భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 53)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ వయూఢేష్వ అనీకేషు తావకేష్వ ఇతరేషు చ
ధనంజయొ రదానీకమ అవధీత తవ భారత
శరైర అతిరదొ యుథ్ధే పాతయన రదయూదపాన
2 తే వధ్యమానాః పార్దేన కాలేనేవ యుగక్షయే
ధార్తరాష్ట్రా రణే యత్తాః పాణ్డవాన పరత్యయొధయన
పరార్దయానా యశొ థీప్తం మృత్యుం కృత్వా నివర్తనమ
3 ఏకాగ్రమనసొ భూత్వా పాణ్డవానాం వరూదినీమ
బభఞ్జుర బహుశొ రాజంస తే చాభజ్యన్త సంయుగే
4 థరవథ్భిర అద భగ్నైశ చ పరివర్తథ్భిర ఏవ చ
పాణ్డవైః కౌరవైశ చైవ న పరజ్ఞాయత కిం చన
5 ఉథతిష్ఠథ రజొ భౌమం ఛాథయానం థివాకరమ
థిశః పరతిథిశొ వాపి తత్ర జజ్ఞుః కదం చన
6 అనుమానేన సంజ్ఞాభిర నామగొత్రైశ చ సంయుగే
వర్తతే సమ తథా యుథ్ధం తత్ర తత్ర విశాం పతే
7 న వయూహొ భిథ్యతే తత్ర కౌరవాణాం కదం చన
రక్షితః సత్యసంధేన భారథ్వాజేన ధీమతా
8 తదైవ పాణ్డవేయానాం రక్షితః సవ్యసాచినా
నాభిధ్యత మహావ్యూహొ భీమేన చ సురక్షితః
9 సేనాగ్రాథ అభినిష్పత్య పరాయుధ్యంస తత్ర మానవాః
ఉభయొః సేనయొ రాజన వయతిషక్త రదథ్విపాః
10 హయారొహైర హయారొహాః పాత్యన్తే సమ మహాహవే
ఋష్టిభిర విమలాగ్రాభిః పరాసైర అపి చ సంయుగే
11 రదీ రత్నినమ ఆసాథ్య శరైః కనకభూషణైః
పాతయామ ఆస సమరే తస్మిన్న అతిభయం కరే
12 గజారొహా గజారొహాన నారాచశరతొమరైః
సంసక్తాః పాతయామ ఆసుస తవ తేషాం చ సంఘశః
13 పత్తిసంఘా రణే పత్తీన భిణ్డిపాల పరశ్వధైః
నయపాతయన్త సంహృష్టాః పరస్పరకృతాగసః
14 పథాతీ రదినం సంఖ్యే రదీ చాపి పథాతినమ
నయపాతయచ ఛితైః శస్త్రైః సేనయొర ఉభయొర అపి
15 గజారొహా హయారొహాన పాతయాం చక్రిరే తథా
హయారొహా గజస్దాంశ చ తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
16 గజారొహ వరైశ చాపి తత్ర తత్ర పథాతయః
పాతితాః సమథృశ్యన్త తైశ చాపి గజయొధినః
17 పత్తిసంఘా హయారొహైః సాథిసంఘాశ చ పత్తిభిః
పాత్యమానా వయథృశ్యన్త శతశొ ఽద సహస్రశః
18 ధవజైస తత్రాపవిథ్ధైశ చ కార్ముకైస తొమరైస తదా
పరాసైస తదా గథాభిశ చ పరిఘైః కమ్పనైస తదా
19 శక్తిభిః కవచైశ చిత్రైః కణపైర అఙ్కుశైర అపి
నిస్త్రింశైర విమలైశ చాపి సవర్ణపుఙ్ఖైః శరైస తదా
20 పరిస్తొమైః కుదాభిశ చ కమ్బలైశ చ మహాధనైః
భూర భాతి భరతశ్రేష్ఠ సరగ్థామైర ఇవ చిత్రితా
21 నరాశ్వకాయైః పతితైర థన్తిభిశ చ మహాహవే
అగమ్యరూపా పృదివీ మాంసశొణితకర్థమా
22 పరశశామ రజొ భౌమం వయుక్షితం రణశొణితైః
థిశశ చ విమలాః సర్వాః సంబభూవుర జనేశ్వర
23 ఉత్దితాన్య అగణేయాని కబన్ధాని సమన్తతః
చిహ్నభూతాని జగతొ వినాశార్దాయ భారత
24 తస్మిన యుథ్ధే మహారౌథ్రే వర్తమానే సుథారుణే
పరత్యథృశ్యన్త రదినొ ధావమానాః సమన్తతః
25 తతొ థరొణశ చ భీష్మశ చ సైన్ధవశ చ జయథ్రదః
పురుమిత్రొ వికర్ణశ చ శకునిశ చాపి సౌబలః
26 ఏతే సమరథుర్ధర్షాః సింహతుల్యపరాక్రమాః
పాణ్డవానామ అనీకాని బభఞ్జుః సమ పునః పునః
27 తదైవ భీమసేనొ ఽపి రాక్షసశ చ ఘటొత్కచః
సాత్యకిశ చేకితానశ చ థరౌపథేయాశ చ భారత
28 తావకాంస తవ పుత్రాంశ చ సహితాన సర్వరాజభిః
థరావయామ ఆసుర ఆజౌ తే తరిథశా థానవాన ఇవ
29 తదా తే సమరే ఽనయొన్యం నిఘ్నన్తః కషత్రియర్షభాః
రక్తొక్షితా ఘొరరూపా విరేజుర థానవా ఇవ
30 వినిర్జిత్య రిపూన వీరాః సేనయొర ఉభయొర అపి
వయథృశ్యన్త మహామాత్రా గరహా ఇవ నభస్తలే
31 తతొ రదసహస్రేణ పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
అభ్యయాత పాణ్డవాన యుథ్ధే రాక్షసం చ ఘటొత్కచమ
32 తదైవ పాణ్డవాః సర్వే మహత్యా సేనయా సహ
థరొణ భీష్మౌ రణే శూరౌ పరత్యుథ్యయుర అరింథమౌ
33 కిరీటీ తు యయౌ కరుథ్ధః సమర్దాన పార్దివొత్తమాన
ఆర్జునిః సాత్యకిశ చైవ యయతుః సౌబలం బలమ
34 తతః పరవవృతే భూయః సంగ్రామొ లొమహర్షణః
తావకానాం పరేషాం చ సమరే విజిగీషతామ