయే
18 తం తదా మహతీం సేనాం థరావయన్తం పునః పునః
థృష్ట్వా మృత్యుమ ఇవాయాన్తం సర్వే విమనసొ ఽభవన
19 యతొ యతః పరేక్షతే సమ గథామ ఉథ్యమ్య పాణ్డవః
తేన తేన సమ థీర్యన్తే సర్వసైన్యాని భారత
20 పరథారయన్తం సైన్యాని బలౌఘేనాపరాజితమ
గరసమానమ అనీకాని వయాథితాస్యమ ఇవాన్తకమ
21 తం తదా భీమకర్మాణం పరగృహీతమహాగథమ
థృష్ట్వా వృకొథరం భీష్మః సహసైవ సమభ్యయాత
22 మహతా మేఘఘొషేణ రదేనాథిత్యవర్చసా
ఛాథయఞ శరవర్షేణ పర్జన్య ఇవ వృష్టిమాన
23 తమ ఆయాన్తం తదా థృష్ట్వా వయాత్తాననమ ఇవాన్తకమ
భీష్మం భీమొ మహాబాహుః పరత్యుథీయాథ అమర్షణః
24 తస్మిన కషణే సాత్యకిః సత్యసంధః; శినిప్రవీరొ ఽభయపతత పితామహమ
నిఘ్నన్న అమిత్రాన ధనుషా థృఢేన; స కమ్పయంస తవ పుత్రస్య సేనామ
25 తం యాన్తమ అశ్వై రజతప్రకాశైః; శరాన ధమన్తం ధనుషా థృఢేన
నాశక్నువన వారయితుం తథానీం; సర్వే గణా భారత యే తవథీయాః
26 అవిధ్యథ ఏనం నిశితైః శరాగ్రైర; అలమ్బుసొ రాజవరార్శ్యశృఙ్గిః
తం వై చతుర్భిః పరతివిధ్య వీరొ; నప్తా శినేర అభ్యపతథ రదేన
27 అన్వాగతం వృష్ణివరం నిశమ్య; మధ్యే రిపూణాం పరివర్తమానమ
పరావర్తయన్తం కురుపుంగవాంశ చ; పునః పునశ చ పరణథన్తమ ఆజౌ
28 నాశక్నువన వారయితుం వరిష్ఠం; మధ్యన్థినే సూర్యమ ఇవాతపన్తమ
న తత్ర కశ చిన్న అవిషణ్ణ ఆసీథ; ఋతే రాజన సొమథత్తస్య పుత్రాత
29 స హయ ఆథథానొ ధనుర ఉగ్రవేగం; భూరిశ్రవా భారత సౌమథత్తిః
థృష్ట్వా రదాన సవాన వయపనీయమానాన; పరత్యుథ్యయౌ సాత్యకిం యొథ్ధుమ ఇచ్ఛన