భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పరభాతాయాం తు శర్వర్యాం భీష్మః శాంతనవస తతః
అనీకాన్యానుసంయానే వయాథిథేశాద భారత
2 గారుడం చ మహావ్యూహం చక్రే శాంతనవస తథా
పుత్రాణాం తే జయాకాఙ్క్షీ భీష్మః కురుపితామహః
3 గరుడస్య సవయం తుణ్డే పితా థేవవ్రతస తవ
చక్షుషీ చ భరథ్వాజః కృతవర్మా చ సాత్వతః
4 అశ్వత్దామా కృపశ చైవ శీర్షమ ఆస్తాం యశస్వినౌ
తరిగర్తైర మత్స్యకైకేయైర వాటధానైశ చ సంయుతౌ
5 భూరిశ్రవాః శలః శల్యొ భగథత్తశ చ మారిష
మథ్రకాః సిన్ధుసౌవీరాస తదా పఞ్చ నథాశ చ యే
6 జయథ్రదేన సహితా గరీవాయాం సంనివేశితాః
పృష్ఠే థుర్యొధనొ రాజా సొథరైః సానుగైర వృతః
7 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ కామ్బొజశ చ శకైః సహ
పుచ్ఛమ ఆసన మహారాజ శూరసేనాశ చ సర్వశః
8 మాగధాశ చ కలిఙ్గాశ చ థాశేరక గణైః సహ
థక్షిణం పక్షమ ఆసాథ్య సదితా వయూహస్య థంశితాః
9 కాననాశ చ వికుఞ్జాశ చ ముక్తాః పుణ్డ్రావిషస తదా
బృహథ్బలేన సహితా వామం పక్షమ ఉపాశ్రితాః
10 వయూఢం థృష్ట్వా తు తత సైన్యం సవ్యసాచీ పరంతపః
ధృష్టథ్యుమ్నేన సహితః పరత్యవ్యూహత సంయుగే
అర్ధచన్థ్రేణ వయూహేన వయూహం తమ అతిథారుణమ
11 థక్షిణం శృఙ్గమ ఆస్దాయ భీమసేనొ వయరొచత
నానాశస్త్రౌఘసంపన్నైర నానాథేశ్యైర నృపైర వృతః
12 తథ అన్వ ఏవ విరాటశ చ థరుపథశ చ మహారదః
తథనన్తరమ ఏవాసీన నీలొ లీలాయుధైః సహ
13 నీలాథ అనన్తరం చైవ ధృష్టకేతుర మహారదః
చేథికాశికరూషైశ చ పౌరవైశ చాభిసంవృతః
14 ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ పాఞ్చాలాశ చ పరభథ్రకాః
మధ్యే సైన్యస్య మహతః సదితా యుథ్ధాయ భారత
15 తదైవ ధర్మరాజొ ఽపి గజానీకేన సంవృతః
తతస తు సాత్యకీ రాజన థరౌపథ్యాః పఞ్చ చాత్మజాః
16 అభిమన్యుస తతస తూర్ణమ ఇరావాంశ చ తతః పరమ
భైమసేనిస తతొ రాజన కేకయాశ చ మహారదాః
17 తతొ ఽభూథ థవిపథాం శరేష్ఠొ వామం పార్శ్వమ ఉపాశ్రితః
సర్వస్య జగతొ గొప్తా గొప్తా యస్య జనార్థనః
18 ఏవమ ఏతన మహావ్యూహం పరత్యవ్యూహన్త పాణ్డవాః
వధార్దం తవ పుత్రాణాం తత్పక్షం యే చ సంగతాః
19 తతః పరవవృతే యుథ్ధం వయతిషక్త రదథ్విపమ
తావకానాం పరేషాం చ నిఘ్నతామ ఇతరేతరమ
20 హయౌఘాశ చ రదౌఘాశ చ తత్ర తత్ర విశాం పతే
సంపతన్తః సమ థృశ్యన్తే నిఘ్నమానాః పరస్పరమ
21 ధావతాం చ రదౌఘానాం నిఘ్నతాం చ పృదక పృదక
బభూవ తుములః శబ్థొ విమిశ్రొ థున్థుభిస్వనైః
22 థివస్పృన నరవీరాణాం నిఘ్నతామ ఇతరేతరమ
సంప్రహారే సుతుములే తవ తేషాం చ భారత